понеделник, 11 август 2014 г.

Да четем знаците

На теб това ти е нужно – на теб това не ти е нужно


“Ако човек умира от глад, дай му хляб. Но виж за какво ще мечтае той, когато се насити. Няма ли да поиска целувкова торта, шампанско и красива компания?”

Зов
Познато ни е онова състояние, което не може да се обърка с никое друго. Понякога то субективно се преживява като внезапно обхванала ни любов. Друг път като неудържимо привличане от нещо – пътешествие към далечни страни и култури, към наука или изкуство, към даден човек, към определена религия…
Зовът може да прозвучи още в началото на съзнателния ни живот или в друг някакъв момент, може да бъде свързан с външни обстоятелства, или с вътрешното ни развитие. Възможно е да поиска пълна или частична промяна в начина на живот. Но във всеки случай ние усещаме, че нещо ни зове натам, където можем да се реализираме и да на­мерим себе си. Това именно представлява зовът на егрегора, който чуваме тогава, когато се открие канал за връзка.
Никой егрегор не търпи половинчатост. Той винаги изисква пълно отдаване, трябва му целият ни живот. Доброволно би ни пуснал на свобода, само когато заедно с него сме изпълнили определена кармична задача и сме придобили опит и умения. Опитите да прекратим служенето на егрегора преди това се заплащат много скъпо. Понякога ние се примиряваме и му служим пълноценно. Понякога изтласкваме този факт в подсъзнанието си. А в редки случаи успяваме да затворим канала за връзка с егрегора, но това е временно. Рано или късно, може би в следващ живот, каналът отново ще се отвори и егрегорът пак ще ни овладее. Но вече в много по-твърда и нехармонична форма.
Възможно е и обратното схващане – че егрегорът се грижи за нас, създавайки определени ситуации на обучение, изпитание, изкушение. Преминавайки през тях, придобиваме необходимия същностен опит и се учим да работим и живеем чрез неговите специфични енергии.
В своя живот ние трябва да почувстваме всички видове енергийни потоци и сами да отхвърлим всички изкушения. Изкушенията винаги са във вид на “сладки” енергии. Но това отхвърляне не трябва да става от етични съображения, като следваме съвестта си или примера на учителя. То трябва да става по вътрешно усещане, че това не ни е нужно.
Бели и черни учители
Вървейки по своя еволюционен път, във всеки момент човек е сякаш “разстлан” по еволюционната стълбица. В нещо той е извисен, тоест – работи на високи енергийни потоци, в друго – на ниски. Степента на “разстланост” по стъпалата на еволюционната стълбица е различна за различните хора. Има хора с необичайно широк диапазон, в който са включени и много ниски, и много високи прояви. Съществуват и такива, които работят само на една и съща енергийна честота: това е твърде нетипично и по-скоро е проява на задръжки в поведението.
Еволюционният растеж протича в две направления. От една страна човек повишава своята горна еволюционна граница. Той разширява съзнанието си, учейки се на любов, добро, милосърдие, мъжество, саможертва, мъдрост. С други думи – работи на високи енергийни потоци, в което му помага белият учител. Неговата задача е да оказва помощ при избирането на път нагоре.
От друга страна, при еволюционния растеж трябва да бъде повишавана долната граница. Трябва да отмират низшите части на “аз”-а. Необходимо е човек да се раздели с егоцентризма, лакомията, леността, склонността към насилие и прочие. Но низшите части на “аз”-а не си тръгват сами. Те съществуват във вид на определени програми в подсъзнанието и са включени в цялостната психика на човека. Първият етап на ликвидиране на низките програми се състои във въвеждането им в съзнанието. С други думи, преди да се преборим със злото в себе си, трябва да го открием. И точно тук е нужна помощта на черния учител – изкусителя, съблазнителя. Той създава такива ситуации, при които извиква на живот низшето начало у човека. Предлага му “забранения плод”, тоест – енергиен поток с вибрации, ниски за дадения човек. Така чрез тях му се показва съответната “низша” подсъзнателна програма.
Откривайки низшето начало, човек започва да го съпоставя със съществуващото висше, тоест – с горната еволюционна граница. А то го кара сериозно да се замисли. Именно това е отправната точка за съзнателна еволюционна работа.
“Черната” и “бялата” роля са много динамични. Един и същи човек може за някого да бъде бял учител, а след това неочаквано за същия човек да стане черен учител. Може също да бъде бял за един и черен за друг. Черните и белите учители биват изпращани от определени егрегори, за да подпомагат еволюционното развитие на хората. Понякога и самият егрегор може да изпълнява ролята на черен или на бял учител. Той създава ситуации, включващи дадени подсъзнателни програми. Тук много зависи от нашия избор. Ние можем да се отстраняваме от дадена ситуация, откривайки в нея своето низше начало и възкликвайки ужасено: “Но това не съм го направил аз!”, и да се постараем повече да не попадаме в подобни ситуации. Тоест – да се изключим от егрегора. А низшата програма да я натикаме дълбоко в подсъзнанието си. Но можем и да си кажем: “Я, това още не съм го изпитвал!” – и да се гмурнем в глъбините на греха, очаквайки все някога да изплуваме обратно нагоре. И наистина, ще изплуваме, но още “по-разстлани” по еволюционната стълбица.
Единственият ефективен начин за борба с низшите програми е те да бъдат въведени в съзнанието. Това е трудно и изисква вътрешна честност, която също се създава в борба с низшето начало.
За щастие или за нещастие, кармичните закони са безразлични към нашите желания. Животът ни учи, без значение искаме или не. Ако дадена черта на характера се намира на ниската ни еволюционна граница и в един чудесен ден се превърне в главна пречка за нашия еволюционен растеж, егрегорът започва да ни създава една и съща ситуация, в която се проявява тази черта. И това става дотогава, докато ние не се досетим, че именно това е препятствието. Ако пък не се досетим или пък досещайки се, не стигнем до същнос­тна промяна, тогава егрегорът превръща тези стереотипни ситуации в по-твърди варианти, включващи безумие или дори смърт. А в следващото превъплъщение – като в нова учебна година – започваме от онова място, където сме спрели.
Служене
Зовът на черния учител /независимо човек или егрегор/ субективно се преживява много по-силно от зова на белия учител. Всички извънредно силни емоции са белег, че е включено низшето ни начало. Белият учител не се натрапва, не призовава съвестта, не вменява в дълг, не съблазнява нито с висши, нито с низши блага. Той просто казва: на теб това ти е нужно, на теб това не ти е нужно. И ние чуваме отзвука в душата си и знаем, че това е правилно. Друг въпрос е дали ще намерим сили да реализираме посочената програма. Гласът на учителя /черен или бял/ може да прозвучи отвън, но е възможно и да го чуем и вътре в нас. Важното е как ще се отзове душата ни и на какъв егрегор ще служим.
Целият човешки живот, колкото и да е странно, представлява служене. Връзката на човека с егрегора е по-интимна от връзката на плода с майката в утробата. Егрегорът ни снабдява с енергия, изпраща ни чувства, мисли и подбуди. Поставя ни в различни ситуации и винаги получава нещо от нас. Човешката свобода се проявява в стила на служене, в инициативата и в най-малка степен – в избора на егрегор. Човек не може да прекъсне служенето, докато не е изпълнил определена програма. Едва след това егрегорът го пуска доброволно. От човека зависи дали ще изпълни тази програма по-бързо или по-бавно, по-хармонично или по-грубо. Дали ще извлече за себе си по-богат или по-беден опит.
Големите егрегори извършват групова работа и постоянно преразпределят ролите – както на своите подегрегори, така и на хората. За кратки срокове те се явяват ту като бели, ту като черни учители. Черният учител изпълнява необходимите за егрегора фикции и съответно получава от него заплащане в черна валута Затова се казва, че най-чистата радост е злорадството. То е типичен пример за черна енергия. Друг пример е енергията на скандала, след който участниците се разделят наситени с мръсна, но все пак хранителна енергия. Наистина, понякога се появява усещане за смътно отвращение от себе си и от света, но рядко.
Индивидуалната свобода се определя главно от еволюционното равнище на човека. Но колкото и да е малка тя, никаква сила не може да я намали. Невъзможно е да се коригира чужда грешка. Затова отговорността за развитието на ситуацията и в крайна сметка, за еволюцията, пада върху всички участници.  Разбира се и ситуацията, и човекът, за своето развитие се нуждаят както от черни, така и от бели учители. Но тези роли не са предопределени. Те често биват заемани по желание на участниците. Никак не е без значение коя роля ще играем. Ролята на бял учител често е много по-сложна и се “играе” на по-високи честоти, така че не всеки да може да я изпълнява. Ролята на черния учител обикновено е по-лесна, тъй като се “играе” на по-ниски вибрации. Реакцията на егрегора съответно не закъснява. Той предлага “планини от съблазни”. Най-тежка карма се създава в ситуация, когато човек е длъжен да бъде бял учител, а става черен. Подобни ситуации са дисхармонични и създават големи нарушения в еволюционния процес. И никак не е лесно те да бъдат балансирани. В съответствие с това се утежнява и кармата на” виновника”.
Егрегорът поставя човека в дадена ситуация и очаква реакциите му. Под ситуация тук се схваща съвкупност от всички външни и вътрешни обстоятелства в човешкия живот. С други думи, егрегорът формира не само външните ситуации, но и вътрешното ни отношение към тях, начинът, по който ги възприемаме и ни подсказва различни поведенчески варианти. И от тези възможни варианти ние трябва да изберем един. Изборът може да не бъде особено богат, както понякога ни се струва, но е важен за егрегора. Човешкото творчество влияе силно върху съдбата на егрегора, в замяна на което егрегорът получава възможност да управлява съдбата си косвено, чрез човека, като му оказва въздействие според направения избор. Егрегорът го възпитава и учи, като го наказва или награждава.
Обучение
Как да четем символите? Това изкуство е езотерично и в наши дни е почти мъртво.
Всяка съвкупност от стереотипни ситуации, срещащи се в живота, трябва да ни накара да си зададем следните въпроси: Какво стои зад това? Какво иска да ме научи егрегорът и къде са моите пропуски? Ако ситуацията е премината правилно, тя повече няма да се повтори. Или ако се повтори, ще бъде на по-високо равнище, изис­кващо други средства за разрешаване. Нещо повече. За сериозните изпитания егрегорът ни готви предварително. И ако преминем успешно началните етапи, завършващият етап може да бъде силно смекчен или дори отменен. Това е така, тъй като главната цел на егрегора е обучението, а проверката играе спомагателна роля. В наши дни обикновено смятаме, че ако не ни върви в повтарящи се ситуации, това е случайност. А мисълта, че човек сам привлича подобни ситуации, изобщо не ни хрумва.
На наплашения човек, който непрекъснато среща хулиганчета по тъмните улички, обикновено ще му дадат съвет да тренира бокс или някакво бойно изкуство. Или пък да се държи по-нахакано. Но никой няма да му каже: “Изживей страховете си и тогава няма да срещаш никакви гадни типчета!”
Ако дадена жена копнее да се омъжи, а никой не ще да й “поиска ръката”, причината често е нейното неразумно отношение към кандидатите. Безполезно е да й внушаваме, че има правила на поведение. Каквото и да я съветваме, в решителния момент егрегорът ще включи стереотипна низша програма, жената ще “забрави” всички съвети и за пореден път ще оплеска работата. А всъщност истината е, че егрегорът не желае нашата героиня да се омъжи. Защото тогава тя би концентрирала вниманието си върху семейството и би потъна­ла до шия в семейния егоизъм. А тя има друга кармична задача.
Който се е опитвал да се бори със своя егрегор, знае колко трудно е това.
Един от кармичните закони се състои в това, че на нас ни се задават въпроси, съответстващи на нашето еволюционно равнище. Това означава, че човек винаги е в състояние да преодолее препятствията и изкушенията, които му изпраща егрегорът. Но правилният изход от трудна ситуация се открива само при напрежение на силите. И изисква използване на всички способности.
В западната религиозна традиция Бог обикновено се свързва с любовта. На Изток съществува друго схващане. Съгласно него религията дава знание, а знанието е сила. Не абстрактна, не косвена, а реална и пряка сила. Човек, постигнал тайната на света, виждащ законите на кармата в живота, умеещ да разчита символите, бива надарен с реализационна власт над света. Той може по свое желание, разбира се, в рамките на своето еволюционно равнище, да променя кармата си, тоест – да властва над света. Границите на тази власт биват определяни от равнището на знанията, които очертават границите на достъпната му информация.
Човекът, тръгнал по пътя на знанието /джнана-йога/ върви като през гъста мъгла. Първоначалната информация винаги е някак разлята, абстрактна, противоречива. И не е ясно как може да бъде използвана.
Само след дълго и трудно пътуване гъстата мъгла започва да се разсейва, и в съзнанието се появява яснота. А точното мислене се оказва възможно. Но това става, едва когато общото еволюционно равнище е достатъчно високо.
Затова създаването на точни и ясни ментални модели на света, разбираеми от всички, по принцип е невъзможно. То води до дисхармонична хипертрофия на менталните тела у хората и цивилизациите, тъй като еволюционният растеж не се изчерпва само с менталното развитие. Но работата не е само в това. Самата идея, че теорията трябва да бъде ясна и разбираема за ученика още в началото, не отговаря на естествения процес на познание. Яснотата е последният етап. В начало ученикът обикновено почти нищо не разбира, обърква се и получава яснота едва след дълга и мъчителна борба.
Именно затова истинската мъдрост винаги се явява като в мъгла. Човек принципно не може да постигне истината на определения етап на своето развитие, тъй като съзнанието му не може да регистрира енергийни потоци на по-висока честота. Затова той може да си представи само някаква смътна идея за истината, опитвайки се след това да я съзре в живота. И тя му се открива постепенно. Той проумява какво е било скрито зад редовете на свеще­ните книги, но огорчено открива, че в процеса на познание той сам се е променил. И сега не е в състояние да открие истината на своя син.
Положението с кармичните закони прилича на ситуацията на уличното движение в огромен град. Ако трябва да се обясни на даден човек как да стигне до определено място, най-напред трябва да се изясни какво знае той за уличното движение. Ако човекът е обитател на този град, обяснението ще бъде кратко. Но ако идва от някой малък град, тогава ще трябва да му се обяснява дълго и подробно. А ако човекът е израснал в далечно село и не знае разликата между тролей и трамвай, обяснението ще бъде много по-дълго и подробно.
А представете си, че той вижда, но не разбира онова, което вижда.
-  Ето, това е кола.
-  Знам.
-  А това какво е?
-  Не знам.
-  Това също е кола. А това!?
-  Кола!
-  Не, това е детска количка!
Така протича и целият процес на обучение, тоест – на откриване на очите за висшите закони. И тук най-доброто е това, че човек все пак иска да се учи!

 ”Карма и егрегор”, Авесалом Подводни
http://www.med-i-center.com/blogini?view=entry&id=4762

събота, 2 август 2014 г.

АНТАКАРАНА

Символът Антакарана е част от духовната анатомия според Тибетските философи. Този символ се явява връзката между физическата маса и Висшия Аз. Това е връзка, която трябва да бъде лекувана и развивана, за да може да се развиваме духовно.

Символът Антакарана се активира с вашето присъствие. Науката радионика доказва, че линии или изображение върху книга оказват психически ефект върху пространството, обкръжаващо рисунката, а това влияе върху човешката аура и чакри.
Антакарана е древен символ за изцеление и медитация. В Тибет и Китай се използва хиляди години. Това е символ с голяма сила. По време на медитация, когато символът се намира около Вас или върху Вас, автоматически се създава така наречената Велика микрокосмическа орбита. Психически енергии, които обичайно влизат през Коронната чакра, стигат до ходилата и се връщат към главата, а след това отново към стъпалата, като по този начин заземяват човека и създават постоянно движение на енергията през чакрите.
Антакарана също така неутрализира негативната енергия, която се събира в бижутата и кристалите. За неутрализация просто поставете това, което искате да изчистите между два символа.
Антакарана е свещен символ и е бил пазен в тайна хилядолетия. Сега е настъпил момента да бъде даден на хората отново.
Антакарана е особен символ, той има свое собсвено съзнание. Той работи направо с Вашата Аура и чакри и неговият лечебен ефект се променя в зависимост от нуждите на този, който го използва. В резултат на това, че той се ръководи от Висшия Аз, той дава винаги полезен ефект и е невъзможно да нанесе вреда. Символът може да бъде поставен под масажната маса или стол, можете да го поставите на стената или по тялото, на местата, където има нужда от лечение.
Използване на символа Антакарана:
Напишете на рисунката:
Любов на Вселената,
Защитавай ме,
Изцелявай ме,
Води ме в моят истински дом на Духа!
Този символ първоначално е бил даден на хората по времето на Лемурия, около преди 100 хиляди години. По същото време Рейки е била пренесена на Земята от Светите Духове.
Антакарана е бил създаден от съвета на Възнесените Учители, които съблюдавали за еволюцията на Галактиката. Те видяли, че хората на Земята били неспокойни и се нуждаем от помощ за създаване на връзка с Висшия Аз. Те създали този символ и го направили част от своето съзнание. Сега всеки, който използва този символ усилва връзката си със своя Висш Аз. Този Висш Аз създава и ръководи всичко, носи ползи и затова този символ не може да бъде използван във вреда.
Ръководство за приемане
Антакарана е особен символ, притежаващ собствено съзнание. Той работи директно с Вашата аура и чари и неговият лечебен ефект се изменя според необходимостта и времето на използване.
Използване на символа за медитация
Вие можете да медитирате просто гледайки в него, отблъсквайки всички прииждащи мисли. С практиката образът ще започне да се движи, изменя и напълно да изчезва, пред вашите очи, да се смалява или разширява. Това е признак, че сте достигнали високо ниво на медитация и получавате голяма полза.
Така, че не се бойте, а продължете да гледате символа с широко отворени очи и вие още видите картини пред себе си, които ще бъдат приятни и отпускащи. Много е полезно да се медитира с този символ по време на стресови сиотуации, а също така и да се прави редовно за 10-30 минути ежедневно. Ценностите, които ще получите ще бъдат развитие на ментална яснота и чувство на умиротвореност и пълна защита, която ще остане с Вас в течение на целия ден.
Съществуват няколко варианта на този символ: голям единичен – повече женски и лекува по много нежен способ, по-малък размер единичен – повече мъжки и заради това направлява и фокусира енергията.
Следвайте вашата интуиция при използването.
Антакарана в практиката
За този символ не е необходима специална настройка. Той обикновенно се използва в напечатен вид, освен ако желаете да го изпишете с ръка. Даже, ако той просто се намира в близост до вас, той рязко увеличава изцеляващите сили във всеки лечителски процес. Също така той може да се използва за медитация или оздравителни упражнения, повишваване на благополучието и подобряване контакта с Висшите сили. Този символ не е секретен. Вие можете да го поставите на стената във вашия кабинет, да го положите под стола или кушетката и така нататък. Не е задължително, да бъде на видно място по време на лечението. Можете да го ламинирате и поставите във вашите обувки, може да го нарисувате на място по вашето тяло за ускоряване на лечението, да го носите в джоба или козметичната чантичка.
Единичният символ Антакарана се използва за фокусиране и служи за свързване с Висшите сили. Кръстът също служи за тези цели и притежава по-голяма сила. Той може да се използва за лечение на сърдечната чакра. 16-те изображения често предизвикват дезориетирация и поради това е необходимо след него да използваме единичният символ, за фокусиране на енергжията отново.
Вие можете да използвате символа изобразен на книга или да го пренесете върху натурален материал: дърво и др. Черното или тъмно-виолетовото изображение на символа работят най-добре, тъй като най-вероятно силата на символа се основава на контраста.
Положете изображението върху лицето на пациента или обработваното място. След това поставете ръце отгоре и изпращайте Рейки. Това същращава времето, което е необходимо за лечение и позволява да бъдат корегирани по-дълбоки процеси.
Единичният символ е повече женски и изцелява много нежно. Малкият единичен символ е повече мъки и фокусира.
Космическият кръст се състои от седем последователни символа разположени на кръст, които предствляват седемте главни чакри. Този символ ще изчиства вашата енергия и може да бъде използват за отваряне на сърдечната чакра.
Квадратният многократен символ се състои от шестнадесет символа. Той разбива и разблокирва застоялата енергия и заставя енергията да се движи. Този символ може да разсее Вашата енергия, поради това е необходимо веднага след това да използвате единичният мъжки символ за центриране и заземяване

Антакарана е моста от светлина по който трябва да преминем към по-горните енергийни пространства. Думата Антакарана е от санскритски произход: “антар” означава среда или вътрешност и “карана” означава причина, инструмент. Технически Антакарана се използва за представянето на моста между висшето съзнание и низшето съзнание и е инструмента който ползваме за да създадем тази връзка (The Theosophical Glossary, H.P.Blavatsky).

Алис Бейли както и други автори по Тибетска философия също дават някои познания относно Антакарана, като основната идея е,че той е част от духовната анатомия. Антакарана е връзката между физическият мозък (личност), Върховният Аз (душа) и Монадата (дух).
В предначалният етап на построяване на антакарана използваме три “нишки” , които съществуват във всеки от нас и които са основата на “изтъкаването” му. Първата нишка се намира между физичното и етерното тяло и свързва сърцето с далака. Втората свързва етерното с астралното тяло през слънчевия сплит към сърцето.Третата нишка свързва астралното с менталното тяло, като преминава от чакрата на третото око към коронната чакра. Самото построяване става на три етапа. При първият се създава връзката между личността и душата. Вторият етап е удължаването на тази връзка от душата до монадата. Третият етап е създаването на триадата личност-душа-монада, след което душата се слива с монадата и личността осъществява пряк контакт с монадата.
В процеса на построяването на антакарана е добре да осмислим , че той трябва да бъде създаден не само в посока душа--- монада, но и в посока долен край на гръбначният стълб -- чакра на Земята. Можем да си представим един “кабел” , който слиза през краката ни в посока на центъра на Земята, а ако сме седнали на стол, как този “кабел” преминава през седалката на стола и се насочва към Земята. Всъщност антакарана преминава през централният ни канал (светлинен стълб) и затова винаги трябва да си представяме диаметърът му приблизително еднакъв с диаметъра на главата ни.
Важно е да се отбележи, че построяването му не свършва при достигане на Монадата, а продължава в посока на Цялото или Абсолюта (Бог). Този процес преминава през физическото ниво (съществуване) и продължава и в по-фините слоеве.
Създаването на Антакарана има за цел нашето духовно реализиране в полза на човечеството. Създавайки Антакарана ние създаваме мост от светлина между “три държави” : нашата личност, душа и монада.


Фигурата е старинно графично изображение на Антакарана и в продължение на хиляди години е използвано при медитиране и лечение в Китай и Тибет. Това е много силен символ и самото му присъствие около нас (под формaтa на графика например) създава положителни вибрации в нашата аура и в чакрите ни. Специален символ, който има свое лично съзнание. Направляван от нашия Върховен Аз, неговото въздействие е винаги положително и никога не може да причини зло, или да бъде използван за зли цели.
Този символ може да бъде поставен под маса, легло, стол, стена, врата......и т.н., както и под кушетката където работим със Сейким. Според таоистите неговото присъствие създава т.нар. голяма микрокосмическа орбита. Тя маже да бъде характеризирана от психичната енергия, която обикновено влиза през коронната ни чакра. В този случай обаче енергията навлиза през чакрите на краката ни, изкачва се отзад по тялото , докато достигне до върха на главата и слиза отпред към краката. Тази голяма микрокосмическа орбита ни свързва със Земята и създава един енергиен кръговрат през чакрите . Орбитата неутрализира отрицателни енергии натрупани по различни предмети, като бижута, часовници, камъни, кристали и т.н.
Антакарана засилва лечебното въздействието на сеанса при всички енергийни системи от рода на Сейким, Рейки, Жохрей, Махикари, Жин Шин, Поляризираща Терапия, Хиропрактика, Хипнотерапия, Регресивна Терапия и пр... Тези положителни ефекти са потвърдени при различни сеанси.
Символът е триизмерен и въздейства в различните измерения. Ако се вгледаме в графичното му изображение виждаме, че това са три седмици разположени в преден план. Замисълът заложен в тях е: седемте чакри; седемте музикални тона; седемте цвята на дъгата. Тези три седмици се споменават и в книгата Разкрития (Апокалипсис), като седем свещи ; седем тръби; седем печата. Тяхната енергия се движи през всички измерения докато достигне до измерението на Върховния Аз. Използването на символа не е много познато, защото до скоро се е ползвал изключително само от тибетски Учители, които са го пазили само за себе си.
Съществуват данни, че този символ е бил създаден от съвета на върховните галактически учители и донесен на Земята в лемурианската епоха преди около 100.000 години, заедно с познанието Рейки (Michelle Griffith) . Неговото създаване и предаване на човечеството се е наложило поради съществуващите проблеми по това време на Земята с цел възстановяване на връзката с Върховния Аз. Именно поради тази причина не може да бъде използван за причиняване на зло. В продължение на хиляди години е бил пазен и използван от много малко хора. В последните години, заедно с навлизането на енергиите на Новата Ера, той става достъпен за всички, които искат да се включат във веригата за енергийно повдигане на цялото човечество. Всеки който го ползва ще засилва връзката си между физическия мозък и Върховното Аз

ЗА ДА ИЗВЪРШИМ МЕДИТАЦИЯ “ПОСТРОЯВАНЕ НА АНТАХАРАНА” СЛЕДВАМЕ АЛГОРИТЪМА:

1/ СЪЗДАВАМЕ СИ РАБОТНА АТМОСФЕРА- СВЕЩ, АРОМАТНА ПРЪЧИЦА, МУЗИКА

2/ КОНЦЕНТРИРАМЕ ПОГЛЕД В СВЕЩТА, КОГАТО ОЧИТЕ СЕ ИЗМОРЯТ ГИ ЗАТВАРЯМЕ И РЕЛАКСИРАМЕ. ВДИШВАМЕ И ИЗДИШВАМЕ, КАТO СИ ПРЕДСТАВЯМЕ ЧЕ ВДИШВАМЕ СВЕТЛИНА И ИЗДИШВАМЕ ЧЕРЕН ДИМ. ПРАВИМ ГО ДОКАТО ПОЧУВСТВАМЕ ИНТУИТИВНО ЧЕ Е ДОСТАТЪЧНО

3/ ПРЕДСТАВЯМЕ СИ СВОЯ ЦЕНТРАЛЕН СВЕТЛИНЕН СТЪЛБ ИЗПЪЛНЕН СЪС СВЕТЛИНА И ЕНЕРГИЯ

4/ ПРЕДСТАВЯМЕ СИ КАК СВЕТЛИННИЯТ НИ СТЪЛБ БАВНО “ПРОРАСТВА” НАДОЛУ , НАДОЛУ И ДОСТИГА ЦЕНТЪРА НА ЗЕМЯТА. ПРЕДСТАВЯМЕ СИ КАК КРАКАТА НИ ПРОРАСТВАТ НАДОЛУ КАТО КОРЕНИ ДО ЦЕНТЪРА НА ЗЕМЯТА.

5/ ПРЕДСТАВЯМЕ СИ КАК СВЕТЛИННИЯТ СТЛБ “ПРОРАСТВА” НАГОРЕ, НАГОРЕ, КЪМ “ЦEНТЪА” НА ВСЕЛЕНАТА (УНИВЕРСАЛНИЯ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК, КОЙТО ИЗГЛЕЖДА КАТО ОГРОМНА ЗВЕЗДА). ПРЕДСТАВЯМЕ СИ КАК ТОЗИ КАНАЛ СЕ СЛИВА С ТАЗИ ЗВЕЗДА

6/ ПРЕДСТАВЯМЕ СИ КАК ЕНЕРГИЯТА ПОТИЧА ОТГОРЕ ОТ ИЗТОЧНИКА И ОТ ЗЕМЯТА И Я ПОЕМАМЕ КАТО ГЪБА. ПРЕДСТАВЯМЕ СИ КАК АУРАТА НИ ЗАСИЯВА И СЕ ПРЕВРЪЩА В СЛЪНЦЕ

http://www.med-i-center.com/blogini?view=entry&id=5192

Биополето на кучетата и котките

Всички живи същества имат различно биополе.Именно от състоянието на биополето зависи как ще се чувства човек физически,какъв е по характер,как се е устроил в живота,приятно ли е да се общува с този човек.На свой ред настроението на човек,неговото физическо състояние,даже мислите му-всичко това се отразява на състоянието на биополето му.

Какво е това биополе?

Просто казано,това е съвкупност от физически полета,излъчвани от живите организми:топлина,мирис,електромагнитно излъчване.Но има и друга гледна точка:живия организъм излъчва някакъв вид материя,който не се фиксира от съществуващите физически устройства,а само от други организми.

Учените отдавна са установили,че около всеки жив организъм има биополе,което се натрупва от биополето на всички негови органи.Здравословното състояние на организма се отразява на вида на това поле-при заболяване то отслабва и се изопачава(в такъв случай се казва,че в него има "дупки").Навярно всички са забелязали,че при здравите,силни хора,които се чувстват добре,а болните и оплакващи се-общия тонус неволно намалява,това е резултат от взаимодействието на биополето.
Така както многобройните изследвания са доказали,че подобен контакт на поле има между хората и животните.По време на общуване биополето на човека встъпва в резонанс с биоенергийното поле на здравото животно.И тъй като бозайниците имат структура на вътрешните органи,подобни на човека,тогава те могат да се изхранват от енергията на нашите болни органи.Например,ако човек има болен черен дроб,той ще получава биоенергия от черния дроб да кажем на здрава овчарка.

За положителното въздействие на енергията човек-животно е написано много.Много хора са наблюдавали,че котката идва на помощ на стопанина си,когато е болен.Тя премахва отрицателната енергия и възвръща способността на организма да работи пълноценно.Когато отрицателната енергия е премахната и котката се чувства "пълна",тя става и си тръгва.Котката е единствената от всички бозайници,чиято енергийна система винаги работи нормално,когато има възможност да "улови" негативните вибрации.Така че не се опитвайте да задържите котката,ако е готова да си тръгне от вас,това означава само едно,че тя вече е получила необходимата доза отрицателна енергия и вече й е все едно.

Ако говорим за кучетата,те често са своеобразни гръмоотводи.Кучетата защитават стопанина си в енергиен план,всички негативни емоции насочени към стопанина:завист,злоба,пожелание за нещастие-се абсорбират от четириногите защитници.При това,въпреки че съпротивата на кучетата към бионергийната "мърсотия"е много висока,тяхното здраве може да служи за индикатор на благосъстоянието на семейството :ако кучето ви през цялото време боледува,замислете се дали всичко у вас е наред?

Ветеринарната практика показва,че при животните често се откриват същите патологични състояния,както и при стопаните им.При внимателен и тактичен подход и цялата анамнеза подобни "съвпадения" се срещат по-често,отколкото можем да предположим.

Как се "заразяват" кучетата или котките от стопанина си?

Възприемането на "болезнена"информация може този организъм,чиято енергия е по-слаба в сравнение с друг.Биополето на домашните животни в повечето случаи е по-слабо отколкото на човека.Продължителния контакт на човека с домашния любимец води до това,че стопанина като енергиен доминант подава слабо енергийно биополе на животното и то "получава" в себе си всички "патологично и физиологично"отколкото "богатия"стопанин.Говори се,че нашите любимци приличат на нас,разбира се има и изключения.Някой любимци имат много силна опашка-енергетик,а може би относително слаба енергия-стопаните.

Специални наблюдения са позволили да се направи извод,че слединфарктната рехабилитация преминава успешно за болни,които имат животни.Отначало това се е обяснявало с всекидневните разходки,които са принудени да извършват стопаните на кучета.Но анкетата е показала също висок процент на подобрение и при стопани на други животни:риби,папагали,котки.При контакт със любимците се нормализира кръвното налягане,честотата на пулса,намалява напрежението.

Хора с домашни любимци са по-уравновесени.

На такива мнения и основана и съвременната анималотерапия-лечението е благодарение на прекия контакт с животното.Има много примери за това,когато деца със синдром на Даун,Детска церебрална парализа започват да се "разкриват" именно след общуването си със делфини,коне.

Важен е факта и с какво настроение е собственика,лекаря лекува болното животно.Ако подходим към животното,даже и с нелечимо заболяване с положителна емоция и мисли,то ще почувства и това може да му помогне в борбата със заболяването.

Нашето биополе ни помага да поддържаме връзка с околния свят,състоянието на нашето биополе зависи и от това,какво мислим или говорим за другите,както и какво мислят или говорят за нас другите.Много наши проблеми,преди всичко лошото състояние на биополето ни,а като последица-здравето,възниква именно от това,че ние не придаваме никакво значение на това.

Нека погледнем по-отблизо нашите любимци,здравето им,като по този начин се опитаме са установим причината за това състояние- да проверим своето здраве,да се вгледаме във себе си,ще разберем за всички свои проблеми.И ще направим така че нашият дом да се напълни с радост,а най-важното: здраве за цялото семейство.Не трябва да забравяме,че нашите опашати любимци са пълноценни членове на семейството ни!

http://www.zoovet.ru/text.php?newsid=369
превод:meri


http://forum.zoomania.org/viewtopic.php?f=128&t=10044 

събота, 19 юли 2014 г.

Тунели на реалността и запечатване /2-ра част/

VI. Невроелектрическата верига. Шестият мозък се състои от нервната система, която започва да осъзнава себе си отделно от запечатаните гравитационни карти на реалността (верига I—IV) и дори отделно от телесния екстаз (верига V). Семантикът граф Коржибски нарича това състояние „съзнание за абстрахирането". Д-р Джон Лили го назовава „метапрограмиране", т. е. осъзнаване, че чо­век програмира собственото си програмиране. Тази Айнщайнова. релативистична съзинтелигентност (съзнание-интелигентност) осъзнава например, че Евклидовата, Нютоновата и Аристотеловата карта на реалността са само три от милиардите възможни програми или модели на опита. Включих тази верига с пейот, LSD и „маги­ческите" метапрограми.

За това ниво на мозъчно функциониране, изглежда, се съобща­ва за пръв път около 500 г. пр. Хр. сред различни „окултни" групи, свързани от Пътя на коприната (Рим-Северна Индия). То е толкова отвъд земните тунелни реалности, че онези, които са го постигнали, почти не могат да говорят за него с обикновените хора (вериги I-IV) и едва ли ще бъдат разбрани дори от Инженерите на Екстаза от пе­тата верига.Характеристиките на невроелектрическата верига са висока скорост, множествен избор, относителност и делението-сливането на всички възприятия в паралелни научнофантастични вселени на редуващи се възможности.Бозайническата политика, която следи властовите борби сред земното човечество, тук се надскача, т. е. смята се за статична, из­куствена, сложна шарада. Човек не е нито насилствено манипулиран в чужда териториална реалност, нито е принуждаван да се бори срещу нея със съответната емоционална игра (обичайната драматур­гия на сапунените опери). Той просто избира съзнателно дали да сподели модела на реалността на другия, или не.Тактиките за отваряне и запечатване на шестата верига са опи­сани, но рядко се преживяват от напредналата раджа йога и в херме­тическите (кодирани) наръчници на алхимиците и Илюминатите от средновековието и Ренесанса.

Все още не разполагаме със специфичен химикал за шестата верига, но силните психеделици като мескалин (от моя „свещен как­тус" пейот през 1962-1963 г.) и псилоцибин (от мексиканската „ма­гическа гъба" теонактъл) отварят нервната система към смесена се­рия от канали на петата и шестата верига. Това подходящо се нари­ча „пътуване" за разлика от директното „включване" или „издигане в еуфория" на петата верига.

Потискането на научните изследвания в тази област има зло­щастния резултат да насочи обявената извън закона култура на дрогата към хедонизма на петата верига и преднаучните тунелни реал­ности (окултно възраждане, солипсизъм, популярен ориентализъм). Без научна дисциплина и методология малцина могат успешно да декодират често плашещите (но философски критични) метапрограмиращи сигнали на шестата верига. Учените, които все пак про­дължават да изучават проблема, не смеят да публикуват резултатите си (които са незаконни) и регистрират все по-разширяващи се ту­нелни реалности само в личните си разговори, точно като учените по времето на Инквизицията. (Волтер обявява Века на разума два века по-рано. Все още сме в Тъмните векове.) Повечето ъндърграунд алхимици са се отказали от подобна предизвикателна и риско­вана работа върху себе си и ограничават пътуванията си до еротич­ните тунели на петата верига.

Еволюционната функция на шестата верига е да ни даде въз­можност да общуваме въз основа на Айнщайновите относителности и невроелектрически ускорения, без да използваме ларингеално-мануалните символи на третата верига, а директно чрез обратна връзка, телепатия и компютърно свързване. След миграцията в Кос­моса невроелектрическите сигнали все повече ще заместват „речта" (хоминидното грухтене).Когато хората се изкачат над атмосферния-гравитационния кладенец на планетарния живот, ускорената съзинтелигентност на шестата верига ще направи възможна високоенергийната комуника­ция с „По-висши интелигентности", т. е. ние самите в бъдеще или други постземни раси.Това е очарователно просто и очевидно, след като осъзнаем, че „отнесените" нервни преживявания наистина са извънземни, че изпа­дането в еуфория и „отнасянето" са точни метафори. Невросоматичният екстаз на петата верига е подготовка за следващата стъпка в нашата еволюция: миграцията от планетата. Верига VI е подготовка за стъпка­та след това - междувидово общуване с напреднали същества, притежаващи електронни (поствербални) тунели на реалността.Верига VI е „универсалният преводач", който често си предста­вят авторите на научна фантастика, вече вграден в мозъка ни от ДНК лентата, точно както веригите на бъдещата пеперуда са вгра­дени в гъсеницата.

VII. Неврогенетичната верига. Седмият мозък се задейства, когато нервната система започне да получава сигнали от отделния неврон, от диалога между ДНК и РНК. Първите, постигнали тази мутация, говорят за „спомени за минали животи", „прераждане", „безсмъртие" и т. н. Това, че тези адепти регистрират нещо реално, се сочи от факта, че много от тях (особено индуистите и суфистите) описват изключително точно и поетично еволюцията хиляда или две хиляди години преди Дарвин и предвиждат свръхчовечеството преди Ницше.„Хрониките на Акаша" на Теософията, „колективното безсъз­нателно" на Юнг, „филогенетичното безсъзнателно" на Гроф и Ринг са три съвременни метафори за тази верига. Виденията за миналата и бъдещата еволюция, описани от преживелите „излизане от тялото" при разминаване със смъртта, също разказват за трансвремевия тунел на реалността на верига VII.

Конкретни упражнения за задействане на верига VII не могат да се открият в йогийското учение. Това обикновено се случва - ако изобщо се случи — след няколко години занимания с типа напредна­ла раджа йога, който развива лекотата на верига VI.Конкретният невротрансмитер на верига VII, разбира се, е LSD (Пейотът и псилоцибинът също създават някои преживявания на верига VII.)Верига VII е най-добре да се разглежда - от гледна точка на наука­та през 1977 г. - като генетични архиви, активирани от антихистонните протеини. ДНК паметта, навиваща се обратно към зората на живота. Чувство за неизбежността на безсмъртието и междувидовата симбиоза обзема всички мутанти на верига VII. Сега можем да видим, че това е и еволюционна прогноза, тъй като точно сега се намираме на прага на удължаването на живота, водещо до безсмъртие.

Сега се изяснява точната роля на веригите на дясното мозъчно полукълбо и причината за активирането им през културната рево­люция от 60-те години. Както пише социологът Ф. М. Есфандайъри в Upwingers(„Разперили криле"): „Днес, когато говорим за безсмър­тие и за отиване в друг свят, вече нямаме предвид теологичния или метафизическия смисъл. Сега хората пътуват до други светове. Стремят се към безсмъртие. Трансцендентността вече не е метафи­зично понятие. Тя е станала реалност."Еволюционната функция на седмата верига и нейния еволюци­онен, простиращ се през еоните тунел на реалността е да ни подгот­ви за съзнателно безсмъртие и междувидова симбиоза.VIII. Невроатомната верига. Дръжте се здраво и дишайте дъл­боко - това е най-далечната точка, в която е дръзнала да иде човеш­ката интелигентност досега.Съзнанието вероятно предхожда биологичната единица или оплетената ДНК спирала. Преживяванията на „излизане от тялото", „астралната проекция", контактът с чужди (извънземни?) „същест­ва" или с галактически Надразум и т. н., както съм ги изпитал аз, се разказват от хиляди години не само от невежите, суеверните, лековерните, но често и от най-големите умове сред нас (Сократ, Джордано Бруно, Едисон, Бъкминстър Фулър и т. н.). Такива преживява­ния всекидневно се регистрират от парапсихолозите и са изпитани от такива учени като д-р Джон Лили и Карлос Кастанеда. Д-р Кенет Ринг приписва тези явления на нареченото от него - много уместно - „извънземно безсъзнателно".

Д-р Лиъри смята, че верига VIII е буквално невроатомна: инфра, супра и мета-физиологична - квантово-механична комуникаци­онна система, която не се нуждае от биологична опаковка. Опитът да се конструира квантов модел на съзнанието и/или съзнателен модел на квантовата механика от обсъдените по-горе „включени"" физици (проф. Джон Арчибалд Уилър, Сол-Пол Сираг, д-р Фритьоф Капра, д-р Джак Сарфати и т. и.) недвусмислено показва, че „атом­ното съзнание", предложено за пръв път от Лиъри в The Seven Tongues of God („Седемте езика на Бога") (1962), е обяснителната връзка, която ще обедини парапсихологията и парафизиката в първата научна емпирична експериментална теология в историята.

Когато нервната система е включена към тази верига на кван­тово ниво, пространството-времето се заличава. Айнщайновата бариера на светлинната скорост се надскача, по метафората на д-р Сарфати измъкваме се от „електромагнитния шовинизъм". Съзинтелигентността в стаичката на квантовата проекция е целият кос­мически „мозък", точно както микроминиатюрната ДНК спирала е локалният мозък, ръководещ планетарната еволюция. Както е казал Лао-Дзъ от гледна точка на постигналия верига VIII: „Най-голямото е в най-малкото.

"Верига VIII се задейства от катамина - неврохимикал, изучаван от д-р Джон Лили, който се дава (според широко разпространен, но непотвърден слух) и на астронавтите, за да се подготвят за космоса. Високите дози LSD също предизвикват известно квантово съзнание от верига VIII.Тази невроатомна съзинтелигентност е с четири мутации по-напред от земната уседналост. (Днешната идеологическа борба е между племенните моралисти или колективисти на ниво верига IV и хедонистнчните индивидуалисти на равнище верига V.) Когато пот­ребността ни от по-висока интелигентност, по-богато включване в космическия сценарий, по-нататъшна трансцендентност вече няма да се задоволява от физическите тела и дори от безсмъртните тела, прескачащи през пространството-времето на Отклонение 9, верига VIII ще отвори още една граница. Нови вселени и реалности. „От­въд теологията: науката и изкуството на Богочовечността", както пише Алан Уотс.Следователно възможно е загадъчните „същества" (ангели и извънземни), монотонно регистрирани от ясновидците на верига VIII, да са членове на раси, които вече са еволюирали до това ниво.Също така е възможно обаче - както предлагат наскоро Лиъри и Сарфати - Те да сме ние в бъдещето.

Земните вериги на лявото мозъчно полукълбо съдържат науче­ните уроци от еволюционното ни минало (и настояще). Извънзем­ните вериги на дясната хемисфера са еволюционният сценарий за нашето бъдеще.Досега има две алтернативни обяснения за причините за Рево­люцията на дрогата. Първото е представено изтънчено от антропо­лога Уестън ЛаБар и по по-невеж, морализаторски начин от по-голямата част на антинаркотичната пропаганда в училищата и мас­медиите. По същество според него милиони се отдръпват от закон­ните депресанти към незаконните стимуланти, защото живеем в смутни времена и мнозина искат да избягат във фантазията.В най-добрия случай тази теория обяснява само отчасти най-грозния и най-разгласявания аспект на революцията: безразсъдната злоупотреба с вещества, характерна за незрелите. Тя не казва нищо за милионите уважавани лекари, юристи, инженери и т. н., които са се отдръпнали от интоксикацията с алкохол на втората верига и са преминали към екстаза с трева на петата верига.Нито пък обяснява сериозните, философски изследвания на ни­во шеста верига от хора с висока интелигентност и дълбока чувст­вителност като Олдъс Хъксли, д-р Стенли Гроф, Мастърс-Хюстън. Алан У. Уотс, Карлос Кастанеда, д-р Джон Лили и хиляди научни и непрофесионални изследователи на съзнанието.

Една по-правдоподобна теория, издигната от психиатъра Норман Зинбърг въз основа на изследванията на Маршал Маклуън, гла­си, че модерните електронни средства така сериозно са изместили параметрите на нервната система, че младите хора вече не се нас­лаждават на „линейните" вещества като алкохола и откриват смисъл само в „нелинейните" марихуана и психеделици.Това несъмнено е част от истината, но е твърде ограничено и прекомерно акцентира върху телевизията и компютрите без доста­тъчно ударение върху общата технологична картина - протичащата Научно-фантастична Революция, чиито най-важни аспекти са Миг­рацията в космоса. Увеличаването на интелигентността и Удължа­ването на живота, кондензирани от Лиъри във формулата SMI?LEМиграцията в космоса плюс Увеличената интелигентност плюс Удължаването на Живота означава експанзия на човечеството в ця­лото пространство-време. S.M.+ I?.+L.E. = ?

Без напълно да приемаме технологичния мистицизъм на Чарлз Форт („Работи се с парен двигател, когато дойде времето на парния двигател"), е очевидно, че ДНК метапрограмата за планетарната еволюция е далеч по-мъдра от индивидуалните ни нервни системи, които в известен смисъл са гигантски роботи или сензори за ДНК. Първите сензационни научно-фантастични списания, недодяланостите на Бък Роджърс'; изисканата научна фантастика на блестящи писатели като Стейпълтън, Кларк, Хайнлайн, „2001" на Кубрик -все по-ясни ДНК сигнали, предавани чрез интуитивното дясно по­лукълбо на чувствителните хора на изкуството, подготвящи ни за извънземната мутация. (' Бък Роджърс е герой от романа на Филип Ноулън Armageddon 2419. излязъл през 1929 г .Из­ползвайки основата на този роман, Ноулън в сътрудничество с художника Дик Ко-линс създава и вестникарска поредица Buck Rogers in the 25th Century (..Бък Роджърс през XXV в."), появила се през 1967 г. Лейтенантът от американските военновъздушни сили Бък Роджърс се събужда след дълъг сън в XXV в. и установява, че Америка се управлява от монголски нашественици (червените монголци). С помощта на цело­мъдрената си приятелка Уилма Дийринг и на големия учен д-р Хур Роджърс не само освобождава Америка от монголците, но и се бие както с извънземни пирати, така и със смъртния си враг Килър Кейн. Успехът на комикса е изумителен; още през 1932 г. по него се прави радиосериал, а през 1939 г. - филмова поредица, в сравнение с която заснетият през 1950 г телевизионен сериал от 39 епизода по АВС изглежда плосък и лишен от интересни хрумвания. - Б ред.)

Едва ли е случайно, че конвенционалните „литературни" инте­лектуалци - наследниците на Платоново-аристократичната тради­ция, според която джентълменът никога не използва ръцете си, не си играе с инструменти и не учи ръчни занаяти - презират както научната фантастика, така и културата на тревата. Не е случайно и че Whole Earth Catalogs („Каталози на цялата Земя"), създадени от Стюарт Бранд - абсолвент на Веселите шегаджии на Кен Киси - са Новият завет на селската култура на отпадналите от училище, като всеки брой е препълнен с тонове еко-технологична информация за цялото ръчно, сръчно, джунджурийско ноухау, което според Платон и неговите наследници е подходящо само за роби. Не е изненадва­що, че най-новата публикация на Бранд Co-Evolution Quarterly (Тримесечно списание за коеволюцията) е посветена най-вече на разгласяването на космическия хабитат, L5, на проф. Джерард O’Нийл.Не е случайно и че потребителите на трева, изглежда, предпо­читат научната фантастика пред всяко друго четиво, включително индуистките ръкописи с дъх на извънземни и окултно-шамански поети на равнище вериги VI-VШ .Възможно е наркотиците на верига VI да са допринесли значи­телно за метапрограмиращото съзнание, което е довело до внезап­ното осъзнаване на „мъжкия шовинизъм" (участниците в движението за освобождение на жените), „видовия шовинизъм" (екология, изследванията на Лили върху делфините), „шовинизма от гледна точка на звездата от типа G" (Карл Сейгън) и дори „кислородния шовинизъм" (конференцията СЕТI) и т. н. Запечатаните тунели на реалността, които определят някого като „бял, мъж, американец, землянин" и т. н. или „чернокожа, жена, кубинка" и т. н. вече не са достатъчно големи, за да обхванат експлодираща ни съзинтелигентност.Както написа сп. Time на 26.11.1973 г.: „Според фармаколозите в рамките на десет години те ще разполагат с усъвършенствани таб­летки и краниални електроди, способни да осигуряват блаженство за цял живот за всеки на Земята." Истерията от 60-те години за тре­вата и LSD беше просто увертюрата към този прелом на петата ве­рига. Д-р Нейтън С. Клайн предрича появата на истински афродизиаци, вещества, които ускоряват ученето, вещества за засилване или прекратяване на всяко поведение. Тези, които са били изгорени или хвърлени в затвора в началото на XVII в. (Бруно, Галилей и т. н.), са предвестници на Революцията на Външната технология. Хвърлени­те в затвора и битите от ченгетата през 60-те години са предвестни­ци на Революцията на Вътрешната технология.„Стар Трек" е по-добър пътеводител към появяващата се реал­ност от всичко друго в New York Review of books (Нюйоркски кни­жен преглед). Инженерът по системите за поддържане на живота и защита на Скоти (верига I), емоционално сантименталният д-р Маккой (верига II), логичният учен и офицер г-н Спок (верига III) и ту покровителственият, ту романтичният капитан Кърк (верига IV) непрекъснато пътешестват през бъдещата ни неврологична история и се срещат с интелигентности от верига V, VI, VII, и VIII, колкото и грубо да са представени.Накратко, различните равнища на съзнанието и веригите, които дискутираме и илюстрираме, са биохимично запечатване в еволю­цията на нервната система. Всяко запечатване създава по-голям ту­нел на реалността. Според суфистката метафора магарето, което яздим, става различно магаре след всяко запечатване. Метапрограмистът непрекъснато учи и е все по-способен да осъзнава собстве­ното си действие. Следователно еволюираме към интелигентност, изучаваща интелигентността (нервна система, изучаваща нервната система), и сме все по-способни да ускоряваме собствената си ево­люция.


Със съкращения от книгата "Космически спусък" на Робърт Уилсън

http://www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/264-2011-02-02-16-05-06.html

Тунели на реалността и запечатване /1-ва част/

За да разбере неврологичното пространство, д-р Лиъри допус­ка, че нервната система се състои от осем потенциални вериги, или „скорости", или минимозъци. Четири от тези мозъци са в обикнове­но активното ляво полукълбо и се занимават със земното ни оцеля­ване; четири са извънземни, намират се в „мълчаливото" или неактивно дясно полукълбо и ще се използват в бъдещата ни еволюция. Това обяснява защо дясната хемисфера обикновено е неактивна на този етап от развитието ни и защо се активизира, когато човек при­еме психеделици.
Накратко ще обясним всеки от осемте „мозъка".

I. Веригата на биооцеляването. Този мозък програмира въз­приятията в решетката на или/или, разделена на хранителни-полезни Неща (към които се приближава) и отровно-опасни Неща (от които бяга или атакува). Запечатването на тази верига създава основната нагласа на доверие или подозрение, която ще се запази до смъртта. Освен това идентифицира външните стимули, които от този момент нататък ще предизвикват приближаване или избягване.

II. Емоционалната верига. Това е вторият по-напреднал био-компютьр. При индивида този по-голям тунел на реалност­та се активира, когато ръководната матрица ДНК задейства мета­морфозата от лазене към ходене. Както знае всеки родител, прохож­дащото дете вече не е пасивно (био-оцеляване) бебе, а бозайнически политик, пълен с физически (и психични) териториални изисквания, бързо намесващ се в семейните дела и вземане на решения. И тук първото запечатване по тази верига остава за цял живот (освен ако човек не е подложен на промиване на мозъка) и идентифицира сти­мулите, които автоматично ще задействат доминиращо, агресивно поведение или подчинено, сътрудничещо поведение. Когато кажем, че някой се държи емоционално, егоистично или „като двегодишно дете", имаме предвид, че той сляпо следва един от тунелите на ре­алността, запечатани по тази верига.

III. Веригата на сръчността-символизма.Този мозък се активира, кога­то по-голямото дете започва да борави с артефакти и да изпра­ща/получава сигнали чрез ларинкса (единици на човешката реч). Ако средата е стимулираща за третата верига, детето запечатва „ум­но" и става умело и се изразява ясно. Ако средата е изградена от глупави хора, детето запечатва „глупаво", т. е. повече или по-малко остава на етапа на петгодишното, което е несръчно при боравенето с артефакти и е сляпо за символизма.На обикновен език тунелът на реалността на първата верига обикновено се нарича „съзнание" рer sе': чувството, че си тук и се­га, в това тяло, ориентация към оцеляването на тялото. (Когато сте в „безсъзнание", първата верига е упоена и лекарите могат да извър­шват хирургични операции върху вас или враговете ви могат да ви атакуват, но вие няма да им избягате.) Втората верига на същия все­кидневен език се нарича „его". Така нареченото „его" е бозaйническото чувство за статус (значимост - незначимост ) на втората верига в глутницата или племето.

Третата верига е онова, което обикновено наричаме „разум" - способността да се получават, ин­тегрират и предават сигнали, изработени от човешка ръка (артефакти) или от деветте ларингеални мускули на хоминидите (реч).Запечатването по тези три вериги определя - към 3.5-годишна възраст - основната степен и стил на доверие-недоверие, които ще оцветяват „съзнанието", степента и стила себеутвърждаване-подчинение, които ще определят „его-статуса", и степента и стила интелигентност-непохватност, с които „разумът" ще борави с инстру­ментите или идеите.От гледна точка на еволюцията „съзнанието" на първия мозък по същество е безгръбначно, пасивно носещо се към храната и отд­ръпващо се от опасността. „Егото" на втория мозък е бозайническо и винаги се бори за статус в йерархичния ред на племето. „Разумът" на третия мозък е свързан с човешката култура и справянето с живота чрез матрица от артефакти и създаден от чове­ка символизъм.

IV. Социо-сексуалната верига. Тя се активира през пубертета, когато ДНК сигна­лите карат жлезите с вътрешна секреция да отделят полови неврохимикали и започва метаморфозата към зрялата възраст. Първите преживявания на оргазъм или съвкупяване запечатват характерната полова роля, която - отново - е биохимично свързана и остава до края на живота, освен ако не се постигне някакво промиване на мо­зъка или химично повторно запечатване.На всекидневен език запечатването на четвъртата верига и ту­нелна реалност са известни като „зряла личност".

Мастърс и Джонсън демонстрират, че конкретните полови „дисфункции", т. нар. „перверзни", „фетишизъм", състоянията на слабо или никакво сексуално представяне, например преждевремен­ната еякулация, импотентността, фригидността и т. н., или запечат­ване, дефинирано като „грешно" от местното племе, са обусловени от конкретни преживявания в ранните юношески контакти с другия пол. Същото е вярно и за еднакво роботизираното поведение на „нормалния", „добре приспособен" човек. Половата роля при човека е толкова механична и повтаряща се, колкото и при всеки друг бо­зайник (Или птица, риба или насекомо.)

Тези четири вериги по правило са мрежите в мозъка, които обикновено се активират. Вече трябва да е ясно защо Лиъри ги на­рича земни. Те са еволюирали и са били оформени от гравитацион­ните, климатичните и енергийните условия, определящи оцеляване­то и възпроизвеждането на този вид планета, обикаляща този вид звезда от тип G. Интелигентните организми, родени в открития кос­мос, които не живеят на дъното на 6436-километров гравитационен кладенец, не се конкурират за територия на ограничената повърх­ност на планетата, не са ограничени от параметрите на земния жи­вот: напред-назад, нагоре-надолу, надясно-наляво, неминуемо ще развият различни вериги, запечатани по различен начин и не толко­ва ригидно Евклидови.

Напред-назад е основният дигитален избор, програмиран от биокомпютър, действащ въз основа на Верига I: или напредвай, приближавай се, подуши го, докосни го, вкуси го, ухапи го, или се оттегли, отдръпни, избягай, изплъзни се.

Горе-долу - основното гравитационно чувство - се появява във всички етологични доклади за животински бой. Изправи се на зад­ните си крака, надуй тялото си до максималния му размер, ръмжи, вий, пищи, или се свий, отпусни опашката между краката, мъркай, спотайвай се, пълзи и намали телесния си размер. Това са сигнали за доминиране и подчинение, общи за игуаната, кучето, птицата и Председателя на борда на директорите на местната банка. Тези реф­лекси изграждат „егото" на Верига II.

Дясно-ляво е от основно значение за полярността на конструк­цията на телата на повърхността на планетата. Десностранната доминантност и свързаното предпочитание към линейните функции на лявото мозъчно полукълбо определят нормалните ни модели на производство на артефакти и понятийно мислене, т. е. „разума" на третата верига. Следователно не е случайно, че нашата логика (и компютърен дизайн) следва двоичната структура „или-или" на тези вериги. Не е случайно и че нашата геометрия - до миналия век - е била Евклидова. Евклидовата геометрия, Аристотеловата логика и Нютоновата физика са метапрограми, синтезиращи и обобщаващи програмите напред-назад на първия мозък, нагоре-надолу на втория мозък и надясно-наляво на третия мозък.Четвъртият мозък, занимаващ се с предаването на племенната или етническата култура през поколенията, въвежда четвъртото из­мерение - времето.

Тъй като всяка една от тези тунелни реалности се състои от биохимично запечатване или матрици в нервната система, всяка от тях е специфично задействана от невротрансмитери и други вещества.

За да активирате първия мозък, вземете опиат. Майка Опиум и Сестра Морфин ви свеждат до клетъчната интелигентност, пасив­ността на биооцеляването, носещото се съзнание на новороденото. (Затова фройдистите отъждествяват пристрастяването към сънот­ворни с желанието човек да се върне към младенческата възраст.)

За да активирате втората тунелна реалност, изпийте щедра доза алкохол. Териториалните модели на гръбначните и емоционалната политика на бозайниците се появяват незабавно, когато потече ал­кохолът, както Томас Наш интуитивно разбира, когато характеризи­ра различните алкохолни състояния с животински етикети: „пиян като магаре", „пиян като коза", „пиян като свиня", „пиян като меч­ка" и.т.н За да активирате третата верига, опитайте с кафе или чай, висо­ко протеинова диета, „спийд" (Амфетамини) или кокаин. Конкретният невротрансмитер за четвъртата верига все още не е синтезиран, но се произвежда от жлезите с вътрешна секреция след половото съзряване и тече като лава в кръвообращението на юношите. Нито едно от тези земни вещества не променя основното би­охимично запечатване. Поведенията, които те задействат, са онези, които са „хардуерно" вплетени в нервната система през първите етапи на уязвимост на запечатване. Пияницата от верига II проявява емоционалните игри или трикове, научени от родителите в младенчеството. „Разумът" на третата верига никога не надскача пермутациите и комбинациите на първоначално запечатаните тунелни реал­ности, или абстракциите, свързани със запечатването чрез по-късно обуславяне. И така нататък.Цялата тази роботизация в стила на Павлов-Скинър се променя драстично и драматично, когато се обърнем към дясното мозъчно полукълбо - бъдещите вериги и извънземните химикали.Четирите еволюиращи бъдещи „мозъци" са:

V. Невросоматична верига. Когато се активира този пети ..тяло-мозък", плоските Евклидови конфигурации на фигурата и фона експлодират многодименсионално. В термините на Маклуън гещалтите се изместват от линейно зрително пространство към всеобх­ватно сетивно пространство. Появяват се хедонистични включва­ния, екстазна развеселеност, откъсване от преди компулсивния механизъм на първите четири вериги. Включих тази верига с трева и Тантра.Този пети мозък започва да се появява преди около 4 хиляди години при първите рентиерски цивилизации и се увеличава статис­тически през последните векове (дори преди Революцията на дрогата) - факт, демонстриран от хедонистичното изкуство на Индия, Китай, Рим и други богати общества. По-наскоро Орнстейн и него­вата школа демонстрираха с електроенцефалограми, че тази верига представлява първия скок от линейното ляво мозъчно полукълбо към аналогиите на дясното полукълбо.С отварянето и запечатването на тази верига са свръхангажирани „техниците на окултното" - тантристките шамани и хата йогините. Макар че петата тунелна реалност може да се постигне чрез сензорна депривация, социална изолация, физиологичен стрес или си­лен шок (церемониалните тактики на ужаса, както се практикуват от такива гурута-калпазани като дон Хуан Матус или Алистьр Кроули), традиционно е била запазена за образованата аристокрация на рентиерските общества, която е разрешила проблемите на оцелява­нето на четирите земни вериги.

Преди около 20 хиляди години специфичният невротрансмитер на петата верига е открит от шамани в района на Каспийско море в Азия и бързо се разпространява към други магьосници из цяла Евразия и Аф­рика. Това, разбира се, е канабисът. Тревата. Майка Ганджа.Не е случайно, че потребителят на трева обикновено нарича психичното си състояние „еуфория" или „отнесеност" . Надскачането на гравитационната, дигиталната, линейната, или-или, Аристотелова, Нютонова и Евклидова планетарна ориентация (вериги I—IV) от еволюционна перспектива е част от неврологичната ни подготов­ка за неизбежната миграция от родната планета, която започва сега. Затова толкова много потребители на трева са фенове на „Стар Трек" и адепти на научната фантастика.Извънземното значение на това да си „нависоко" (high) е пот­върдено от самите астронавти: 85% от тези, които са навлезли в сво­бодното падане при нулева гравитация, описват „мистични прежи­вявания" или състояния на екстаз, типични за невросоматичната верига. „Нито една снимка не може да покаже колко красива е Земя­та" - пали се капитан Ед Мичъл, описвайки Просветлението си при свободното падане. Той звучи като всеки успял йогин или потреби­тел на трева. Няма фотоапарат, който може да покаже това прежи­вяване, защото то е в нервната система.

В подходящото еволюционно време свободното падане за­действа невросоматична мутация - вярва Лиъри. По-рано тази му­тация е постигана „изкуствено" чрез йога или шаманско обучение, или чрез стимуланта на петата верига - канабиса. Сърфирането, ка­рането на ски, подводно плуване и новата сексуална култура (чувст­вен масаж, вносно тантристко изкуство и т. н.) са се поя­вили по същото време като част от хедонистичното превъзмогване на гравитацията. „Включеното" състояние винаги се описва като „носене" или според дзен метафората „един фут над земята".

http://www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/264-2011-02-02-16-05-06.html

събота, 5 юли 2014 г.

Синхроничност и манипулация на действителността / 2-ра част /

Има ли такова нещо като Случайности?

Случайности се случват по всяко време, но синхроничностите са проектирани случайности с определена цел. За вас случайностите нямат особено значение, тъй като те се явяват синхроничности за други от други и вие сте нищо друго освен инструмент в тяхната кармична игра.
За вас случайностите са нещо което идва без ред и без цел. Когато фокусираните емоции се приложат към уравнението, случайностите се превръщат в синхроничности.
Въпросът е дали тези синхроничности служат за да помогнат на вас или други, или пък да унищожат вас или други.
Всичко зависи от това кой използва емоцията.


Създателите на Синхроничност

Позитивни сили, негативни сили и вашия Висш Аз са тези, които имат способността да я правят. Позитивните сили търсят да предоставят допълнителна помощ след отправена молба чрез действие, мисъл или думи.
Негативните сили (често същества от втори ред), искат да унищожат вас или други, които са заплаха за тяхната власт и контролна структура. Вашият Висш Аз проектира синхроничности, за да ви помогне да учите и да се развивате и поставя в действие събития необходими, за да се изпълнят плановете, които сте направили преди да се инкарнирате в този живот.
Кои от тях обслужвате, зависи много от това каква емоционална енергия избирате да ви зарежда.
Негативните сили например, могат да ви шокират с разрушително събитие като начало и ако приемете събитието с негативни емоции като себеомраза, вина, отмъщение и алчност, като резултат вие започвате самозахранващ се цикъл, при който емоциите са събрани, изпратени назад във времето и използвани да се създаде дори повече лош късмет за вас. Единственият начин да се прекъсне цикъла е да го надраснете и да върнете контрола над емоциите, да изчакате негативните сили да ви оставят сам или пък да поискате помощ от Висшия си Аз или позитивните сили.
Позитивните сили не се намесват по никакъв начин, ако не са помолени и когато вие ги призовете за помощ с любов искреност и най-важното – съзнателно – се задействат събития които да отговорят на вашата молба. Любовта сама по себе си не върши работа. По важно е да имате познание как да направлявате позитивните сили, отколкото в невежо блаженство да обичате.
Вашият Висш Аз надзирава активността на негативните и позитивните сили и може да избере да отмени и двете. Във вашият живот върховното управление се пада на Висшия Аз, тъй като това сте вие в по-високо измерение и имате перспектива отвъд границите на времето. Това е вашето подсъзнание, частта от вашия ум която символично управлява голяма част от това което ви се случва, за да помогне по най-добрия начин на вашето духовно и интелектуално развитие. Вашият Висш Аз е назначен за създаване на реалност, докато вие утвърждавате на себе си определени неща, които искате да привлечете във вашия живот и тези неща синхронично се проявяват.
Висшият Аз е мъдър и не осъжда вашите молби, така че независимо дали вие желаете добри или лоши неща, Висшият Аз не го е грижа, тъй като накрая всичко ще бъде просто натрупан опит.
Едно нещо което Висшият Аз не може да прави е да нарушава свободната воля на друг.


Свободната Воля Може да бъде Нарушена

Това не означава че свободната воля никога не може да бъде нарушена. Напрактика нарушаването на свободната воля трябва да се прави във физическия домейн от самия нарушаващ. Това е едната цел на тази абсолютна обективна илюзия, която наричаме „реалност”, за да позволим на различия между различни притежатели на свободна воля да доставят инерцията между тях, необходима за големия учебен опит който да се последва.
Сега, синхроничността е само половината от историята. Не оставайте с впечатление че всичко, което ви се случва е в резултат на една от трите сили, които влияят на миналото ви за да проектират настоящето.

Като илюстрация имайте предвид следната диаграма:Дори чрез създаване на позитивна реалност, лоши неща все пак могат да ви се случат и когато това стане, вие сте прецакани освен ако не сте подготвени да се справите с тях. Създаването на позитивна реалност не ви гарантира защита от подобния събития, въпреки че те се привличат по-малко във вашия живот.

Най-лошото което можете да предположите, е че да си мислите хубави мисли и да отричате лошите такива, ще ви гарантира реалност изцяло повлияна от позитивни сили или от вашия Висш Аз.Как Наистина Работи Създаването на Реалност


С други думи поради това че само някои събития във вашия живот са причинени от проектиране на синхронична реалност, голяма част не са. Те са по-скоро причинени от директно случайни или умишлени нарушения на свободната воля като резултат от физическото взаимодействие с вас.

Мисленето на щастливи мисли ще намали броя на негативните синхроничности във вашия живот, но все пак ще има случайни и умишлени нарушения на свободната воля отвъд метафизическата способност да се предотвратят. Само физическите предпазни мерки работят в такива случаи поради това, че причините в тези случаи са физически.
Няма Жертви! – да бе да...
Най-голямата заблуда в Ню Ейдж мисленето, е че няма жертви и че всеки е избрал да привлича нищетата и мизерията. И простото предлагано решение е да не се привличат лошите изживявания чрез създаване на реалност чрез фокусирана емоция.
Някои хора правят грешката да мислят че щом свободната воля не може да бъде нарушена, ако някой реши да бъде „служител на светлината” или „изпълнен с „любов и светлина” то те са защитени от негативни сили. Е, те може да са защитени от негативни синхроничности, но не и от физическа сила. Това не означава, че те не могат да бъдат наранени въобще, а просто означава че не могат да бъдат наранени без кармични последици за нарушителя.
Така че ако автора на престъплението избере да си навлече кармичния дълг или ако е толкова глупав дори да знае за карма, тогава той е свободен да убива, ограбва и насилва който си иска и има физическа възможност. В тази вселена физическата сила е върховна пред синхроничността и съзнателността.
Един пример как идеята че „няма жертви” е заблуждение, може да се илюстрира по следния начин:

Да кажем, че вие сте убиец който току-що е убил някой. И понеже няма жертви, човекът който точно сте убили умира по този начин и вероятно е направил предварителен договор с вас на по-високо ниво да се случи именно това. Може би той е бил убиец в друг живот и сега трябва да плати кармичния си дълг като самия бъде убит. Ако това е вярно, тогава да кажем убивате друг човек. Той също е направил споразумение, за да си плати кармата.
Сега, какво морално ви ограничава да убиете който си пожелаете? Нищо...

Всеки който решите да убиете свободно е избрал вие да го убиете и по този начин вие имате оправдание да станете масов убиец. А какво става с вашата карма? Не натрупвате ли кармичен дълг, дори при положение че убивате по споразумение? Ако не се нарушава свободната воля, тогава не се натрупва дълг, което означава че ако вашата „жертва” е избрала да умре от вашите ръце (понеже няма жертви) тогава вие не сте нарушил неговата свободна воля и следователно не натрупвате кармичен дълг.

Ако всеки следва тази логика, скоро никой няма да остане жив. Дали „няма жертви” ви се струва логично? Не.
Сега – какво ако стане инцидент? Какво ако в тази реалност има наистина битка на желанията, когато става въпрос за физически сблъсък? Тогава има шанс, че някой който вие сте убили може да не е избрал това. Ако случаят е такъв, вие рискувате както да ви се окаже съпротива и самия да бъдете застреляни ако човека е въоръжен, така и да рискувате да си навлечете лоша карма. Ако това е вярно, вие нямате власт да убивате. Тираните нямат оправдание че всички които са наранили са избрали това. Дали в това има повече логика? Разбира се. Следователно не само че има жертви (тези които не са избрали определено събитие и чиято воля е била нарушена), но и моралното поведение е оправдано като последица.
Когато нещата стигнат до физически взаимодействие (когато събитието е привлечено във вашия живот) е ваша работа да използвате вашия ум, воля и ресурси за да го надвиете или приемете. При създаването на реалност някой може да намали шанса да бъде обран, но накрая ако събитието се случи няма вълшебно защитно поле, което ще ви предпази от ритниците и юмруците. Това което ще ви предпази са физическите ресурси.

Защо?
Защото създаването на реалност, синхроничност и съзнанието са всички в домейна на вероятностите и хаоса, а не при физическите закони на материята и енергията. Съзнателността е феномен на изменението на вероятностите – това се каза доста пъти. Вероятността е свързана с избиране на едно събитие пред друго.
Но при всички случаи когато събитието е избрано – законите на физиката трябва да се спазват.
Просто законите за вероятностите се нарушават в процеса на избиране, но това не е особен проблем, тъй като вероятностите и статистиката са субективни науки и не в пълна съгласуваност с физическата реалност, иначе нямаше да има несигурност в статистическите предвиждания.


Ограничения в Създаването на Реалност

Съществата от втори ред са ограничени в това как да променят миналото. Когато те използват емоция като вълна носител, за да изпратят информация и да повлияят на текущата времева линия за да я променят без да създадат алтернативен клон, целта усеща влиянието като атака или натиск в реалния живот (физическо взаимодействие). Физическото взаимодействие е битка на воли и целта има свободната воля да се противопостави или да игнорира атаката.
По този начин създаването на синхроничност от същества от втори ред от бъдещето не е безпроблемна, тъй като се проваля когато целта направи оригиналния си избор, като игнорира емоционалното напрежение което произхожда от бъдещето.
Също така директните способности за създаване на реалност на съществата от първи и втори ред не могат да нарушат законите на физическата реалност. Истинските закони на физиката и квантовата механика не могат да бъдат нарушени чрез създаване на реалност. Ако нещо е невъзможно, никаква величина на създаване на реалност от същества от първи и втори ред няма да го направи възможно.
Тези правила се отнасят за всички освен за съществото от нулев ред, Бог. Тъй като е възможно да се обнови нечий ред, същество от първи ред като човека може да се научи да се обнови до статус нулев ред или близко до него и на практика да може да променя физическата реалност като пластелин или да спира куршуми като Нео в „Матрицата”, но това е екстремно рядко. Дори тези които могат да огъват лъжици с умовете си и да вървят през стени трябва да се подчиняват на законите на квантовата механика и разтягайки законите на вероятностите.
Всичко което може да прави създаването на реалност чрез фокусирана емоционална енергия за съществата от първи и втори ред е да направи малко вероятното факт. Това е характеристика на синхроничността, много съвпадения се случват чиято комбинирана вероятност е много ниска, но те се случват въпреки това.
Докато при промяната на миналото от същества от втори ред те срещат препятствия като свободната воля на целта им, създаването на реалност е напълно неограничено от съществото от нулев ред.


Два Начина по който се Създава Синхроничност
В първият случай емоцията е просто железен лост, който пробива дупка във врата от текущата времева линия към миналото, но след като това е постигнато е въпрос на директно емоционално и физическо взаимодействие между атакуващия и целта (в този случай физическата част на взаимодействието произхожда от бъдещето и понеже няма атакуващ, който физически да присъства в миналото времевата линия не се разделя на клонове. Това е просто емоцията, която пътува назад във времето, което се позволява тъй като е сила на съществото от нулев ред).
В случай че това го прави същество от нулев ред, реалността може да бъде реструктурирана по начин че целта никога да не е била под натиск, за да направи определен избор, тя просто избира на базата на свободната си воля.
Звучи парадоксално, че има свободна воля и въпреки това избира желаното от манипулатора на неговата реалност. Ключът към разбирането на този парадокс, е че манипулатора е мишената, тъй като Бог е съзнателното семе на човешката мишена и следователно променяйки избора на мишената е все едно да избереш да промениш собствения си избор така, че няма нарушаване на свободната воля, тъй като никой не може да наруши собствената си свободна воля.
В случай че става дума за същество от втори ред, което създава синхроничност като използва емоцията като инструмент, за да повлияе на мишената да вземе решение нужно да се комбинира с други решения по-късно в конкретна синхроничност, мишената е повлияна и под натиск в реално време. Ако атакуващия от бъдещето изпрати 10 минути гняв на мишената, тя ще изпита 10 минути гняв в миналото. В случай на същество от нулев ред, не съществува време, защото съществото от нулев ред е отвъд времето.
То просто избира реалност която следва курс, при който човека прави избора без физическо (което включва и емоционално) насилие.
Как Съществата от Втори Ред Създават Реалност

Единствения друг начин за промяна на реалността е чрез директно физическо взаимодействие. Затова извънземните групи, които са същества от втори ред, са толкова талантливи в манипулирането на материята и енергията технологично. Това е област, в която те са експерти, за да наваксат в това че не могат да променят техните собствени реалности синхронистично използвайки емоции или директна връзка с Бог.
Технологията е сложно приложение на сила използвайки и работейки вътре в истинските закони на физиката, за да се постигнат определени цели.
Има вероятност нашата текуща времева линия да е алтернативен клон причинен от негативни същества, които са пътували в миналото и са причинили синхронистична кулминация като Новия Световен Ред в близките години.
Те са отишли назад във времето и са установили организираните религии както ги познаваме и се предполага в статията „Пътуващите във времето нацистки йеховисти”.
Друга възможност е, че те са разработили технология за пътуване във времето с възможност да репродуцира способността на съществото от нулев ред да променя времевата линия без да създава алтернативни клонове.
Цялото това преправяне на историята показва, че нашето настояще е неустойчиво и нашите спомени и записи се променят постоянно.


Хакване на Бог чрез Символизъм

Съществата от втори ред въпреки техните трикове да използват емоцията, не могат да възпроизведат феномена на създаване на синхроничност от нулев ред сами или чрез използване на емоция като носеща вълна или инструмент. Съществата от първи ред обаче, тъй като са само на един ред разстояние от нулевия ред имат възможност да комуникират с реалността (Бог), за да създадат синхроничности за тях по начин който не използва насилие както беше споменато по-рано.
Това е мощен инструмент и оръжие, заплаха срещу съществата от втори ред, чието съществуване е поставено на риск в перспективата на това техните избори да бъдат променени от съществата от първи ред, които да помолят Бог да направи така.
Съществата от втори ред недоволни от тази ситуация са намерили един начин да хакнат Бог, за да постигнат същото. Тъй като съществата от първи ред интимно са свързани с Бог има директно символично и холографско свързване между техните вътрешни ментални светове и физическата реалност. С други думи вътрешния ментален свят е за съществото от първи ред както е физическата реалност за същество от нулев ред.
Поради това че съществата от първи ред имат подсъзнателна памет и метафизична връзка със съществото от нулев ред, всичко което става в техните ментални светове има леко влияние над физическата реалност и обратно. Сънищата илюстрират това перфектно. Езика за комуникация между вътрешният ментален свят и Бог сам по себе си е чисто символичен, геометричен и архетипен.
Така че какво правят съществата от втори ред при положение че техните ментални светове не са свързани с Бог както са нашите? Те използват символи във физическата реалност (която е компонент на съществото от нулев ред точно както нашите ментални светове са), за да репродуцират в материя и енергия това, което ние съществата от първи ред мислим и визуализираме вътрешно.
Точно затова илюминатите, фримасоните, католиците и _______ (попълнете празните) организации толкова много си падат по символика.
Те се оглавяват от същества от втори ред, които в желанието си за власт и контрол са прибегнали към физическата символика, за да изсмучат възможностите за синхронистично проектиране на Бог.
През цялата история, съществата от втори ред са оставили следи в нашите езици, сгради, религии, традиции и изкуство. Цялата модерна символика включваща числата 33, 19.5 и 13 е пример за това. Както се знае, съществата от втори ред са обобщение за dраконианци, гущероподобни същества познати като рептилоиди.
Доста интересно е че рептилската част на мозъка работи по символичен начин и е отговорна за голяма част от активността на мозъка по време на сън.Извънземните са Проекции на нашето Колективно Подсъзнание?

Има някои теории че извънземните не са нищо повече от подсъзнателни проекции на нашите собствени умове. Теорията е правилна обаче по съвсем друг начин, който убягва на теоретиците. Негативно поляризираните извънземни като драконианците са мисъл-форми създадени преди много време от колективното подсъзнание на отдавна забравена раса (които се явяваме ние, но не в биологичен аспект, а в духовен). Те са мисъл-форми, които са придобили живот и сложност и са придобили физически тела и са развили върховна технология, за да завладеят вселената.
В теорията понеже те са проекции като нашето подсъзнание е източник на проекцията, те теоретично биха изчезнали когато източника е отстранен или променен.
Но теорията не взима под внимание факта, че тези проекции са установили своя собствена идентичност, своя собствена съзнателност, ритъм и култура. Така че въпреки че те са подсъзнателни проекции на колективното подсъзнание, те ще продължат да съществуват дори да бъдем изтребени от тях.
Това е разликата между казаното тук и теориите.

Дежа-Ву
Тъй като съзнателността е нещо извън времето и пространството и не се променя тотално когато се променя миналото чрез директно физическо влияние, дежа-ву е спомен за събитие, което точно сте изживели в оригиналната времева линия от която вие вече не сте част или пък от същата времева линия, преди да е била променена.
Някои дежа-вута са причинени от дефекти в темпоралния лоб на мозъка, но повечето не са.
Следете за промени в синхроничността, плановете и съдбата след като усетите дежа-ву – някой се меси във вашата реалност. Някой път е за по-добро а понякога за лошо.
Дежа-ву е индикатор, че вашата времева линия е променена затова трябва да следвате пътя с внимание и проницателност.


Заключение
Понякога негативните събития са причинени от позитивни сили или от вашия Висш Аз, като необходим компонент за по-голям урок или за по-добро.
Ако сте привилегирован се случват негативни събития или вие погрешно си мислите че събитието е негативно и от което научавате урок като по-късно оценявате, че негативния ефект върху вашия живот или в живота на другите е илюзорен. С други думи вие получавате урок без цена. Позитивните сили и вашият Висш Аз са отговорни за тези събития.
Ако обаче вашият урок е минимален, а влиянието върху вашия живот e пагубен и от друга страна от полза за негативната йерархия, тогава бъдете сигурни че лошите синхроничности които се случват са проектирани от негативни същества. Негативните същества могат също да създават синхроничности, които във вашият живот да изглеждат от полза, но всъщност да ви отклонят от път, който би бил в тяхна вреда в бъдеще.
Мислете напред когато взимате решения и мислите логично.
Колкото повече се осланяте на емоция или суеверие по-лесно става за тях да ви заблудят.

- първо измислете нещо логично.
- после ако искате да го осъществите извикайте емоциите и волята, за да го направите.
- не слушайте първо емоциите, а решете после.


В Ню Ейдж средите логиката се пренебрегва. а се набляга главно на емоции, интуиция и внимание към синхроничности. Както може да предположите и както други са го разбрали голя част от Ню Ейдж е капан, който е алтернативен на ортодоксалните религии, но все пак капан.

Статитята както и другите материали са с идеята да представят сценарий на читателя, при който да имат предвид да проверяват това, което се пише навсякъде и същевременно да помогне за просвещаване и увеличаване на способността на читателя да различава истината от лъжите.

Автор: Том Монтолк

Превод: Alien

http://www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/276-2011-02-02-19-14-22.html