събота, 20 октомври 2018 г.

Торсионни полета (ТП)

Терминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване осъществяващи далекодействуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях чрез средата на

 физическия вакуум. Такива полета са използувани още 6000г. преди новата ера при търсенето на вода с лозова пръчка. ТП представляват съвкупност от микровихри на пространството, а енергия- та е вторично следствие от измененията на ТП.За ТП няма ограничения във времето.В теорията на тези полета усукването на метричните характеристики се описва със средствата на диференциалната геометрия на афинните пространства и скаларно тензорната теория на полето.Но подхода към изучаването им е неправилен защото се върви от частното към общото, а не обратно.Тоест теорията отразява само проявленията на регистрираните по някакъв начин полета,а не всички възможни.На практика съществуването и разпространението на торсионните полета се изразява в проявата на далекодействуващите сили. Например квантовата свързаност или нелокалност доказва съществуването на далекодействуващите сили. Ето пример - ако два електрона се намират в даден момент в непосредствена близост, така че да могат да си влияят един на друг със силата, произтичаща от техния спин, то тази връзка остава завинаги в Историята на Вселената, независимо от това къде те ще се намират след това събитие. Ако например в някакъв следващ момент, един от електроните обърне на 180 градуса своята ос на въртене на спина, то това моментално ще се отрази на другия електрон, където и да се намира той, при което неговата ос ще се завърти също на 180 градуса без някаква видима причина за това.Това е валидно и за частиците на въртящите се макротела и системи.Тези далекодействуващи сили пренасят информация свързана с геометричните свойства на пространството. Това са полета пораждани от плътността на ъгловия момент на въртене на телата или частиците.Физическия вакуум обуславя всички събития в реалността посредством динамично изменящата се кривина и завъртане на пространство-времето. Във връзка с това е и теоремата на Бел - между 2 частици влезли някога в контакт съществува някакъв вид нелокална връзка. Всички взаимозависимости се характеризират с наличието на връзки.В природата действа нещо като телепатия (Айнщайнова нелокалност). Не съществуват изолирани системи и всяка частица на Вселената се намира в мигновена връзка с всички останали.
  Електроните на произволно вещество, въртящи се около ядрото и едновременно около оста си, могат да преминават от орбита на орбита, излъчвайки при прехода електромагнитни вълни. Едновременно с това при прехода се излъчват и торсионни вълни, които са породени от собственото въртене на електрона.Те представляват "памет" за миналото въртене на частицата - нещо като инерция. Импулсът на собственото въртене - спинът може да се "откъсне" от частицата. Например при реакцията на разпад на неутрона не се изпълнява законът за запазване - сумата от спиновете на частиците преди реакцията не е равна на сумата от спиновете след реакцията. Разликата - това са частиците неутрино. Този свободен спин, това откъснато от веществото въртене е информацията, която определя множество процеси във Вселената. Отнасяйки информацията, вълните на свободните спинове отлитат в пространството. Това излъчване се нарича вторично торсионно поле. Квантите на торсионното поле - са тордиони. Например едни от тях са нискоенергийните (реликтови) неутрино. Всичко което се върти създава торсионно поле, а също и пространството, което е усукано, а макротелата също създават торсионно поле дори и да не се въртят, тъй като се състоят от частици които се въртят и имат сумарен магнитен момент. Ние сме приемопредаватели на торсионните взаимодействия във Вселената. По такъв начин всеки мозък се явява част, клетка, неврон на Световния Разум. Ако някой настрои своето торсионно поле в резонанс с това на Вселенския Разум - той получава свръхсетивни познания.Торсионни полета могат да се пораждат не само от наличието на спинове, но при определени условия те могат да се самогенерират. Торсионните вълни са неизбежен компонент на електромагнитното поле. Те могат да се породят не само от някакъв източник, но и когато се изкривява структурата на физическия вакуум.Торсионните полета могат да възникват за сметка на особената геометрия на пространството. Всяко съоръжение на Земята, всяка линия начертана на хартия, написана дума или буква нарушават еднородността на пространството на физическия вакуум(ФВ) и той реагира на това със създаване на торсионни полета(ефект на формата). Първите торсионни генератори използуващи ефекта на формата са били пирамидите. Веществото винаги има торсионно поле. Съществуват статични и вълнови торсионни полета. Спрямо торсионните вълни ФВ се държи като холографска среда. В резултат от въздействието на


торсионно поле върху друг обект последният ще измени само спиновото си състояние. Вследствие на информационни изменения протичат физическите процеси. В резултат на информационно въздействие се изменя спиновото структурно състояние на обекта, което не изисква енергия, но в резултат на което може да се отдели или погълне енергия поради преустройване на структурата(по устойчивата изисква повече енергия, а по-неустойчивата по-малко). Информационното въздействие само по себе си не носи енергия, но въздействувайки на системата върху нейната точка на бифуркация т.е. на точката на неустойчиво равновесие, този сигнал може много силно да измени енергетическото състояние на системата не носейки при това никаква енергия.
   Торсионните полета притежават памет. Всеки източник на торсионно поле поляризира вакуума. В резултат на това спиновете на елементите на ФВ се ориентират по торсионното поле на източника повтаряйки структурата му. При това ФВ остава достатъчно стабилен и след премахване на торсионното поле на източника, като запазва спиновата структура доста дълго.Тази спинова пространствена структура популярно се нарича "фантом". През живота си хората запечатват себе си в своите фантоми. При въздействие на външно торсионно поле върху веществото, също протича спинова поляризация, която се запазва достатъчно дълго след премахване на външното торсионно поле - ефект на торсионна памет. Честотата на въртене на торсионните вихри се изменя в зависимост от обема на ин- формацията с увеличаване на скоростта се увеличава и обема на информацията.
Силите които усукват торсионните полета на дясно и способствуват за съхранение на информацията са позитивни, а силите които разсукват торсионните полета (въртят на ляво) са негативни, вредни,защото изтриват или изкривяват информацията. Днес Човечеството на Земята излъчва отрицателен (ляво въртящ се) информационно енергиен поток, който достига до информационния слой на планетата като изкривява информацията и нарушава планетарните процеси, разрушава цели информационни области и поражда земните катаклизми.
Торсионните полета могат да се усложняват и да стават многослойни. Измененията в торсионните полета се съпровождат от изменения на характеристиките на обектите и отделяне на енергия. Мисълта представлява самоорганизиращи се полеви образувания.Това са сгъстявания в торсионното поле удържащи се от самосебе си. Човек може непосредствено да възприема и преобразува торсионните полета.Торсионните сигнали от даден обект могат да се възприемат от миналото, настоящето и от бъдещето на обекта.Торсионните полета биват леви и десни, а също статични и динамични. По-слабите леви торсионни полета забавят протичането на биологичните процеси и са се използували за съхранение на мумии.
    Постоянния магнит поражда статистическо торсионно поле,а променливото магнитно поле поражда променливо торсионно поле.
    Съзнанието трябва да се разбира като висша форма на развитие на информацията, чийто носител са торсионните полета. Торсионното поле е "мислещо" поле. То отразява мисълта на Бога. Ако построим апарат използуващ информационните качества на това поле, то ще реагира по-скоро като мислещо същество, отколкото като банка с информация. Ако ние работим с такъв апарат, нарушавайки законите на Бога, той може да се промени от само себе си и да ни накаже за това. Колкото е по-голяма устремеността към нравственост, толкова е по-висок творческият потенциал на човека. 

из "Теория на торсионните полета"

събота, 22 септември 2018 г.

Случайност, съвпадение, синхроничност

Случайно или не и аз ще се включа в разглеждането на темата за случайностите. Знам, че не съм открила топлата вода. Знам, че в интернет изобилства от информация по въпроса. Без да претендирам за уникалност, ще представя моята гледна точка по въпроса. Ще започна с това, какво всъщност преставляват случайностите. Според определението в тълковния речник, това са явления, които се случват незакономерно. А според Кибалион - случайността е закон, който предстои да бъде открит. В крайна сметка, това че принципа, по-който се случва дадено явление все още не е открит и обстойно проучен, не означава, че този принцип не съществува. Юнг казва, че за да повярваш в случайностите, трябва да изпиташ тяхното влияние върху себе си. Убедена съм, че всеки човек в живота си се е сблъскал с достатъчно случайности, с низ от такива „незакономерни” неща, които сякъш съвсем закономерно са го довели до там където е сега. Тук искам да отворя една скоба и да се разгранича от всички теории свързани със съдбата и влиянието на висши сили в нашия живот. Предмет на тази статия са единствено взаимосвързаността на явленията и начина, по който те ни влияят. Случайностите са свързани със случването на едно явление, а съвпаденията са свързани със случването на две или повече явления паралелно или последователно. При съвпадението отново се предполага, че няма взаимовръзка между отделните компоненти, защото тя не може да се обясни рационално. По тази причина и съвременната наука отхвърля съществуването на такива взаимозависимости. Странните съвпадения от една страна, може да са случайни, но от друга - са толкова малко вероятни, че се налага да се предположи съществувануето на някакъв обективен закон, някаква реална особеност на околния свят, запечатана и от време на време изплуваща в нашата психика. Швейцарският психолог и психиатър Карл Густав Юнг бил убеден, че сред множеството действително случайни и нищо не означаващи съвпадения се срещат и такива, които изразяват реалната връзка, съществуваща между нашето психическо състояние и това, което се случва или може да се случи в околния свят. Той нарича това явление синхроничност Юнг описва три типа синхроничности: • Първия се състои в съвпадения на вътрешния смисъл (мисли или чувства) с външни събития • Вторият тип са ситуации, които човек е сънувал или е имал видение и те съвпадат със събития, които се случват някъде далече, което се потвърждава в последствие. В този случай, човек остава емоционално неангажиран към това, което се случва. • Третата категория засяга преживявания, сънища и видения на нещо, което предстои да се случи в бъдеще и което в последствие се потвърждава. Синхроничността е явление на уж случайно случващи се съвпадения в живота ни. Случайността обаче е само привидна, а синхроничните явления са причинени от ментално, емоционалния ни когнитивен живот. Примери за това има много. Мислим си за някого и той след малко ни се обажда по телефона или го срещаме по улицата. Сънуваме определена ситуация и тя вземе, че се случи едно към едно на другия ден. Когато мислим положително ни се случват и обективно хубави неща ( не само защото сме нахлузили розови очила и гледаме света през тях). Тук психологическото обяснение за субективната проекция е в пълна сила. Това, което обаче психологията или която и да е друга наука не може да обясни е обективната променлива на стечението на обективни обстоятелства според вътрешното състояние на човека. Юнг нарича подобни явления синхроничности. Съвременната наука отрича явлението. Квантовата физика, обаче твърди, че на субатомно ниво частиците са буквално едно цяло – всичко е свързано с всичко и всяка една влияе на всяка друга, и промяната в една от тях води до промяна във всички частици. В квантовата физика се достига до идеите, че съществуването на пространството и времето е силно относително до степен, че в света на кварките просто отсъстват. Според квантовите теории за съзнанието биологичните мозъчни структури – невронните мрежи и техните електрохимични процеси са само едната част на монетата – биологичният субстрат за проята на съзнанието на определено ниво. Самото съзнание обаче, според квантовите учени функционира на чисто квантов принцип. Ако психиката ни работи на квантов принцип, тогава когнитивните ни процеси функционирайки в квантовото поле биха били свързани с всеки и всичко.


http://seekerschool.org/statii/item/10-sluchaynost-savpadenie-sinhronichnost

неделя, 19 август 2018 г.

Филмът "Матрицата": скрит смисъл. Нео не е спасител

Мнозина считат Нео за спасител, но психологическият анализ на филма показва какво е той всъщност

 

неделя, 15 юли 2018 г.

Думите СА Камъни

Казана Дума - хвърлен Камък

Езическите Вярвания,народните Вярвания и Силата на Думите

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата

Българо-Тракийска Кабала

Опознай Езика на Народа,и ще опознаеш Народа.
Какъвто е Народът,такъв е Езикът му.Какъвто е Езикът,такъв е Народът.Нашият Народ,ние имаме такава Пословица: Казана Дума - хвърлен Камък.

Истинското и Тълкуване е,че казаните Думи могат да нараняват и убиват толкова ефективно,както и хвърлените Камъни.

Това е така.
Тази Пословица трябва да се разбира съвсем буквално.

Думите СА Камъни.

Нашата Дума Език - Езика на който приказват,пишат Хората,произхожда от древноруска Дума,която пък е с Корени в още по-древен Език,и значи буквално Камък.

Является суф. производным от еzyк, подобным др.-русскому камык «камень», hizva.

Затова,когато приказваме,все едно,че хвърляме Камъни в Пространството.
Камъни,които са съвсем реални за Световното Матеренерхийно Поле.Камъните,Словата с които се изгражда,гради,захранва и действа това Поле.

Всяка Дума,всяко Слово безпогрешно стига до Предназначението си.

Тази Сила принадлежи само на Народите,които означават Речта и Писмеността си точно с Думата Език.Езикът като анатомичен Орган,и Езикът като Реч и Писменост.
Другите Езици,в които се използва друг Термин за Смисъла на Думата и Понятието Език,изразяват се с две различни Думи анатомичния Език и Писмеността,я нямат тази Сила.
---

Обикновено под Езически Вярвания,и Езичници,се разбират всички Вярвания на Народите преди Християнството(и така нататък,тоест официалните Религии),и всички Народи,които държат на Езическите си Вярвания.

Под Светлината на това Значение на Думата Език,се разбира защо са почитани Камъните в повечето Езически Вярвания,а във всички Езически Вярвания се почита Природата като Цяло.

И не само това,което сега се разбира под Думата Природа.А Природата разбирана в Смисъла на Природата,Естеството,Същността на Нещата,Същността на целия видим и невидим Свят.
---

Думата Език на древнославянски има още едно Значение - Народ.Езически Вярвания значи буквално Народни Вярвания.

Неслучайно Думата за Език и Народ е една и съща.Какъвто е Народът - такъв е и Езикът му.Какъвто е Езикът - такъв е и Народът.

Опознай Езика на един Народ,Езика на един Етнос,Езика на една Общност,и ще разбереш Същността на Етноса,Общността и Народа.

---

Нашият Народ е силен като Камък,чийто Език е като Камък,чието Слово е силно като Камък,и чиито казани Думи са буквално хвърлени Камъни.

С налагането на Християнството постоянно се е пробвало тези Вярвания да бъдат премахнати,пробвало се е да бъдат демонизирани,отречени,и забравени.Навсякъде по Света,където е стъпил така нареченият „мисионерски Крак",първата им Работа е била насилствено да се пробват да премахнат Вярванията на Народа,който живее по тези Земи.

Основният Мотив за тези Вандализми е Страхът.Подсъзнателен,и напълно осъзнат Страх от Силата на тези Езически Вярвания.Страх от Истинността и Могъществото на тези Вярвания.


Но както виждаме,Езическите Вярвания са оцелели.Възродиха се,и са по-силни от всякога.Това е Завръщане към истинските Извори на Вярванията на Народа.

Това е сериозен Признак за Липса на Доверие и Вяра в официалните Религии.Залезът на Религиите и Църквите,които сами докараха Положението дотам,че Хората загубиха Доверие в някои от тях.

Езическите Вярвания са оцелели,и се възродиха точно защото са Езически,Народни,Вечни като Камъните.

Пробването да се премахне Езичеството са все едно Пробвания да се унищожат всички Камъни по цялата Земя,и всчки Народи по цялата Земя,тоест - невъзможна така наречена „Мисия".
---

Има голяма Доза Ирония във факта,че самите стари Храмове на Религиите са строени с Камъни.

Ирония е,защото те са се ръководели точно от това мистично езическо Разбиране за Силата на Камъните.
Защото и Келтите навремето,когато казвали „Отивам при Храма" буквално казвали,че отиват при Камъка. Храм и Камък са били една и съща Дума.

Камък и Език в западните Писмености като инглиш да речем са съвсем различни Думи.В тези Писмености Казаните Думи нямат Силата на хвърления Камък.А Камъните нямат Силата на Думите,на Словото,на Народа.
---

Думите Езичник и Езически Вярвания имат още един по-дълбок,и по-могъщ Смисъл.

Но този Смисъл важи само за Народите,в които Думите Език,Камък и Народ са едно и също.Като нашия и руския Народи.

Вяра в Силата на Езика,в Силата на Думите,в Силата на Словото,в Силата на неписаното Слово,в Силата на изказаното Слово,в Силата на писаното Слово.Притежаващо Силата на Камъните.Вярвания,и Знания предавани на Поколенията и Потомците чрез Езика,чрез Словото.

Езическите Вярвания затова са и Езически.При тези Вярвания няма нужда от писани религиозни Книги.Всички Слова,всички Думи се разпространяват,съхраняват в Етера,в Ефира,в Световното Матеренерхийно Поле и въздействат чрез него.За тях няма Прегради,няма Ограничения,няма Нищо,което да може да им устои,или да ги спре.
---

Следващите Поколения,дори и никога да не са чували,или чели Разкази на Предците си за Вярванията,Знанията,Природата на Нещата,получават Знанието за всичко директно от това Световно Матеренерхийно Поле.

Затова и нашата Пословица се разбира съвсем буквално:

Казана Дума - Хвърлен Камък.

Силата на Словото,Силата на Езика,Силата на Камъните Е в нашите Народи.

http://fatima-bg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=8 

понеделник, 18 юни 2018 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

   и настоящи и бъдещи, опитайте да не повтаряте грешките на собствените си родители, а за да не ги повтаряте, трябва да знаете къде са грешили. Вие сте на предния фронт – през вас минава разделителната линия между старата и новата епоха – ако предадете на децата си това, което сте получили от родителите си, означава, че сте спирачка на промяната. Ако намерите сили да промените това, което ви е внушено като деца, ще дадете тласък на еволюцията. Не забравяйте, че първите седем години от живота на човека са най-важните – когато решите да си имате дете, поемате голяма отговорност пред бъдещето.

Малките деца усвояват трудно управлението на материалното си тяло. Подпомагането на този процес е най-ефективно с двигателни игри, които ангажират най-пълно вниманието. Колкото е по-ангажирано вниманието, толкова по-точно се дозира енергията, която се изпраща по нервите, толкова по точно реагират мускулите. От механичното повторение няма голяма полза. Не искайте от децата си да стоят мирни, ако не разрушават нещо, само за да не ви надуват главата. Напротив, насърчавайте лудориите им, колкото по-малко ги ограничавате като малки, толкова по-малко подтиснати ще се чувстват като големи. Но не на всяка цена. Необходима е мярка във всяка една човешка постъпка.

Страха и вината са единствените врагове на човечеството. Не си позволявайте да манипулирате децата чрез тях, само и само да ги накарате да направят това, което на вас ви се иска. Затова е много важно да давате правото на свободен избор – свободния човек е отговорен човек, защото не вземате решение вместо него и той носи отговорността за свободата си. Ако някой със старо възпитание лишава децата ви от свободен избор – защитете ги, не давайте да им бъде внушено, че насилието е нещо нормално, дори затова да трябва да се опълчите срещу най-близките си хора. Носите отговорност пред бъдещето.

Няма сгрешили и загубили има само заблудени. Затова се пазете от създаването на чувството за вина. Всеки има право на грешки – дори и вие. Просто опитайте да помогнете, ако има нужда, и ако поискат това от вас.

Не е нужно да ги правите амбициозни – всичко е в изобилие – те не трябва да се състезават с другите деца – амбициите отклоняват от задачите на душата като създават противоречия между отделните индивиди, които пречат на единението. Амбицията е била двигател на еволюцията във вече отминало време. Сега двигател е създаването на хармония между индивидите.

Най-лошото, което можете да направите е да ги сравнявате с другите хора и да ги карате да приличат на тях. Това все пак е насилие и не може да даде положителни резултати, колкото и да са добри намеренията ви. Особено грозна гледка са децата на фанатизирани и „духовно извисени хора”, на които ежедневно се набиват в главите правила, как трябва да постъпват, как да се хранят, колко са грешни, колко малко се стараят и т.н. Такива винаги забравят за мярката и вредата от крайностите – прекаления светец и Богу не е драг.

Много е важно да се пазите от внушението, че нещо, което е необходимо зависи от някой друг - поражда чувството за безсилие. Напротив, необходимо е внишението, че детето може да се справи с всичко и ако нещо не му се удава, това е само защото не е намерило подходящия начин и подходящото време.

Не поддържайте дилемата прав/неправ – живота винаги е по-сложен или както се казва, истината винаги е НЯКЪДЕ по средата. Всяко едно действие не може да бъде само добро или само лошо – то винаги съдържа известна част и от едното и от другото. Прекрасно би било, ако избавите децата си от дуалистичното мислене (модела или/или), варианта (и/и) е много по-адаптивен и много по-лесно постига мярката във всяко едно нещо.

Ако децата ви не разбират смисъла на това, което искате от тях, те няма да искат да го правят или ще го правят с нежелание. Затова свързвайте всичко с живота, с практическото приложение – обсъждайте проблемите на хората, търсете възможни решения. Пазете се от съществуващите в съзнанието ви теми-табу, да не ги прехвърлите на децата си. Обсъждайте проблемните си отношения – търсете взаимното разбиране.

Потърсете възможност да върнете и развиете въображението в децата си. Насърчавайте ги към творчество. Дайте им възможност и ги насърчавайте да разберат Кои са Те в действителност. Помнете, че децата не са бял лист хартия, който тепърва трябва да бъде изписан. Те носят в себе си много ценности, просто не трябва да пречите на тяхната изява.

Не наливайте в главите на децата готови мъдрости – провокирайте ги, те сами да достигнат до тях, просто като им насочвате вниманието върху едни или други проблеми в живота. Предлагайте им да разсъждават за справедливостта, търпимостта равенството и честността – техните идеи могат да се различават много от вашите, а това са нови възможности за бъдещето.

Медитацията ще върне децата към вътрешната им мъдрост и постигането на нови истини. Твори се посредством мислите, думите и делата. Насочвайте ги да си припомнят това, което носят в себе си. Задачата да обучава децата на медитация би следвало да е на училището, но като обществена институция то е много зависимо от общественото мнение. Затова ваша задача е да подготвите това обществено мнение като представите постигнати практични резултати от вашите собствени занимания по медитация с децата ви. Насърчавайте самовглъбяването на децата – по-малките все още не са загубили връзката си с душата си. Не им внушавайте, че си въобразяват, ако те възприемат нещо, което вие не можете да видите или не разбирате.

Всичко което е нужно в човешките отношения е да няма вътрешна пустота във хората – когато хора са сами на себе си достатъчни, те има какво да раздават и това прави отношенията хармонични. А това е възможно, когато човек не е изолиран със завесата на илюзиите от душата си. Тогава живота му е истински пълноценен. Ако си нещастен, не може да очакваш, че някой друг ще те направи щастлив.

Напълно съм съгласен, че съвети се дават лесно, а в живота всичко е много по-сложно. Но съм напълно убеден, че не съществуват нерешими проблеми. Все още не сте намерили правилния подход, но ако не е днес, то утре обезателно ще го намерите. Търсете, щом проблема е застанал пред вас, той е по силите ви да го решите. Просто има работещи и неработещи методи – всичко зависи от целта. Никога не се отказвайте.

На добър час в приключението наречено «живот»!
http://www.yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=1104
 

събота, 26 май 2018 г.

САЩ признаха за HAARP!

САЩ признаха за HAARP, правят бури по поръчкаСАЩ официално признаха за HAARP. От години се говори, че учени в САЩ разполагат с технология, която може да променя климата по желание на човека и да предизвиква бури по поръчка, но доскоро всички пазеха мълчание по въпроса. Според последните разкрития, учени от Аризона признават, че имат лазер, с който могат да контролират времето и да предизвикват промени в климата по желание на човека.

За HAARP се говори, като за оръжие за масово поразяване, а според физици то е изключително опасно не само за околната среда, но и за живота на хората. Доскоро упорито се твърдеше, че HAARP е програма за изследвания на полярните сияния, но според последните разкрития на учените изследователския проект, всъщност прикрива разработването на лазер, с чиято помощ се активират огромни количества статично електричество в атмосферата. Те от своя страна могат да предизвикват бури и мълнии по поръчка, а също така влияят на климата, пише „Всеки ден“.

Анти-Кемтрейл билбордове в САЩ

Anti-Chemtrail Billboards Across the USA — The Fight To Expose Global Climate Engineering Continues

Още от самото си създаване през 1993 година HAARP се възприема като оръжие за масов контрол на обществото. Доскоро учените категорично отричаха разработката да е направена с военна цел, но сега стана ясно, че лазерът е привлякъл интереса на Пентагонът. Изобретението ще бъде подложено на серия изпитания, а в публичното пространство вече се чуха коментари, че може да бъде използвано и за военни цели.

Според неофициална информация първоначално учените са създали лазера с идеята да се преборят с разрушителните бури и урагани, които опустошават страната всяка година. Интересът на военните към разработката обаче притесни цялата общественост и особено страните, които са в сложни отношения със САЩ.

http://www.epochtimes-bg.com/201402/14042401.html

неделя, 13 май 2018 г.

Как се завладява планета ?

С тези прости средства можете да направите така, че правителства и хора да изпаднат в толкова голям изфабрикуван дълг, че да се превърнат в пионки, които местите по дъската както си поискате. Можете да принудите хората да вършат онова, което не искат, защото трябва да печелят пари за да ви върнат парите, които от една страна не сте притежавали, като същото се отнася и до правителствата.