сряда, 27 февруари 2019 г.

5G (3) – Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията – Огромният риск за общественото здраве в Евросъюза, САЩ и целия свят! Доказателства и причини… - 1-ва част

пълното зглавие на статията е:

5G: Всеобхватен обобщителен доклад- анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия - Огромният риск за общественото здраве в Европейския Съюз, САЩ и целия свят! Изложение на убедителните доказателства и на причините водещи до осем различни вида сериозни увреждания вследствие излагането на електромагнитните полета (ЕМП)

Докладът е съставен и написан от Мартин Л. Пол,
 • Почетен професор по биохимия и медицински науки към Вашингтонския държавен университет;
 • Бакалавър по физика;
 • Член на сдружението Phi Beta Kappa за завършилите с отличие студенти към университета Джон Хопкинс;
 • Професор по биохимия и генетика към Калифорнийския технически университет.
 
адрес: 638 NE 41st Ave., Portland, OR 97232, USAимейл: martin_pall@wsu.edu 
тел: 503-232-3883

дата: 17 май 2018
бел. прев. – Този доклад адресира представителите на Европейската комисия Арунас Винчунас и Джон Райън, които в отговор на изпратения до тях първоначален апел подписан от вече над 200 международни научни работници, заявиха, че 5G не представлява опасност за европейските граждани и че мораториумът върху въвеждането на 5G е ненужен (писмата на всеки един от двамата европейски функционери до тези над 200 международни учени са в уебвръзките прикачени към имената им).
Това е научен доклад, в който терминологията изобилства, но е добре аргументиран и детайлен.
В този доклад думата ”ефекти” се отнася за биологичните промени настъпващи в организма. Съкращението ”ЕМП” обозначава всички съвременни изкуствени нейонизиращи микровълнови електромагнитни честоти излъчвани от модерните електромагнитни инсталации.
5G danger

Резюме на доклада:

Ние знаем, че има огромно количество литература, демонстрираща с високо ниво на научна сигурност, че излагането на нейонизираща (бел.прев. – незагряваща, но не само) радиация от микровълновите радиочестоти на електромагнитния спектър причинява 8 (осем) различни патофизиологични ефекта върху живите организми.
В настоящия доклад, този факт е онагледен в зоната от минимум 12 до максимум 34 научни изследвания по всеки един от тези биологични ефекти, като всяко такова научно изследване е посочено в Първа глава на доклада. Също така тези данни осигуряват голямо количество доказателства за съществуването на всеки един от горепосочените биологични ефекти.
Тези нейонизиращи електромагнитни полета:
 • атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата и на много други такива. АТАКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство.
 • атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст, основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните организми, са нервната система и ендокринната система – дори обикновените плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на тези научни открития би било една пълна пародия.
 • създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания.
 • атакуват ДНК-то на нашите клетки, и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това от своя страна води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.
 • причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.
 • намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.
 • произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.
 • атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, че този род атаки, се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на самия ракообразуващ процес.
Налице е също така и значително количество изследвания показващи, че електромагнитните полета причинят и други биологични смущения, включително и животозастрашаващи сърдечносъдови ефекти (виж Глава 3).
В допълнение към това, има значително количество доказателства навеждащи на мисълта, че изкуствените електромагнитни полета причиняват деменция в много ранен стадий от човешкия живот, включително и Алцхаймер, както и дигитални и други видове деменции (виж Глава 3).
Също така има и доказателства, че излагането на ЕМП в майчината утроба и малко след раждането може да предизвика Дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и аутизъм при новородените (виж Глава 5).
***
Всеки един от тези биологични ефекти върху организма се осъществява чрез основният механизъм на действие на микровълновите / нискочестотните електромагнитни полета, а именно, чрез активирането на волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК) (виж Глава 2).
Всеки от тези биологични ефекти се причинява чрез това, което се нарича ”активиране на ВЗКК ефектите надолу по веригата“. Следователно, ние добре знаем не само че тези биологични ефекти наистина се случват, но и също така познаваме техния механизъм на проявление. Извънредната волтова чувствителност на ВЗКК сензорите спрямо влиянието на електромагнитните полета (ЕМП) ни демонстрира, че сегашните законови препоръки по безопасност позволяват човечеството да бъде изложено на нива от ЕМП влияния, които са около 7,2 милиона пъти по-високи от разумно допустимото. Това ниво на ВЗКК сензорна чувствителност е изчислено чрез методологията на физиката. От това следва, че и физиката и биологията посочват един и същи механизъм на действие на тази нейонизиращата електромагнитна радиация.
***
Тези различни ефекти върху биологичните организми очевидно предизвикват много сериозни притеснения. Тяхното влияние се задълбочава много повече и те се превръщат в заплаха за живота, особено като се вземе предвид, че едновременно някои от тези ефекти се натрупват с времето в организма и че също така след определен период те стават необратими.
Има значително количество доказателства за кумулативния характер и окончателната необратимост на неврологичните / невропсихиатричните ефекти, на репродуктивните ефекти, на мутационните ДНК ефекти, на сърдечносъдовите ефекти и на някои хормонални ефекти (виж Глава 3).
Всеки един случай на причинно-следствена връзка между нейонизиращата електромагнитна радиация и развитието на Дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и аутизъм може да прибави допълнителни притеснения към вече съществуващите (тук кумулативният ефект е най-вероятно ограничен до периода преди самото раждане). След като знаем, че броят на сперматозоидите при мъжете в технологично напреднали страни е намалял с над 50%, е трудно да се избегне заключението, че по-голямата част от населението в тези страни е вече значително засегнато.
Същият извод може да се направи и въз основа на широко разпространения характер на нервно-психичните заболявания в тези развити страни. Гореспоменатите два ефекта ще придобиват все по-лошо и по-лошо изражение, дори и без увеличаването на настоящето ниво на нейонизираща радиация, точно поради кумулативния характер и необратимостта на тези ефекти. Очаквам да видим катастрофално понижение в човешкото възпроизводство до почти до нулева раждаемост, точно така както се е случило при проучванията с мишки направени от Mаграс (Magras) и Ксенос (Xenos) през 1997 г.,  като по моите изчисления това би трябвало да се случи в рамките на следващите около 5 години,  при това без да се увеличават сегашните нива на излагане на нейонизираща електромагнитна радиация. Очевидно е, че 4G и 5G ще влошат положението още повече.
По същия начин, аз очаквам, че влошаването на човешката мозъчна функция, на което сме вече свидетели, ще подпише окончателната присъда на човечеството, ако ние не успеем да действаме бързо и енергично. Възможно е функциите на човешкия мозък в глобален мащаб да станат напълно недееспособни за справянето с подобен род мегакризисна ситуация.
***
Възможно е някой да оспори, че част от този сценарий може и да не се развие според очакванията ми, въпреки че тези очаквания се базират на най-добрите налични доказателства. Човек би могъл да оспори дори всички тези мои очаквания. Въпреки това, когато имаме значителен риск от множество екзистенциални заплахи за всяка една технологично напреднала нация на Земята, евентуалният ни провал да вземем енергични мерки ще означава, че има много голяма вероятност за пълното унищожаване на тези напреднали общества.
Освен това, хаосът, който неизбежно би последвал в един свят, в който все още има ядрени оръжия, може да доведе до изчезването на човешкия род. Лице в лице с подобен вид рискове, единственият разумен ход е да се действа решително за спирането на всякакво допълнително излагане на нов тип радиация и за намаляването на текущите нива на нейонизиращо радиационно излагане. Човек може да използва Интернет и чрез кабелна връзка. Също така, ние можем значително да намалим радиацията от мобилните клетки и мобилните телефони. Ако е нужно, дигиталните безжични електромери и топломери също могат да работят чрез кабелна връзка.
***
Над 60% от този доклад (Глава 5 и Глава 6), се фокусира върху провала на:
 • Научния комитет по извънредните и новоидентифицирани здравни рискове (SCENIHR),
 • телекомуникационната индустрия,
 • Американската федерална комисия по телекомуникациите (FCC) и
 • Американската администрация по храните и лекарствата (FDA),
да направят изявления, които да са адекватни на настоящите научни открития. Многократно техните изявления пропускат да споменат много факти, а често и дори всички факти от най-важните научни сведения. Техните изявления са не само пълни с пропуски, но и с лесно доказуеми лъжи и с фалшива логика. Това се е случвало често, когато сме знаели, че тези институции са много по-добре осведомени в конкретния случай. Всичко това се случваше в едно с енергичните усилия на телекомуникационната индустрия да покварява науката, като атакува отделните учени, чиято единствена вина е била, че са достигнали до определени важни констатации, които не се харесват на телекомуникационната индустрия. Тези атаки са били в ход паралелно със сериозните усилия за корумпирането на две от агенциите, които имат важни регулаторни роли.
Също така възникват и възможни опасения за това, че конкретни научни изследвания биват повлиявани от телекомуникационната индустрия.
Всички безжични устройства за комуникация излъчват поляризирани електромагнитни сигнали, които пренасят информацията си чрез пулсации. Комбинацията от пулсациите и процеса на поляризация карат тези електромагнитни вълни да влияят в много по-голяма степен на живите организми.
Има и още 3 други фактора, които също допринасят за появата на биологични ефекти в живите организми. Възможно е няколко повлияни от индустрията изследвания да са използвали точно тези 3 допълнителни фактора наред с много малко на брой отделни животни по време на собствените им изследвания, за да генерират нарочни резултати, чиято евентуална цел е била доказване липсата на биологични ефекти (виж Глава 5)
Към този момент не е ясно дали този род опасения могат де се отнесат само към ограничен брой изследвания или пък към голям брой такива.
***
Досега Европейската комисия не е направила нищо, за да защити европейските граждани от всички тези изключително сериозни здравни рискове, като същото се отнася и за FDA, EPA и Националния онкологичен институт, които от друга страна не са направили нищо, за да защитят американските граждани.
Американската федералната комисия по комуникациите е дори още по-лоша в това отношение заради енергичните си действия, които злонамерено не зачитат нашето здраве.

Предговор:

Настоящият документ беше предоставен в първоначалния си оригинален вид до много от органите на Европейския съюз, във връзка с други документи, които бяха изпратени до същите органи на ЕС от една отделна група европейски учени (бел. прев. – тази група към момента вече включва над 200 европейски и международни учени).
Г-н Райън (бел. прев. – Генерална дирекция “Здравеопазване и безопасност на храните” към ЕК) и д-р Винчунас (бел.прев. – Началник на кабинета на европейските комисари), като представители на Европейска комисия, изпратиха своите отговори до тази група от европейски и международни учени, след като същата група от учени вече беше писмено изразила своята сериозна загриженост пред Европейския съюз относно безопасността на 5G мрежата.
Бях помолен от лидерите на тази група учени да напиша своя собствен отговор на тези две писма от от г-н Райън и д-р Винчунас и това бе поводът за създаването на настоящия доклад.
Г-н Райън заявява в отговора си до групата европейски и международни учени, че: ”Има непротиворечащи си доказателства, предоставени от националните и международните органи  в лицето на Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) и Научният комитет по възникващи и новоидентифицирани здравни рискове (SCENIHR), че излагането на електромагнитни полета не представлява здравен риск, ако това излагане остане под границата препоръчана от директивата на Европейския съвет с номер 1999/519/ЕC1.”
В действителност, това твърдение не отговаря нито на позицията на ICNIRP, нито на позицията на SCENIHR – тяхната позиция, както и сходната позиция на американските органи като FCC, FDA и Националния онкологичен институт е, че доказателствата или не съвпадат, или пък си противоречат, поради което, според тях е невъзможно да бъдат направени конкретни заключения относно влиянието на електромагнитните полета върху живите организми.
Някои от тези организации също така са заявявали в миналото, че няма съществуваща методология, чрез която електромагнитните ефекти върху живите организми да могат да бъдат възпроизведени. Това, което е изложено в следващите редове на доклада е, че всъщност има огромно количество доказателства от независимата научна литература, които противоречат на тези два извода за липсата на ясно демонстрирани биологични ефекти и за липсата на методология, по която биологичните ефекти да бъдат възпроизведени.
Изглежда че и Европейската комисия, според писмените отговори на господата Райън и Винчунас, и също така и Американският национален онкологичен институт, според собствената им интернет страница, правят своята преценка за биологичните ефекти на електромагнитните полета на базата на SCENIHR препоръката от 2015 г. Следователно надеждността на документа на SCENIHR от 2015 г. е основен елемент при определяне на съответната надеждност на тези две оценки на Европейската Комисия и на Американския национален онкологичен институт.
Настоящият доклад се различава в 3 конкретни направления от първоначалния доклад, който беше изпратен до представителите на ЕС по електронен път:
 • Първоначалният доклад беше изпратен като имейл с множество прикачени файлове, а в сегашната нова версия на доклада прикачените файлове са предоставени под формата на цитати. Настоящият доклад сам по себе си представлява един целокупен и завършен документ.
 • Добавени са някои допълнителни материали, за да се дискутира позицията на американските власти в лицето на FCC, FDA и Националния онкологичен институт, като тези допълнителни материали са особено подходящи спрямо ситуацията в САЩ.
 • В този нов доклад са също така представени и голямо количество допълнителни доказателства за влиянието на нейонизиращата радиация върху човешкото здраве.
Глава 1: Осем изключително добре документирани биологични ефекта вследствие излагането на нейонизираща електромагнитна радиация: Ролята на пулсациите и другите фактори, които влияят на биологичните ефекти причинени от ЕМП, стр. 4-17
Глава 2: Как всеки такъв ЕМП биологичен ефект се възпроизвежда директно чрез активирането на волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК): Ролята на ВЗКК волтовите сензори за създаването на свръхчувствителност спрямо влиянията на електромагнитното поле, стр. 17-23
Глава 3: Убедителните доказателства за кумулативните и необратими биологични ефекти вследствие на електромагнитните полета (ЕМП), стр. 23-27
Глава 4: Електромагнитните полета, включително и Wi-Fi мрежите, биха могли да бъдат особено вредни за младите хора, стр. 27,28
Глава 5: Значението на SCENIHR препоръките за безопасност от 2015 г. и многото пропуски, недостатъци и фалшификации в този документ, стр. 28-58
Глава 6: Ранната роля на САЩ при разпознаването на нетермичните ЕМП ефекти върху организмите и как тези проучвания бяха спрени от началото на 1986 г.: Провалът на САЩ в изследването на здравните ефекти вследствие влиянията на мобилните кули, мобилните телефони, Wi-Fi мрежите, дигиталните топломери / водомери и на 5G технологията към настоящия момент. Каква е текущата позиция на Американските правителствени агенции, стр. 58-78
Глава 7: Големите рискове произхождащи от 5G: Какво знаем и какво не знаем, стр. 78-82

Глава 1

8 изключително добре документирани биологични ефекта вследствие излагането на нейонизираща електромагнитна радиация: Ролята на пулсациите и на другите фактори, които влияят на биологичните ефекти причинени от ЕМП. [стр. 4-17]


Както по-ранният писмен отговор на г-н Райън, така и по-късният ответ на д-р Арунас Винчунас не обръщат внимание на обширната научна литература посветена на нетермичните (нейонизиращи) ефекти на електромагнитно поле (ЕМП).
Консенсусът между независимите учени, на базата на информацията натрупана през последните 7 десетилетия, е точно обратната на това, което е заявено от г-н Райън и от д-р Винчунас.
В края на Глава 1 на този доклад ще посоча 8 изключително добре документирани биологични ефекта вследствие излагането на тези електромагнитни вълни, заедно със списък от обобщаващи научни прегледи, повечето от които са били публикувани в уважавани журнали от базата данни ”PubMed’ и са били експертно проверени и одобрени чрез допълнително експертно мнение.
Всеки от тези научни прегледи съдържа набор от доказателства демонстриращи съществуването на всички тези биологични ефекти.
Какви са биологичните ефекти, които се получават при нетермичното (незатоплящото) излагане на електромагнитните микровълнови честоти на базата на наличната богата научна литература?
Всеки от долупосочените биологични ефекти е документиран в минимум 12 до максимум 34 обобщаващи научни прегледа, които са посочени в края на Глава 1.

 • Клетъчното ДНК е атакувано от ЕМП по 3 различни начина, които съответно причиняват скъсване на единичната нишка в ДНК веригата, скъсване на двойната нишка в ДНК веригата и окисляване на ДНК базите в клетките.
  Всяко едно от тези ДНК изменения играе роля в причиняването на рак и при най-важните мутационни промени в хората и при различните животни.
  Скъсването на двете нишки на ДНК веригата води до скъсване на хромозомните структури, пренареждания, заличавания, дупликации и до CNV мутации. Това също така води и до генна амплификация, която е важен механизъм за причиняването на рак.
  Единичното  скъсване на клетъчната ДНК верига причинява анормални рекомбинативни реакции, водещи до копирането на ред мутацииОкислените ДНК бази причиняват точкови мутации. Когато тези реакции се проявяват в соматичните клетки, всяка една от тях може да изиграе роля в причиняването на рак. Когато пък рекомбинативните реакции се проявят в клетъчните зародишни линии (като за тях е доказано, че се проявяват в сперматозоидите след излагане на ЕМП), тогава те причиняват трите най-важни вида мутации в бъдещите поколенияхромозомни мутации, CNV мутации и точкови мутации. (има общо 21 различни научни прегледа, документиращи тези видове клетъчно увреждане на ДНК).

 • Проявява се широко разнообразие от промени водещи до понижена мъжка плодовитост, понижена женска плодовитост, повишени нива на спонтанен аборт, понижени нива на естроген, прогестерон и тестостерон, понижено либидо (18 научни прегледа).
  Броят на човешките сперматозоиди е спаднал под 50% от това, което се смяташе за нормално в технологично напредналите страни по света [виж 1].
  Равнищата на раждаемост са паднали под необходимото ниво за поддържане броя на населението във всяка технологично развита страна по света с едно единствено изключение.
  Засегнати са всички страни от ЕС плюс САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван, Сингапур, Австралия и Нова Зеландия. Репродуктивните средни стойности в тези страни са около 73% от нивата  нужни за поддържането броя на населението според данни от 2015 г. или от 2016 г.

  Едно проучване върху възпроизвеждането на мишките [2] показа, че излагането на радио / микровълновите електромагнитни честоти, при дози много под максимума на нашите препоръчителни стандарти за безопасност, в зависимост от дозата, е довело до съществено намаляване на възпроизводството още в първото котило от мишки. По-нататъшното излагане в зависимост от дозата радиация е причинило пълна или почти пълна стерилност, за която се е установило, че е до голяма степен необратима.
  Не мислите ли, че трябва да се обърне внимание на науката, след като имаме една повсеместно присъстваща технология в тези  развити държави, за която знаем, че се отразява на раждаемостта и че тази раждаемост вече е спаднало под нивата за поддържане броя на населението и че вероятно сме изправени пред катастрофален и необратим спад в раждаемостта, а въпреки това има все повече и повече планове да бъдем изложени на още повече ЕМП радиация? –
  Изглежда, че г-н Райън и д-р Винчунас изобщо не са на това мнение. (Моля, обърнете внимание, че в САЩ федералните агенции FCC и FDA също напълно пренебрегват тази екзистенциална заплаха)

 • Наличие на неврологични / невропсихиатрични ефекти (25 научни   прегледа).
  Моята книга на тази тема [3] и два по-ранни научни прегледа цитирани в нея, установиха, че има цели серии от многократно открити ЕМП биологични ефекти, които са станали изключително разпространени оплаквания в нашите технологично напреднали общества, а именно: нарушен сън / безсъние; отпадналост / умора; главоболие; депресия / депресивни симптоми; липса на концентрация / внимание и когнитивна дисфункция; замайване / световъртеж; изменения при функциите на паметта; безпокойство / напрежение / тревожност / стрес / нервна възбуда; раздразнителност.

  Тези констатации не се основават само на епидемиологичните разкрития, а също така и на дълбоките въздействия на електромагнитните полета върху мозъчната структура и функция в рамките на едни стойности, които са в нормите на нашите препоръчителни стандарти по безопасност. Тези констатации също така се базират на механизма на нетермичното (нейонизиращото) действие на ЕМП, който е обсъден по-долу. Когато тези невропсихиатрични ефекти стават все по-чести в технологично напреднали общества по целия свят и ние знаем, че всеки един от тези ефекти е причинени от ЕМП, не трябва ли да обърнем внимание на тази взаимовръзка?

 • Апоптоза / клетъчна смърт (13 научни прегледа).
  Двете най-важни последици от голямото увеличаване на апоптозата са, (програмираната клетъчна смърт) че тя играе роля в предизвикването на невродегенеративните болести и намаляващото човешко възпроизводството, въпреки че има и други причини за тези феномени.

 • Оксидативен стрес / увреждания причинени на свободните радикали (19 научни прегледа).
  Оксидативният стрес играе роля във всички или в почти всички хронични заболявания. Съобщава се, че той има съществена роля за пораждането на репродуктивните биологични изменения и при атаките върху клетъчната ДНК, но също така е възможно да играе причинноследствена роля при неврологичните ефекти и при някои от биологичните ефекти причиняващи рак, като тези ракови ефекти, както този доклад свидетелства, са последица от излагането на ЕМП.

 • Широко разпространени ендокринни (хормонални) ефекти (12 научни прегледа). Нивата на стероидните хормони се понижават вследствие излагането на ЕМП, докато нивата на другите хормони се увеличават като резултат от първоначалното излагане на ЕМП. Невроендокринните хормони и нивата на инсулина често се понижават след продължително излагане на ЕМП, вероятно поради изтощаване на ендокринната система.

 • Повишаване нивата на вътреклетъчния калций ([Ca2 +] i) след излагане на ЕМП (15 научни прегледа).
  Калциевата сигнализация също се увеличава след излагане на ЕМП

 • Причиняване на рак (35 научни прегледа).
  Ракът на мозъка, ракът на слюнчевите жлези, акустичните невроми и два други вида рак зачестяват при употребата на мобилни телефони. Хората, живеещи в близост до мобилни кули страдат по-често от рак.

  Другите видове ЕМП също участват в причиняването на рак. Споменава се например, че хората изложени на късите радиовълни, вълните от радиолюбителските радиа и радарните вълни страдат по-често от ракови заболявания. Може би най-очевидното доказателство е, че дългосрочните потребители на мобилни телефони, които провеждат продължителни разговори, имат най-високата честотата на рак на мозъка, като раковите образувания са предимно от тази страна на главата им, на която държат мобилните си телефони. Разполагам с една научна статия [виж 7], която не се фокусира върху това дали ЕМП причиняват рак, а по-скоро как точно причинява рак. Гореспоменатата научна статия показва, че “ефектите надолу по веригата” отразяващи се върху главната мишена на ЕМП вътре в клетките на нашите тела, могат да причинят рак по 15 различни начина и това включва нарастване на заболяванията от рак, както и тяхното разпространение и развитие.
  Ефектите на развитие на рака включват тъканна инвазия и метастази. Всеки от тези биологични ефекти причиняващи рак се извършва чрез процеси вследствие на ”ефектите надолу по веригата“ като част от главния нетермичен (нейонизиращ) електромагнитен механизъм, както е описано в Глава 2.

 • Терапевтичните ефекти на тези електромагнитни полета.
  Тези електромагнитни полета могат да имат терапевтични ефекти, когато биват насочвани върху специфична област на тялото имаща определена дисфункция и когато се използват при специфичен интензитет. В статията си от 2013 г. [4] цитирах 12 различни научни прегледа показващи как ендогенното стимулиране на растежа на костите се използва с терапевтична цел.

  Има 4000 статии за различни терапевтични ефекти на ЕМП. Странното е, телекомуникационната индустрия не признава тези терапевтични ефекти, предпочитайки по-скоро да поддържа измислицата, че нетермичните биологични ефекти не съществуват.
Има и още една група от научни прегледи – общо 13 на брой по тази тема – като всеки от тях показва, че импулсните (пулсиращите) електромагнитни полета в повечето случаи оказват много по-голямо влияние на биологичните организми, отколкото неимпулсните ЕМП. Това е особено важно, тъй като всички безжични комуникационни устройства комуникират чрез пулсации (импулси), което ги прави потенциално много по-опасни.
От това следва, че ако искате да изследвате ефектите на Wi-Fi, клетъчните телефони, безжичните телефони, мобилните кули, смарт-измервателните уреди  (безжичните дигитални електро- и водомери) или пък на 5G, ще е по-добре да използвате истинската технология или поне най-малкото тези устройства, които пулсират точно както реалната технология в експлоатация.
Има много проучвания, които не правят това, но хората зад тях лъжливо твърдят, че това са истински проучвания за Wi-Fi, за клетъчните телефони или пък за безжичните телефони.
Други фактори, които влияят за появата на нетермични биологични електромагнитни ефекти включват използваната честота, поляризацията на електромагнитните полета и вида биологична клетка, която бива изследвана [4,5,8-11]. Освен това, има такива диапазони на електромагнитния интензитет, при които се предизвикват максимални биологични ефекти, както и такива диапазони при които и по-високите, и по-ниските честоти влияят много по-слабо на живите организми [5,8,9]. 
Тези проучвания за диапазона на интензитета ясно показват, че взаимовръзката между дозата радиация и реакцията на организма е както нелинейна, така и динамично променяща се величина. Поради тази причина е  трудно или дори невъзможно да се предскажат биологичните ефекти, когато липсва конкретна стойност на електромагнитния интензитет, дори когато всички други фактори остават постоянни.
Ролята на всеки един от тези фактори е напълно пренебрегвана от организациите ICNIRP, SCENIHR, FCC, FDA и Националния онкологичен институт, както и от много други индустриални групи.
Когато всяка от тези организации стига до заключението, че “резултатите от изследванията са противоречиви”, те сравняват научните изследвания на базата на повърхностните им сходства, но не и на тези доказани причинно-следствени фактори. Ето защо, това  което се наблюдава е истинска биологична хетерогенност, а не противоречия.
Още от началото на съвременната ни наука през XVI век е известно, че това, как се провеждат изследванията, ще определи какви ще бъдат резултати им. Как е възможно ICNIRP, SCENIHR, FCC, FDA и Националния онкологичен институт да забравят този важен факт?
Основните писмени първоизточници, които показват ролята на пулсациите, честотите, поляризацията, вида биологична клетка и интензитетния диапазон при определянето на биологичните ефекти, изцяло зависят от това дали изследваните ефекти са реално съществуващи. Никое от тези проучвания не би могло да бъде направено без изследваните ефекти да са реално съществуващи. Следователно, твърденията, че няма добре документирани ЕМП биологични ефекти, са глупости, които се оборват не само на осемте изключително добре документирани биологични ефекта, обобщени по-горе, но и от цялата литература, която описва ролята на пулсациите, честотите, поляризацията, вида биологична клетка и интензитетния диапазон.
Все още не съм споменал нищо за това как точно се предизвикват тези нетермични ЕМП ефекти. В случая, голяма част от точно тази информация в Глава 2 е заимствана от една скорошна статия [виж 11].
Виж по-долу научните прегледи, всички от които показват важни, здравни, нетермични биологични ефекти вследствие излагането на електромагнитните микровълнови честотни полета (ЕМП).
***
Списъците с научните прегледи са написани от Мартин Л. Пол, (martin_pall@wsu.edu)
(*) Почетен професор по биохимия и медицински науки към Вашингтонския държавен университет; 
(*) Бакалавър по физика; (*) Член на сдружението Phi Beta Kappa за завършилите с отличие студенти към университета Джон Хопкинс; (*) Професор по биохимия и генетика към Калифорнийския технически университет. 
Списък на ЕМП предизвиканите биологични ефекти и обзорните научни прегледи посочващи тези ефекти в оригиналните писмени първоизточници:
 1. Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. https://scholar.google.com/scholar?q=Glaser+naval+medical+microwave+radiofrequency+1972&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C38 (Accessed Sept. 9, 2017)
 2. Goldsmith JR. 1997 Epidemiologic evidence relevant to radar (microwave) effects. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1579-1587.
 3. Yakymenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 1999 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999), 2011 Mar-Apr:20-28.
 4. Aitken RJ, De Iuliis GN. 2007 Origins and consequences of DNA damage in male germ cells. Reprod Biomed Online 14:727-733.
 5. Hardell, L., Sage, C. 2008. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomed. Pharmacother. 62, 104-109.
 6. Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109- 1117.
 7. Phillips JL, Singh NP, Lai H. 2009 Electromagnetic fields and DNA damage. Pathophysiology 16:79-88.
 8. Ruediger HW. 2009 Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 16:89-102.
 9. Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157.
 10. Yakymenko I, Sidorik E. 2010 Risks of carcinogenesis from electromagnetic radiation and mobile telephony devices. Exp Oncol 32:729-736.
 11. Yakimenko IL, Sidorik EP, Tsybulin AS. 2011 [Metabolic changes in cells under electromagnetic radiation of mobile communication systems]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2011 Mar-Apr;83(2):20-28.
 12. Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1
 13. Pall, ML. 2013. Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. doi: 10.1111/jcmm.12088.
 14. Pall, M. L. 2015 Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Rev. Environ. Health 3, 99- 116. doi: 10.1515/reveh-2015-0001.
 15. Hensinger P, Wilke E. 2016. Mobilfunk-Studienergebnisse bestätigen Risiken Studienrecherche 2016-4 veröffentlicht. Umwelt Medizin Gesellshaft 29:3/2016.
 16. Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263- R276.
 17. Batista Napotnik T, Reberšek M, Vernier PT, Mali B, Miklavčič D. 2016 Effects of high voltage nanosecond electric pulses on eukaryotic cells (in vitro): A systematic review. Bioelectrochemistry. 2016 Aug;110:1-12. doi: 10.1016/j.bioelechem.2016.02.011.
 18. Asghari A, Khaki AA, Rajabzadeh A, Khaki A. 2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system. Electron Physician. 2016 Jul 25;8(7):2655- 2662. doi: 10.19082/2655.
 19. Pall ML. 2018 How cancer can be caused by microwave frequency electromagnetic field (EMF) exposures: EMF activation of voltage-gated calcium channels (VGCCs) can cause cancer including tumor promotion, tissue invasion and metastasis via 15 mechanisms. Chapter 7 in Mobile Communications and Public Health, Marko Markov, Ed., CRC press, pp 163-184.
 20. 20. Pall ML. 2018 Wi-Fi is an important threat to human health. Environ Res 164:404-416.
 21. Wilke I. 2018 Biological and pathological effects of 2.45 GHz on cells, fertility, brain and behavior. Umwelt Medizin Gesselshaft 2018 Feb 31 (1).

 

Всеки от тези обобщаващи научни прегледи обикновено цитира от 5 до над 100 цитати от оригиналните писмени първоизточници, като всеки от тези отделни цитати показва, че излагането на нетермичните електромагнитни полета причинява този биологичен ефект, под който научните обзорни прегледи са изброени в горните списъци.
От това следва, че има не само най-малко 11 или повече обзорни научни прегледи, документиращи всеки един от тези биологични ефекти, но че има и огромно количество оригинални писмени източници, които са споменати в тези обобщаващи научни прегледи и които също така документират тези биологични ефекти. От това следва, че правилата на ICNIRP и FCC и Международните препоръки по безопасност, които изцяло се основават единствено и само на биологичните топлинни ефекти, са незадоволителни и в миналото е имало петиции и други изявления на международни групи от учени, които изразяват своята голяма загриженост по този повод.
Оттук следва, че указанията за безопасност на ICNIRP и FCC и Международните препоръки по безопасност са напълно ненаучни и че на тях не може да се разчита за това да се защитят нашата безопасност.

https://www.kreport.eu/vat2/5g-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%b0/

петък, 22 февруари 2019 г.

5G (2) – Какво трябва да знаете за 5G технологиите и за малките им клетъчни предаватели

Тръст за екологично здраве

(ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST)
Предлагаме мораториум върху използването на 5G (пето поколение) клетъчни устройства в телекомуникациите, докато потенциалните рискове върху човешкото здраве и околната среда не бъдат цялостно изследвани от независими учени. Доказано е, че радиочестотните електромагнитни полета (RF-EMF) са вредни за хората и за природата. Това е цитат от писмото-апел на учени относно 5G, като това писмо бе изпратено до органите на Европейския съюз през 2017 г. и към този момент е подписано от вече над 200 учени и доктори от 35 държави.
В цялата страна (бел. прев. – има се предвид САЩ), безжичните телекомуникационни компании заявяват на хората живеещи в различните квартали, че е необходимо монтирането на безжичните предаватели с името „малки клетки“ по стълбовете за улично осветление и по стълбовете за комунални услуги, за да бъдат предложени услугите на 5G мрежата – една нова технология, която ще осъществи проекта за „Интернет на нещата“ (IoT). На местно, щатско и федерално ниво едно ново законодателство и едно ново териториално разпределение целят да стандартизират инсталирането на тези 5G малки клетъчни предаватели в публичното пространство.

 

Радиацията от „малките клетки“ не е „малка“

Тези малки безжични антени излъчват микровълни – това е нейонизираща радиочестотна радиация – и де факто те ще действат по същия начин като настоящите клетъчни мобилни кули. Очаква се радиацията, която ще се излъчва от тези малки 5G клетъчни предаватели да се разпростира от 10 до няколкостотин фута.

 

Милиони 5G малки клетъчни предаватели ще бъдат инсталирани в дворовете ни

Изчислено е, че милиони от тези 5G малки безжични предаватели ще бъдат поставяни директно пред домовете ни и по улиците ни.

 

5G мрежата ще е още едно допълнение към сегашната безжична телекомуникационна технология, а не нейн заместител

5G ще добави още един допълнителен слой от безжична радиация към околната ни среда. 5G не само ще използва безжичните честоти, които са вече в действие, но и ще добави други по-високи честоти в лицето на субмилиметровите и милиметрови вълни, за да може да бъде осигурен свръхбърз трансфер на данни.
 

Игнорира се общественото мнение

Човешките общности са лишени от правото да вземат свои собствени решения по места относно въвеждането на тази нова технология. Думата „модернизация“ изглежда, че означава едно почти автоматично одобрение за въвеждането на 5G. Общественото предизвестие и общественото изслушване биват елиминирани в този конкретен случай. Дори ако всички собственици на жилища са несъгласни с поставянето на новите 5G клетъчни антени на улицата им, това няма да се вземе предвид.

 

Учените от целия свят апелират да се спре въвеждането на 5G

През 2017 г., над 180 учени и доктори разпространиха декларация, призоваваща за мораториум върху увеличаването на броя на 5G клетъчните антени, като в случая те се позовават на вредите върху човешкото здраве и природата. През 2015 г., международният апел на организацията EMFScientist.org, който е вече подписан от над 225 учени от 41 държави, беше връчен на Генералния секретар на ООН, призовавайки за разработването на по-протекционистични стратегии и стандарти по безопасност, а също така и за образоването на обществеността относно здравните рискове и то най-вече по отношение на опасностите спрямо децата и развитието на човешкия ембрион в утробата на майката. (оригиналът {engilsh} на апела можете да видите тук)
 

Натрупващите се ежедневни радиационни дози от излагането на изкуствените електромагнитни полета създават сериозни рискове за общественото здраве

Рецензираните и публикувани научни изследвания показват, че излагането на безжичната радиация може да увеличи риска от рак, да промени развитието на мозъка и да увреди сперматозоидите. Повечето хора не знаят, че безжичната технология никога не е била тествана за дългосрочна безопасност, че децата са по-уязвими и че натрупаните научни доказателства показват нейното вредно влияние.
5G - risk to your health

Понижаване цените на имотите

Проучванията показват, че цените на имотите падат с 20% за жилища, които се намират в близост до клетъчните излъчвателни кули. Вие бихте ли си купили жилище с мини клетъчна кула поставена в двора му?
 

Микровълновите предавателни антени в дворните площи създават няколко риска за безопасността на работниците и на обществеността

Американските профсъюзи вече са направили писмени констатации за наличието на пострадали работници, които са били наранени, защото не са знаели, че работят в близост до безжични предавателни антени. Как ще бъдат защитени електротехниците, професионалните чистачи на прозорци и тези работници, които се грижат за дърветата по улиците (бел. прев. – всички те работят нависоко и в близост до клетъчните антени)? Кутиите с тежко и обемно оборудване, които ще се монтират на стълбове насред малките странични алеи представляват още една допълнителна опасност. Често колите катастрофират в тези стълбове – какво се прави в този случай?
 

Има една по-безопасна алтернатива

По целия свят, много различни региони инвестират в по-безопасното и разумно фиброоптично окабеляване, което да стига до всеки един дом, вместо да се монтират излъчвателни антени в дворните пространства. Кабелните фиброоптични връзки са по-безопасни, по-бързи, по-надеждни, осигуряват по-голям капацитет на трансфер на данни и имат по-голяма киберсигурност.

КЛЮЧОВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКЛАДИ

Научно изследване показа, че 5G радиочестотите имат биологично въздействие върху организмите
Новопубликуваното изследване на известните израелски физици Юри Фелдман, Пол Бен-Ишай и техните колеги показва, че по-високите милиметрови честоти, които се планират да бъдат използвани в 5G технологията, се абсорбират най-вече от кожните каналчета на потните жлези, което пък представлява един значителен биологически ефект.
Тук можете да прочетете цялото изследване под заглавието The Modeling of the Absorbance of the Sub-THz Radiation by Human Skin и може да изгледате следващото видео – лекция (english) на професор Пол Бен-Ишай на конференцията организирана от Израелския институт за напреднали технологии (IIAS).
 
 
 
Американската националнa токсикологична програма (NTP) откри рак и увреждане на ДНК-то при гризачите, което е било причинено от безжичните технологии
Дългосрочните NTP изследвания на Националния институт по екологични науки за въздействието на продължителната радиочестотна радиация показaха образуването на тумори в мозъка и на шваномни ракови клетки при мъжките плъхове, като същите тези ракови образувания се наблюдават в увеличено количество при хората, които отдавна използват мобилни телефони. В допълнение бе установено увреждане на ДНК, което води учените до заключението, че „при определени условия излагането на радиочестотното облъчване крие потенциална опасност от измеримо увреждане на ДНК.“

 

Радиацията от клетъчните мобилни кули е свързана с увреждането на човешката кръв

Едно наскоро публикувано научно изследване сравни две групи от хора, които живеят съответно близо и далеч от безжичните клетъчни антени и откри значителни биологични ефекти в хората живеещи в близост до тези антени. Кръвта на тези хора е имала влошени показатели, които предсказват развитието на рак.
На страницата ehtrust.org може да прочетете изследването “Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base station” (Zothansiama et al, 2017; published in Electromagnetic Biology and Medicine).

 

Милиметровите вълни влияят на бактериалното развитие

Новите изследвания разкриват как милиметровите вълни променят бактериалния растеж и как комбинацията от тези честоти и антибиотиците има дори още по-силен ефект. На страницата ehtrust.org може да прочетете изследването „Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base station” (Zothansiama et al, 2017; published in Electromagnetic Biology and Medicine).

Източници на сайта ehtrust.org

 • A 5G Wireless Future: Will it give us a smart nation or contribute to an unhealthy one?” Santa Clara Medical Association Bulletin, Cindy Russell MD, 2017
 • Letters by Scientists in Opposition To 5G Research on Cell Tower Radiation, 2017
 • Research on Cell Tower Radiation
 • Biological Effects from Exposure to Electromagnetic Radiation Emitted by Cell Tower Base Stations and Other Antenna Arrays, Levitt and Lai, 2010
 • Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations, Waldmann-Selsam et al., 2016
 • Department of Interior Letter on the Impact of Cell Towers on Migratory Birds, Willie R. Taylor Director, Office of Environmental Policy and Compliance, 2014
 • Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation, Balmori, 2015
 • Briefing Memorandum On The Impacts from Thermal and Non-thermal Non-ionizing Radiation to Birds and Other Wildlife, Manville, 2016
 • International Policy To Reduce Public Exposure to Wireless Radiation
 • BioInitiative 2012: A Scientific Report By 29 International EMF Experts
ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ:
 • Проведете разговори лице в лице с вашите местни власти.
 • Споделете тази информация с вашите приятели, близки и хората в общността ви.
 • Поискайте правителствена политика, която да намалява излагането на хората на електромагнитната радиация.
 • Гражданите от всички държави трябва да се организират и да предприемат действия за спиране въвеждането на 5G, което е вече в ход.

 

Ето още важна информация:

Малките 5G клетъчни антени следва да бъдат поставяни:
 • върху уличното осветление
 • около кофите за боклук
 • по стълбовете за комунални услуги
 • на автобусни спирки
 • по страните на самите сгради

 

5 причини защо „малките“ клетъчни предаватели на 5G не са „малки“:

 • В годишния доклад на Краун Касъл за 2016 г. се казва: „Ако се окаже, че радиочестотните емисии от безжичните телефони или оборудване, намиращи се на нашите безжични инсталации, вредят на здравето, потенциалните бъдещи съдебни искове ще повлияят отрицателно на нашите операции, разходи и печалби… Към момента ние не сме застраховани от подобни неща.“ На ehtrust.org може да прочетете предупрежденията на Краун Касъл, Верайзън и другите безжични телекомуникационни компании спрямо техните инвеститори и акционери.
 • Американската Академия по педиатрия заяви, че: „Едно египетско научно изследване потвърди опасенията, че животът в близост до базовите мобилни станции (бел. прев. – мобилните кули) увеличава риска от развиване на:
  • главоболия
  • проблеми с паметта
  • замаяност
  • депресия
  • проблеми със съня
 • Писмо от професора онколог Ленарт Хардел и негови колеги от 2017 г. спомена, че: „Има значително количество доказателства, че тази технология е вредна за хората и за околната среда. Знае се, че 5G милиметровите радиовълни загряват очите, кожата, тестисите. Особено сме загрижени за най-беззащитните сред нас – все още неродените, малките деца, слабите физически лица, старите хора и инвалидите. Също така се очаква, че популациите на пчелите и на птиците ще намалеят драстично (бел. прев. – ако се въведе 5G).“
 • Рецензираните и публикувани научни изследвания за радиочестотната радиация са открили, че тя причинява:
  • главоболия
  • увреждане на сперматозоидите
  • промени в развитието на мозъка
  • депресия
  • неврологични симптоми
  • хормонални изменения
  • проблеми с паметта
  • проблеми със съня
  • рак
 • Вижте също така и следните уебсайтове:
Превод: М.Б.
Редакция: Търсач Скитник