вторник, 26 март 2019 г.

5G (3) – Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията – Огромният риск за общественото здраве в Евросъюза, САЩ и целия свят! Доказателства и причини… - 4-та част

Глава 4

Електромагнитните полета, включително и Wi-Fi мрежите, биха могли да бъдат особено вредни за младите хора. [стр. 27, 28]

Повечето от изказаните аргументи, че микровълновите електромагнитни честоти могат да бъдат много по-вредни за малките деца, се базират върху много по-малкия размер и дебелина на детския череп, което води до увеличено мозъчно излагане на ЕМП [60, 61]. 
Все пак има и други аргументи, които трябва да се споменат. Известно е например, че електромагнитните полета са особено активни в причиняването на биологични ефекти в ембрионалните стволови клетки [62-71]. Тъй като стволовите клетки са много повече на брой при децата, като техния брой е най-висок в човешкия ембрион и постепенно намалява с увеличаването на възрастта [62, 63], следва, че децата ще бъдат най-вероятно много повече засегнати от възрастните хора. Симптоматиката на намалялото възстановяване на ДНК и увеличените ДНК увреждания при децата след излагането им на ЕМП, наред с увеличеното делене на клетките, силно подсказват, че малките деца вероятно стават все по-уязвими за заболяванията от рак, след като преди това вече са били излагани на влиянието на ЕМП [62-64, 71].
Двете научни изследвания споменати в следващата глава на доклада излагат допълнителни доказателства за по-голямата тенденция за заболеваемост от рак при децата. Влиянието на ЕМП върху стволовите клетки също така може да доведе и до нарушаване на мозъчното развие при малките деца [66,71], което пък от своя страна да е свързано с възникването на аутизма.
Смятам, че ролята изпълнявана от [Ca2 +]i при развитието на синаптичните връзки е също от значение за това, че излагането на ЕМП вероятно води до аутизъм. Обзорът на Hecht върху съветските научни изследвания за влиянието на ЕМП в работната среда [28] показва, че “по-младите хора са по-чувствителни към електромагнитните полета отколкото възрастните хора”. Всички тези въпроси са изключително проблематични и не можем да изключим възможността, че, освен тях, може би има и други такива проблематични симптоматики.
Redmayne и Johansson [72] например са проучили изследванията показващи, че степента на биологичните ефекти зависи от възрастта, а именно, че младите хора са по-уязвими спрямо последиците от излагането на ЕМП.
На базата на всички тези многобройни констатации следва, че поставянето на Wi-Fi в училища из цялата страна и нерядко срещаното издигане на клетъчни мобилни кули върху самите училищни сгради може да е както огромна заплаха за здравето на нашите деца, така и заплаха за всички учители и за изключително уязвимите неродени деца в утробите на бременните учителки.
Г-н Бари Трауър, който е пенсиониран великобритански военен разузнавателен експерт, пътува из целия свят на свои лични разноски, за да говори срещу въвеждането на Wi-Fi в училищата. Тези негови познанията, предизвикащи такава особена загриженост в самия него, се базират отчасти на засекретена военна информация, която той не може да обсъжда публично.

https://www.kreport.eu/vat2/5g-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%b0/

четвъртък, 14 март 2019 г.

5G (3) – Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията – Огромният риск за общественото здраве в Евросъюза, САЩ и целия свят! Доказателства и причини… - 3-та част

Глава 3

Убедителни доказателства за кумулативните и необратими биологични ефекти вследствие на електромагнитните полета (ЕМП). [стр. 23-27]

Двата въпроса, които трябва да бъдат повдигнати относно въздействието на тези ЕМП честоти с нисък интензитет, които причиняват биологичните ефекти в организмите, са дали тези ефекти са кумулативни (натрупващи се във времето) и дали те са обратими? Лично аз съм запознат с няколко различни вида доказателства и за кумулативните, и за необратимите биологични ефекти.
Три от изследванията върху човешкото излагане на нискочестотно нейонизиращо ЕМП, проведени в Рейнс през 70-те години на миналия век от НАСА [26], демонстрираха, че човешките биологични ефекти значително се увеличават с увеличаване времето на излагане на конкретния тип и интензитет на електромагнитното поле. Въпреки че всяко едно от тези три проучвания открива кумулативни ефекти, те все пак не предоставят данни за евентуалната необратимост на тези неврологични/невропсихиатрични промени в организма. Най-голямото изследване на подобен род излагания на ЕМП на работното място (Hecht [28]) обаче предоставя значителни доказателства и за кумулативния характер, и за необратимостта на тези неврологични/невропсихиатрични ефекти.
Докладът на Hecht [28] разглежда резултатите на 60 различни проучвания върху излагането на ЕМП на работното място. Тези проучвания са били извършени между 60-те и 90-те години на миналия век в Съветския съюз и Източна Германия. Тези 60 изследвания обхващат над 3,500 работници, които са били изложени на електромагнитни микровълнови честота при интензитет по-малък от една хилядна (1/1,000) в сравнение с нашите препоръчителни стандарти за безопасност. Шестдесетте научни изследвания [28] установяват както наличието на ефекти върху човешкото сърце, така и че този род ЕМП са произвели невропсихиатрични ефекти, подобни на тези, открити в много по-скорошното ми изследване [3], чиито симптоми споменах в Глава 1. Нито обаче невропсихиатричните ефекти, нито пък сърдечните ефекти от доклада на Hecht [28] са единствените такива открития. Например, изследванията посочени под номерата [27,29-34] също откриват подобни невропсихиатрични ефекти вследствие излагането на ЕМП с нисък интензитет. От друга страна, сърдечни ефекти, подобни на тези анализирани от Hecht [28], са били открити в изследванията под следните номера [26,29,30,32,34,35].
Hecht [28] докладва, че излагането на тези много ниски електромагнитни интензитети в продължение на около 3 години генерира повишена активност на симпатиковата нервна система, очевидно в отговор на стреса от ЕМП, и това води до класическата последователност на стресовите симптоми описани от Ханс Селий през 1953 г. За този период от около общо 3 години не са били засечени никакви други биологични ефекти. Въпреки това, при по-продължителното излагане на тези електромагнитни честоти започват да се наблюдава неврологични / невропсихиатрични и сърдечни ефекти, както и други първоначални, по-слабо изразени промени в организма. Излагането на ЕМП от 3 до 5 години обикновено предизвиквало ефекти, които до голяма степен след това са били обратими при един живот от 2 до 3 години в среда без наличието на тези ЕМП влияния. Hecht заявява, че ефективната терапия би била възможна, ако биологичните ефекти бъдат открити достатъчно рано. Въпреки това излагането на ЕМП, което продължавало повече от 4, 5 години, причинявало по-тежки биологични ефекти, които били необратими дори след като изследваните лица били премествани в среда, където не са били излагани на ЕМП. Гореспоменатите ефекти, както и други, допълнителни биологични ефекти, продължавали обаче да се влошават при излагане на ЕМП от 10 или повече години. Кумулативният ефект от натрупването на подобен род ЕМП емисии в организма беше отбелязан в две по-ранни изследвания, цитирани от Hecht et al [36,37]. Следователно тези проучвания предоставят много големи количества доказателства както за кумулативния характер на тези невропсихиатрични ефекти, така и за очевидната тяхна необратимост, след като тяхната симптоматика се задълбочи. Hecht също така отбелязва, че влошаването на здравословното състояние все повече усилва бъдещите биологичните ефекти вследствие на ЕМП излагането. Тази закономерност на увеличаване на осезаемата чувствителност спрямо ЕМП, която е бил предизвикана от предишното излагане на ЕМП и е подобна на описанията в западната литература за електромагнитна свръхчувствителност (EHS), е нещо, признато от самия Hecht [28]. Електромагнитната свръхчувствителност (EHS) е нещо, което ще се обсъди накратко в следващите параграфи.
Съществуват големи сходства между констатациите на Hecht [28] за ефектите на електромагнитните микровълнови честоти в човешкия организъм от една страна и от друга страна въздействията на тези ЕМП върху клетъчната и органната хистология при гризачите, по начина по който тази хистология се разглежда в проучването на Tolgskaya и Gordon [38] и също така бива дискутирана и при Pall [3]. При изследваните гризачи, първоначалното излагане на нетермична (нейонизираща) радиация за периоди от 1 до 2 месеца е предизвиквало малки промени в структурата на мозъка и на невроните им. След като излагането на ЕМП бивало прекратявано, повечето от настъпилите структурни изменения при гризачите изчезвали, което значи че тези промени до голяма степен изчезвали след връщането на животните в една среда без наличието на ЕМП. Въпреки това, излаганията на ЕМП траещи повече от 1,2 месеца предизвиквали много по-тежки въздействия върху мозъчната и невронната структура на гризачите и биологичните ефекти са били необратими [38, 3]. По-новите западни и международни изследвания, цитирани в [3], предоставят много повече доказателства за същите тези въздействията върху мозъка, чиито биологични ефекти са подобни на тези цитирани не само в съветските изследвания, но и в мозъчните изследвания проведени и в други държави по света. Този факт е също така отделно потвърден и от Tolgskaya и Gordon [38]. В допълнение, Tolgskaya и Gordon [38,3] съобщават, че при хистологичните изследвания нервната система е идентифицирана като най-чувствителният орган в организма, като на второ място по чувствителност спрямо биологичните ефекти следват сърцето и тестисите, въпреки че много други органи също са били засегнати. По този начин, докладът на Tolgskaya и Gordon [38,3] осигурява много важна подкрепа за констатираните неврологични / невропсихиатрични ефекти, за репродуктивните ефекти разгледани в глава 1 и за сърдечните ефекти обсъдени в съседните горни и долни параграфи. Сравнявайки тези отделни човешки и животински изследвания, можем да отбележим удивителните прилики между тях, като основната разлика е, че проявлението на биологичните ефекти при гризачите е много по-бързо в сравнение с това при хората. Предвид много по-високите скорости на метаболизма при гризачите и техния много по-кратък живот, тези времеви разлики при проявата на симптоматиката от излагането на ЕМП не са изненадващи. Що се отнася до въпросите за кумулативното естество и необратимостта на биологичните ефекти, изследванията и върху гризачите и върху хората предоставят силна подкрепа за тази кумулативна природа и необратимост както при неврологичните, така и при невропсихиатричните ефекти, като едновременно с това се наблюдава и подобен модел на кумулативни ефекти при сърдечните изменения.

Какви по-точно са накратко обсъдените по-горе сърдечни ефекти вследствие излагането на нейонизиращите (незагряващи) електромагнитни микровълнови честоти? Тези ефекти включват тахикардия (учестено сърцебиене), в случаите когато някои хора с ясно изразена електромагнитна свръхчувствителност показват симптоми на мигновена тахикардия веднага след като са били облъчени с ЕМП без да знаят за това, като този ефект на мигновена тахикардия като цяло е изчезвал веднага след прекратяването на излагането на ЕМП[28,35,36].Следователно, тахикардията може да бъде почти мигновена реакция спрямо ЕМП честотите, а понякога биологичния ефект на тахикардията идва в комбинация и с аритмия. Продължителното излагане на ЕМП предизвиква както аритмии, така и брадикардия (забавен сърдечен ритъм) [виж изследвания 26-30,32].Подобни сърдечни ефекти вследствие излагането на ЕМП са били наблюдавани и при изследванията върху животни, като най-ранните от тези проучвания са от края на 60-те години на миналия век.

Някои от ранните проучвания за дълготрайните ЕМП сърдечни ефекти са изброени в Таблица 2 по-долу. Те показват, че хроничното излагане на ЕМП предизвиква брадикардия и понякога също така и аритмия. Ранните съветски проучвания (означени в таблицата като СССР) съобщават за открития, които са сходни с тези направени в Западния свят (виж Таблица 2).
Проучване Докладвани странични ефекти
Проучване
Шван 1977
Докладвани странични ефекти
Кардиологични промени
Проучване
Дуайър 1978
Докладвани странични ефекти
Брадикардия и хипотония
Проучване
Садичикова (СССР)
Докладвани странични ефекти
Брадикардия, хипотония и хипертония, сърдечна болка, систоличен (сърдечен) шум
Проучване
Каляда (СССР)
Докладвани странични ефекти
Сърдечно-съдови промени
Проучване
Садичикова (СССР)
Докладвани странични ефекти
Промени в сърдечно-съдовата система
Проучване
Пресман 1970
Докладвани странични ефекти
Повишен QRS-интервал при електрокардиограмата (брадикардия) и аритмия
Проучване
Домански (СССР)
Докладвани странични ефекти
Брадикардия, хипотония и промени в ЕКГ-то показващи едновременно и брадикардия и аритмия)
Проучване
Лернер (1980)
Докладвани странични ефекти
Брадикардия
Проучване
Стачли (1978)
Докладвани странични ефекти
Брадикардия (измерена по 2 различни метода), хипертония и хипотония, сърдечна болка и систоличен шум
Аритмиите, особено когато са придружени от брадикардия, често биват смятани за причинители на внезапната сърдечна смърт.
В момента имаме епидемия от млади,  видимо здрави спортисти, умиращи по време на спортни състезания заради очевидна внезапна сърдечна смърт, която следователно може да бъде причинена от излагане на ЕМП [39]. Животът на такива пострадали хора е бил спасяван преди да се стигне до фатален край [39] и впоследствие е било установявано, че те са страдали от брадикардия и аритмии. 
Другият вид сърдечен ефект се наблюдава, когато хората страдащи от електромагнитна свръхчувствителност, бидейки изложени на Wi-Fi, мобилни телефони, клетъчни мобилни кули или на умните цифрови топло- и електромери, започват да страдат от сърцебиене. Всеки от тези четири типа сърдечни ефекти в лицето на тахикардията, аритмиите, брадикардията и сърцебиенето се характеризира с отклонения в електрическия контрол на сърдечния ритъм. Каква е причината за тези биологични ефекти?
Сърцето се контролира от пейсмейкър клетките в т.нар. синоатриален възел (синусов възел) на сърцето. Знае се, че тези пейсмейкър клетки имат много висока количествена плътност на ВЗКК от Т-тип, което може да направи тези клетки особено чувствителни към директните ефекти на ЕМП (припомнете си, че ЕМП действат чрез активирането на ВЗКК). И двата видове ВЗКК канали от тип ”Т” и от тип ”Л” играят основна роля в контролирането на сърдечния пулс.
От това следва, че електромагнитните полета, действащи директно върху пейсмейкър клетките на сърцето, могат да предизвикват симптоми на тахикардия. Освен това, мутациите във ВЗКК гените, които пораждат повишената активност на  ВЗКК, може да доведат както до тахикардия, така и до аритмия при малките бебета носещи тези мутирали гени. Такива малки деца умират от внезапна сърдечна смърт в съвсем ранна възраст. – Кои тогава са причинителите на брадикардията? 
Брадикардията се получава, когато ЕМП постоянно влияе на синоатриалния възел, така че дисфункцията свързана със сърдечната недостатъчност, която е много сложна по природа, дa произвежда на свой ред дисфункция на сърдечните пейсмейкър клетки, което пък води до брадикардия [40].
От това следва, че най-вероятно брадикардията и хроничните аритмии, причинени от излагането на ЕМП, се предизвикват от промени напомнящи на сърдечна недостатъчност и които оказват особено влияние върху синоатриалния възел на сърцето, включително и върху мутацията на тъканите, която се открива в случаите на сърдечна недостатъчност.
Този модел е потвърден от констатации на Liu et al [41], които откриват, че електромагнитните импулсни микровълнови честоти произвеждат модифицирана тъкан в областта на синоатриалния възел на сърцето и че тези промени са подобни на тези, които са установени в случаите на сърдечна недостатъчност [40]. Сърдечната недостатъчност се развива постепенно във времето (кумулативен ефект) и, въз основа най-малко на сегашното медицинско познание, е необратим процес, включващ не само изменения в тъканите, но и голям брой други биохимични и физиологични промени [41]. По тази причина изглежда, че най-вероятно сърдечните ефекти от излагането на ЕМП са както кумулативни, така и необратими.
От споменатото в началото на Глава 1, ще си спомните, че има 18 доклада документирали факта, че ЕМП причинява занижена плодовитост. Плодовитостта се намалява чрез различни механизми на действие и тези механизми включват промени в тъканите на тестисите, понижен брой сперматозоиди и понижено качество на сперматозоидите, понижени женска плодовитост, включително изменения на яйчниците и апоптоза на овоцитите, понижен естроген, прогестерон и тестостерон (това са нивата на половите хормони), повишена честота на спонтанен аборт, и понижено либидо. При технологично напредналите нации спадът на броя на сперматозоидите е достигнал до под 50% от нормалните нива [1]. С изключението на една единствена държава, плодовитостта във всички останали технологично напреднали държави е достигнала нива, които водят до постепенното изчезване на местното население. Според клиничните наблюдения, макар понякога да са възможни корекции даващи възможност на известно възпроизводството с помощта на технологиите, като цяло, веднъж настъпило, безплодието изглежда веднъж завинаги необратимо. Изследванията на Magras и Ksenos върху мишките, които също бяха обсъдени в Глава 1, показват, че излагането на радиочестотна радиация на нива доста по-ниски от границите заложени в нашите препоръчителни стандарти по безопасност, причиняват моментални спадове в репродукцията на мишките още в първото котило. По-продължителното излагане на мишките на същите тези електромагнитни нива е предизвикало репродуктивна катастрофа свеждаща възпроизвеждането на мишките до нула – това е една катастрофа, която като цяло проявява признаците на необратимост.
Ние не знам, дали биологичните ефекти при хората ще са много сходни на тези при мишките. Ние знаем обаче, че ЕМП е причината за разнообразните биологични ефекти върху човешката репродукция, които бяха изброени в предходния параграф. Моята прогноза е, че дори ако нивата на електромагнитно излагане се се закрепят и останат на сегашните си стойности, ние ще започнем да виждаме репродуктивната катастрофа в рамките на следващите около 5 години. Ако 5G технологиите бъдат въведени, възможно е тази репродуктивна катастрофа да бъде почти мигновена.
Натрупването на мутации, причинено от увреждането на клетъчното ДНК, е може би както кумулативно, така също и необратимо, тъй като е твърде малко вероятно бъдещите мутации да коригират резултатите от предишните мутации. Изчислено е, че всичко, което трябва да се случи, е увеличаването на мутацията  в зародишните клетки от 2 ½ до 3 пъти, за да изчезне човечеството от лицето на Земята поради високите нива на мутации във всяко едно новородено. Поради високите нива на ДНК увреждания в човешките сперматозоиди, вследствие на настоящото ни обичайно излагане на ЕМП, е възможно човечеството вече доста да е надвишило тази степен на мутация от 3 пъти.
От това следва, че вече самото оцеляване на всяко едно технологически напреднало общество на Земята е изправено пред 4 екзистенциални заплахи, вследствие излагането ни на електромагнитните микровълнови честоти. Тези заплахи са:
 • Кумулативни и необратими неврологични / невропсихиатрични ефекти.
 • Кумулативни и необратими ефекти върху човешката репродукция.
 • Кумулативни и необратими сърдечни ефекти, водещи до внезапна сърдечна смърт.
 • ДНК биологични ефекти в зародишната линия, включително и при сперматозоидите, което води до сериозни въздействия върху човешкия колективен геном и до високи степени на мутация.
Сама по себе си, всяка една от тези 4 заплахи може да унищожи човечеството без помощта на останалите 3. Все по-нарастващото излагане на ЕМП и особено огромното му нарастване, което ще бъде неизбежно причинено от въвеждането на 5G технологията, ще доведе до това, че вероятно човешкото унищожение да настъпи във всеки един момент от настоящето. 
Тази прогноза дори не взима под внимание раковите ефекти, хормоналните ефекти или другите биологични ефекти, причинени от повишения оксидативен стрес или повишената клетъчна смърт чрез механизма на апоптоза. Има смайващи доказателства за всеки от тези биологични ефекти вследствие излагането на ЕМП, като тези ефекти са били многократно документирани в научните изследвания споменати в Глава 1.
Следващата информация по-долу е извадка от бележките ми, които използвах за една презентацията по време на конференцията Neuroscience 2016 в Лос Анджелис. Това беше една конференция, която се фокусира върху болестта на Алцхаймер и другите подобни видове деменции. Споменатото в следващите редове повдига въпроса дали болестта на Алцхаймер и някои други деменции може да са още една група от необратими заболявания, при които кумулативните ефекти от електромагнитните микровълнови честоти могат да имат важни роля в причиняването на самите тези болести.
Смъртните случаи заради деменциите и другите видове неврологични заболявания се увеличиха необяснимо бързо напоследък [42-44]. Паралелът между увеличаването на този вид смъртност и увеличаването на количественото излагане на мобилните телефони и другите видове електромагнитни източници предполага, че това повишено електромагнитно излагане на човешкия организъм е възможен причинител на нарастващия брой деменции [45].
Докладите показват, че хората вече започват да развиват болестта на Алцхаймер около 30-годишна възраст, както и началните симптоми на други ранни деменции. Съобщава се, че дори и още по-младите хора развиват технологични дигитални деменции, които са причинени от прекомерната употреба на дигитални устройства [46-48]. Един от въпросите повдигнати тук е, дали дигиталните деменции се причиняват, поне отчасти, от излагането на ЕМП, чийто източник са дигиталните устройства и Wi-Fi честотите, излъчвани от тези устройства и че възможен техен причинител са не само такива неща като продължителността на стоене пред екрана, както често се предполага в наши дни. Както вече видяхте в Глава 2 на този документ, микровълновите и нискочестотните електромагнитни полета действат чрез активиране на ВЗКК, което води до повишаване на вътреклетъчния калций [Ca2 +]i и ефектите надолу по веригата, които ефекти включват в себе си: дисфункции причинени от повишеното Са2 + сигнализиране, азотния оксид, пероксинитрита, свободните радикали, оксидативния стрес, NF-kB протеиновия комплекс и нарушената митохондриалната дейност.
Вече е било доказано че всеки от тези гореспоменати биологични ефекти надолу по веригата има важна роля в причиняването на болестта на Алцхаймер и на други невродегенеративни заболявания [49-51]. Всички тези болестни симптоми могат да бъдат асоциирани с ЕМП механизмите на въздействие. Освен това, амилоид-бета протеинът (Aβ), който има специфична роля в причиняването на болестта на Алцхаймер, се получава при увеличаване количеството на вътреклетъчен калций [Ca2 +], след което малките натрупвания на Aβ образуват Ca2 + канали в плазмената мембрана и също така на свой ред повишават [Ca2 +]i чрез повишена активност на ВЗКК и на RYRr гените, което свидетелства за един вечно самостимулиращ се порочен кръг между Aβ и [Ca2 +]i при причиняването на болестта на Алцхаймер. В този случай доказателствата са, че увеличените нива на вътреклетъчен калций, произведени от влиянието на ЕМП, увеличават , а увеличеното количество пък на свой ред увеличава нивото на първопричинителя в лицето на вътреклетъчния калций [Ca2 +]i, като тази поредица от процеси е възможно да бъде централният механизъм за причиняване на болестта на Алцхаймер.
4 проучвания върху гризачи подкрепят тезата, че ЕМП играе роля в причиняването на болестта на Алцхаймер. Последователното прилагане на серии от къси електромагнитни вълнови импулси спрямо младите плъхове, е произвело следните видни ефекти, веднага щом плъховете са навършили средна възраст: повишен количество на Aβ в мозъка и оксидативен стрес; понижени познавателни способности и памет [52,53]. Излаганията на честотата от 900 MHz предизвиква оксидативен стрес, повишени нива на Aβ и понижен микроРНК-107 (miR-107), като всички тези биологични ефекти са характерни за мозъците на хората страдащи от Болестта на Алцхаймер [52- 55]. Има много проучвания върху животни показващи, че повишените нива на [Ca2 +] играят роля в причиняването на Болестта на Алцхаймер чрез активацията на ВЗКК и RYRs гените. Те включват проучвания с блокери на калциевите канали и изследвания върху трансгенни мишки с различно проявление на ВЗКК и на RYR гените.
Дори обаче много ниските нива на излагане на ЕМП могат да доведат до защитна реакция на организма [56,57]. Това не е изненадващо, защото ЕМП лечебната терапия действа чрез сигнализирането активиращо процесите свързани с азотния оксид и протеин киназа G (виж Фиг. 1, Глава 2), като се смята, че този механизъм служи за защита от болестта на Алцхаймер. Има епидемиологични проучвания показващи, че излагането на хората на ЕМП с честота от 50/60 херца, при което отново се активират ВЗКК каналите, може да причинява повишени нива на Алцхаймер [58,59].
Интересен е фактът, че една статия от 1997 г. на уебсайта “Microwave News” обсъжда две такива епидемиологични открития за взаимовръзката между влиянието на ЕМП и заболяването от Алцхаймер при хората. Тези две проучвания разкриват, че излагането на ЕМП на работното място е причинило до четирикратно увеличение на Алцхаймер при изследваните в случая хора [59А]. Същото проучване [59A] предлага подобен механизъм на тук споменатия от нас начин за причиняване на болестта, а именно, че след излагането на ЕМП се увеличават нивата на [Ca2 +]i, което пък води до повишени нива на .
В заключение нека кажем, че един широк спектър от проучвания подкрепя възгледа, че излагането на нискоинтензитетните микровълнови честоти, които активират ВЗКК и повишеното отделяне на [Ca2 +]i, може да доведе до увеличение в Aβ и други причинно-следствени фактори водещи до заболяване от Алцхаймер и при хората и при животните, като в миналото е било вече демонстрирано, че ЕМП причинява симптоматиката на Алцхаймер в изследваните плъхове.
Тези множество открития относно взаимовръзката между ЕМП и болестта на Алцхаймер, все по-ранното започване на деменциите и появата на феномена на дигиталните деменции – всички тези неща взети заедно ни насочват в посоката, че е възможно да сме изправени лице в лице с още една допълнителна голяма заплаха причинена от излагането на ЕМП, като вероятно биологичните ѝ ефекти имат кумулативен характер и водят до сериозно и необратимо увреждане на мозъка.

https://www.kreport.eu/vat2/5g-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b0%d0%bd%d0%b0/

понеделник, 4 март 2019 г.

5G (3) – Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията – Огромният риск за общественото здраве в Евросъюза, САЩ и целия свят! Доказателства и причини… - 2-ра част

Глава 2

Как всеки такъв ЕМП биологичен ефект се възпроизвежда директно чрез активирането на волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК): Ролята на ВЗКК волтовите сензори за създаването на свръхчувствителност спрямо влиянията на електромагнитното поле, стр. 17-23

 
Изследването на Pall, 2013 [4] показа в 24 различни проучвания (сега вече има общо 26 такива проучвания [5]), че биологичните ефекти вследствие на ЕМП радиацията с нисък интензитет, както в случая с микровълновите честоти, така и в случая с по-нискочестотните електромагнитни полета, могат да бъдат предотвратени от ”блокерите на калциевите канали”, като конкретната цел на тези лекарства е да блокират волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК).
При тези проучвания са били използвани 5 различни вида блокери на калциевите канали, като всеки един от блокерите се смята за строго специфичен, структурно различен от другите и всеки от тях се прикрепва към различна част от структурата на ВЗКК.
При научните проучвания, в които са били изследвани множество биологични ефекти породени от влиянието на ЕМП, всички тези изследвани ефекти върху живите организми са били или изцяло стопирани или значително намалени заради действието на блокерите върху калциевите канали. Тези изследвания свидетелстват, че електромагнитното поле (ЕМП) произвежда различни нетермични (нейонозиращи) биологични ефекти чрез активирането на ВЗКК в много човешки и животински клетки и дори и в самите растителни клетки, в които растителни клетки някои подобни калциеви канали също биват активирани [6]. Освен това, многото различни биологични ефекти, които се наблюдават при многократно повторените изследвания изучаващи резултатите от електромагнитното радиационно излагане, включително и биологичните ефекти обсъдени по-горе, могат да бъдат възпроизведени един по един и без никакво изключение единствено и само чрез процеса на ”активиране на ВЗКК ефектите надолу по веригата” благодарение на увеличеното количество вътреклетъчен калций [Ca2 +] и по схемата описана в следващите редове.
Както се вижда от изследванията върху блокерите на калциевите канали, процесът на ”активиране на ВЗКК ефектите надолу по веригата” може да бъде стартиран от най-различни видове електромагнитни честоти. Тези видове честоти включват
 • микровълновите електромагнитни честоти,
 • наносекундните електромагнитни импулси,
 • междинните електромагнитни честоти,
 • средночестотните ЕМП,
 • ЕМП с изключително ниска честотност и дори
 • статичните електрически полета и
 • статичните магнитни полета. 
Важно е да обсъдим защо ВЗКК биват толкова лесно активирани от тези електромагнитни полета с нисък интензитет.
Всеки от тези ВЗКК има сензор за електрическо напрежение, който се състои от 4 алфа спирали, всяка от които е наречена ”С4 спирала’‘ и се намира в плазмената мембрана. Всяка от тези С4 спирали носи в себе си 5 положителни електрически заряда, или общо това прави 20 положителни заряди влизащи в състава на ВЗКК сензора за електрическо напрежение [5,8]. Всеки един от тези положителни заряди се намира в липидната двуслойна част на плазмената мембрана. Електричните сили, които въздействат на ВЗКК сензора за електрическо напрежение имат изключително силно влияние поради следните три различни видове причини [5,8]:
 • 20-те положителни заряда правят ВЗКК сензорът за напрежение 20 пъти по-чувствителен, защото електрическите заряди са общо 20 на брой, а не само един.
 • Тъй като тези заряди се намират в липидния двуслоен участък от клетъчната мембрана, диелектричната константа е около 1/120 от диелектричната константа на водните части на клетката, а законът на физиката, наречен закон на Кулон, предрича в този случай, че електрическият интензитет върху ВЗКК сензорите ще бъде приблизително 120 пъти по-висок от интензитета оказван върху електрическия заряд намиращ се във водните части на клетката.
 • Понеже плазмената мембрана има високо електрическо съпротивление в сравнение с водните части на клетката, които от своя страна са високопроводими, електрическият потенциал на плазмената мембрана се изчислява на около 3,000 пъти по-висок. Комбинацията от тези фактори означава, че ако сравним електромагнитните сили действащи върху ВЗКК сензора с тези електромагнитните сили действащи върху другите групови елементи намиращи се във водните части на клетката и имащи общо само по един електрически заряд, то тогава ЕМП силите действащи върху ВЗКК  сензора са приблизително 20 X 120 X 3000 = 7,2 милиона пъти по-високи в сравнение с тези ЕМП сили действащи върху единичните заряди във водна среда[5,8].
В резултат на това, физиката прогнозира, че електромагнитните сили активиращи ВЗКК сензора ще бъдат изключително мощни. Заключението е, че биологията ни показва, че ВЗКК са основната мишена на електромагнитните полета, докато пък физиката ни посочва защо точно ВЗКК представляват тази основна мишена. По този начин и физиката и биологията ни насочват в една и съща посока.
Следователно, ние имаме много силни аргументи, че електромагнитните полета действат директно върху ВЗКК сензора, за да активират след това самите калциеви канали.
Съществуват и няколко други вида доказателства, всяко едно от които дава важни доказателства в подкрепата на този извод:
 • В проучването публикувано от Pilla [12], беше установено, че импулсните (пулсиращите) електромагнитни полета произвеждат в изследваните клетки едно “мигновено” повишаване на синтеза на азотен оксид, който синтез зависи от съотношението калций / калмодулин. Това проучването [12] ни демонстрира, че след излагането на ЕМП, изследваните клетки произвеждат голямо количество вътреклетъчен калций, което от своя страна води до това голямо увеличаване в количествата на синтезиран азотен оксид. След това азотният оксид в газова форма първо напуска самите клетки, а после и водната среда над клетките. При този експеримент, движението и местоположението на азотният оксид е било засечено от използвания азотен оксиден електрод. Целият този процес се е извършвал за по-малко от 5 секунди. Това елиминира почти всички възможни биологични ефекти, които биха възникнали по непряк път, освен ако евентуално допуснем една възможна деполяризация на плазмената мембрана. В заключение, много вероятно е импулсните електромагнитни полета да действат директно върху ВЗКК сензорите за напрежение и евентуално също така и върху волтаж-зависимите натриеви канали (ВЗНК), за да може да се произведе това повишено количество на вътреклетъчен калций.
 • Има и други изследвания, които също посочват сензора за напрежение на калциевите канали като директна мишена на ЕМП. В допълнение към волтаж- зависимите калциеви канали (ВЗКК), съществуват и волтаж-зависими натриеви, калиеви и хлоридни канали, като всеки от тях има свой собствен сензор за напрежение, подобен на този, намиращ се във ВЗКК. Изследването на Lu et al [13] съобщи, че ЕМП активира не само ВЗКК, но и волтаж-зависимите натриеви канали (ВЗНК). Проучването на Tabor et al [14] установи, че Маутнер клетките, които са специализирани неврони със специална роля в задействането на механизма за рязко бягство на рибата, почти моментално се активират от електрическите импулси и че тези електромагнитни импулси действат чрез активирането на ВЗНК и произведат впоследствие големи увеличения в количеството на произведения вътреклетъчен калций. Zhang et al [15] съобщават, че калиевите и хлоридните волтаж-зависими канали също биват активирани в допълнение към ВЗКК, въпреки че тези два волтаж-зависими йонни канали играят относително скромна роля при причиняването на биологични ефекти, в сравнение със самите йонни калциеви канали. Всяко от тези три проучвания [13-15] е използвало специфични блокери за тези допълнителни йонни канали, за да може да определи успешно ролята изпълнявана от тези канали. Изследването Tabor et al [14] в допълнение към това използва и генни проби за определяне ролята на волтаж-зависимите натриевите канали. Lu et al [13] също са използвали техниката Patch clamp за изследването на индивидуалните йонни канали в плазмената мембрана на клетката и така са отчели голям приток на натрий и калций в клетката заради излагането на съответните волтаж-зависимите натриеви и калциеви канали на влиянието на ЕМП. Притокът на натрий, особено в електрически активните клетки, работи за деполяризирането на плазмената мембрана при наличието на нормални физиологични условия, като това води до такова активиране на ВЗКК каналите, че те на свой ред активират също така и натриевите канали.
  За да обобщим, нека кажем, че имаме доказателства, че при животинските и при човешките клетки съществуват 7 отделни вида волтаж-зависими йонни канали, като всеки един от тях се активира от излагането на ЕМП
  :
  • 1. От изследването под номер [4], ние виждаме, че ЕМП радиацията активира 4 вида волтаж-зависими йонни канали, които са били идентифицирани  чрез употребата на различните специфични блокери на калциевите канали и че тези 4 вида канали са L-тип, T-тип, N-тип и P / Q-тип на ВЗКК.
  • 2. В настоящия параграф ние видяхме доказателствата, че излагането на електромагнитните полета също така активира и други три канала в лицето на волтаж-зависимите натриеви канали, калиеви и хлоридни канали.
  • 3. Освен това, растителните изследвания показват, че т. нар. TPC канали, които съдържат подобен сензор за електрическо напрежение, биват активирани в самите растения и това води до такъв приток на калций, който може да се асоциира с биологичните ефекти причинени от влиянието на ЕМП [6].
Можем да обобщим, че има доказателства за съществуването на 8 различни вида йонни канала активирани от излагането на ЕМП. 4 от тях са калциеви канали и в допълнение към тях има и по един натриев, калиев, хлориден и растителен  волтаж-зависим канал, като всички тези 8 канала имат волтаж-зависим сензор, който да регулира тяхното отваряне.
Човек може да комбинира тези научни  наблюдения в едно заедно със значимите открития на физиката и да види, че електромагнитните сили, влияещи на волтовите сензори на тези йонни канали, въздействат по зашеметяващо мощен начин, а именно с около 7.2 милиона пъти по-високо напрежение в сравнение с влиянието им върху груповите структурни елементи във водната клетъчна среда, които имат само един единствен електричен заряд. Ето че сега вече имаме и зашеметяващо мощен аргумент, че волтовият сензор на тези йонни канали е основната мишена на електромагнитните полета.
 • Най-важното изследване на тази тема беше публикувано от Tekieh et al [16]. То демонстрира, че микровълновите честоти на електромагнитния спектър директно активират ВЗКК в изследваните изолирани клетъчни мембрани. Тези научни изследвания са използвали най-различни микровълнови честоти и всяка една от тях е активирала калциевите канали в контролираната среда, в която не е имало никакви други клетъчни елементи освен клетъчната мембрана. Точно това изследване демонстрира, че ЕМП директно активира ВЗКК и че това не се дължи на никакви индиректни биологични регулаторни ефекти в клетката.
Как тогава от тази гледна точка можем изобщо да сравняваме изчислената чувствителност на волтовия сензор на йонните канали спрямо тези електрически сили, които влияят и на клетъчните групи във водна среда с един единствен заряд, когато този волтов сензор е около 7.2 милиона пъти по-чувствителен, а пък след това отново да прилагаме старите изчисления относно нивата на ЕМП, които могат да произведат биологичен ефект в организмите?
Препоръките за безопасност на ICNIRP 2009 [17] позволяват облъчване от нейонизираща радиация в размер от 2 до 10 вата на квадратен метър, в зависимост от конкретната електромагнитна честота. За сравнение, изследването на Тhe Bioinitiative Working Group 2007 [18] предложи предохранителен максимум лимит от 3 до 6 микровата на квадратен метър или с около 1’000’000 (един милион) пъти по-нисък размер на излагане на ЕМП в сравнение с този на ICNIRP 2009 [17], като в това си изследване The Bioinitiative Working Group използва фактор на безопасност от 10. Ако ние вместо това, използваме един по-често употребяван фактор на безопасност от 50 до 100, тогава чувствителността на волтовия сензор на йонните канали, която според изчисленията на физиката е около 7.2 милиона пъти по-висока, ще съвпадне до голяма степен с нивата на безопасност предложени от the Bioinitiative Working Group 2007.
И така, ние можем да заявим, че и физиката и биологията отново достигат до общо заключение, което в този случай се отнася за нивото на чувствителността на волтовия сензор на йонните канали.
Може би се чудите защо изразходвам толкова много време и мастило, за да разглеждам индивидуално всяко едно от тези проучвания? Отговорът е, че го правя, защото глобалната телекомуникационна индустрия, на стойност повече от трилион долара, винаги е пропагандирала през последните 20 години, че не съществува механизъм по който нейонизиращите електромагнитни полета да причиняват биологични ефекти и че тези електромагнитни полета са твърде слаби и че има документирани случаи единствено и само на йонизираща (затопляща) радиация.  Точно заради това, за нас е от абсолютна важност да изтъкнем всички компоненти от механизма за причиняване на биологични ефекти от страна на нейонизиращата радиация и това е нещото, което правим в този доклад.
Как е възможно тези разнообразни биологични ефекти да бъдат причинени от активацията на ВЗКК от страна на електромагнитните полета?
Следва фигура 1
How EMF Act via VGCC Activation to produce various effects
Механизмите за генериране на различни биологични ефекти чрез активирането на ВЗКК канали са описани във Фигура 1.
Разглеждайки горната част на Фигура 1, може да се види, че повишеният вътреклетъчен калций [Ca2 +]i може да увеличи синтеза на азотен оксид (NO), да стимулира разпространението му и така да се получат терапевтични ефекти (Фиг. 1, горе най-вдясно). 
Азотният оксид (NO) обаче може да се свърже и с цитохромите и да инхибира тяхната активност. Свързването на NO с последната оксидаза в митохондриите инхибира енергийния метаболизъм и по този начин намалява аденозин трифосфатa (АТР). Свързването на NO с цитохром Р450 монооксигеназите понижава синтеза на стероидни хормони, включително и на естроген, прогестерон и тестостерон. Намаляването на P450 също така намалява детоксификацията на организма и активността на витамин D. Болшинството от патофизиологичните ефекти се получават по пътеката на пероксинитрита, свободните радикали и оксидативния стрес (виж Фиг.1 – от горе в центъра до най-долу в дясно).
Патофизиологичните ефекти се наблюдават също така и вследствие на прекомерното сигнализиране от страна на калциевата пътека (виж посоката леко вляво от горе в центъра на диаграмата, Фиг. 1). Някои от начините за които се смята, че нейонизиращите електромагнитни полета произвеждат различни добре документирани биологични ефекти, са посочени в долната таблица 1.
Биологични ефекти причинени от ЕМП Механизъм за извършване на процеса
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Оксидативен стрес
Механизъм за извършване на процеса
Причинява се от повишени нива на пероксинитрит и от свободните радикали получени при разпада на пероксинитрита и съпровождащия го CO2. Четирите на брой проучвания за излагането на ЕМП, които са цитирани в [4], показват, че оксидативният стрес след излагането на ЕМП е свързан с голямо повишение на 3- нитротирозина, a 3-нитротирозинът e биомаркер на пероксинитрита, като по този начин потвърждава тази интерпретация. Две други научни проучвания са открили повишени количества на 3-нитротирозина след две излагания на електромагнитни честоти от по 35 GHz [19,20].
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Повишено безплодие при мъжете и при жените, повишени нива на спонтанен аборт, понижено либидо
Механизъм за извършване на процеса
Повишеното мъжко и женско безплодие биват асоциирани и са вероятно причинени от оксидативния стрес в мъжките и женските репродуктивни органи. Спонтанният аборт е често причиняван от хромозомни мутации, така че мутациите в зародишните клетки са вероятният му причинител. Намаленото либидо може да бъде причинено от пониженото ниво на естроген, прогестерон и тестостерон. - Горепосочените конкретни обяснения са все пак може би поднесени по един твърде опростен начин. Още един важен механизъм за появата на понижена плодовитост е, че активирането на ВЗКК и производните му високи нива на вътреклетъчен калции [Ca2 +]i играят ключова роля при предотвратяването на полиспермията. Следователно, ако тази реакция се задейства преди да е настъпило оплождането на яйцеклетката от единичния сперматозоид, това може да попречи на който и да е сперматозоид да навлезе в яйцеклетката и да я оплоди.
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Неврологични / нервнопсихиатрични ефекти
Механизъм за извършване на процеса
От всички клетки в тялото, невроните имат най-високи количества ВЗКК, което се дължи отчасти на ролята на ВЗКК и на [Ca2 +]i в освобождаването на всеки един невротрансмитер вътре в нервната система. Калциева сигнализация регулира синаптичната структура и функция по 5 различни начина, като най-вероятно всеки един от тези 5 начина участва при тези биологични ефекти. Смята се, че оксидативният стрес и апоптозата играят важна роля. Пониженото качество на съня и увеличената умора биват асоциирани с понижаването на нощния мелатонин и повишаването на нощния норепинефрин.
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Апоптоза (програмирана клетъчна смърт)
Механизъм за извършване на процеса
Апоптозата може да се получи от прекомерни количества на Са2 + в митохондриите и чрез разкъсването на двете ДНК нишки в клетката. Изглежда, че тези два горепосочени механизма се активират след излагането на ЕМП радиация. Третият механизъм за предизвикване на апоптоза в лицето на ендоплазмения ретикуларен стрес (виж долния ред в тази таблица), също може да бъде един от причинителите на апоптоза.
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Увреждане на клетъчното ДНК
Механизъм за извършване на процеса
Клетъчното увреждане на ДНК се получава заради свободните радикали на разпадните пероксинитритни продукти, които директно атакуват ДНК [7].
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Промени в нестероидните нива на хормоните
Механизъм за извършване на процеса
Освобождаването в организма на нестероидни хормони се осъществява чрез активирането на ВЗКК и повишаването на [Ca2 +]i. Непосредствените ефекти от излагането на ЕМП водят до увеличаване освобождаването на хормоните и, следователно, до повишени хормонални нива. В резултат на това, хормоналните системи на много хора биват ''изчерпвани'' вследствие на хроничното излагане на ЕМП. Механизмът, по който се изтощават нашите хормонални системи е все още непотвърден, но вероятно включва оксидативен стрес и възпаления.
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Понижени нива на стероидни хормони
Механизъм за извършване на процеса
Стероидните хормони се синтезират благодарение на цитохром P450 ензимите. Активността на тези хормони се инхибира, когато те се свържат с високи нива на азотен оксид (NO) и това води до понижен синтез на хормони.
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Претоварване на организма с калций
Механизъм за извършване на процеса
Причинява се от прекомерната дейност на стимулираните ВЗКК. Вторичното претоварване на организма с калций се получава чрез активирането на оксидаттивния стрес на TRPV1, TRPM2 и вероятно някои други TRP рецептори, които по този начин отварят своите собствени канали за освобождаването на калция.
Биологични ефекти причинени от ЕМП
Производство на протеини на топлинния шок
Механизъм за извършване на процеса
Съществуват много писмени доказателства, че прекомерните нива на [Ca2 +]i предизвикват много голямо увеличаване в производството на протеините на топлинния шок. Смята се, че процесът се стартира от сложните промени както в калциевото сигнализиране, включващи ендоплазмения ретикулум, митохондриите и цитозола, така и от прекомерните нива на [Ca2 +] i, което води до отклонения в структурата и функцията на полипептидите [21-23]. Трябва да се отбележи, че нормалните количества калций са от съществено значение за правилното оформяне на протеиновата структура в ендоплазмения ретикулум, но прекомерно високите калциеви нива водят до изкривяване на протеиновите структури и функции и по този начин в ретикулума се образува ендоплазмен стрес.
Всеки от гореспоменатите 7 установени биологични ефекта вследствие излагането на ЕМП, може да бъде генериран чрез механизмите илюстрирани във фигура 1 и описани в таблица 1.
8-ят поред биологичен ефект на производството на протеини на топлинния шок също може да се обясни по начина показан в таблица 1. Няколко други подобни биологични ефекти причинени от излагането на ЕМП, като например причиняването на 22 катаракта, пропукването на кръвно-мозъчната бариера и понижаването на нощния мелатонин бяха вече по-рано обяснени [5]. Основният механизъм за възпроизвеждането на терапевтичните ефекти е обсъден в [4,24,25] и също така беше показано, че той започва благодарение на активирането на ВЗКК ефектите надолу по веригата.
15 различни механизми за това как ЕМП причинява рак са описани в препратка [7]; Те са твърде сложни, за да ги опишем в този доклад, така че нека читателят сам прочете научния източник [7].
В заключение може да се види, че въпросът дали има нетермични биологични ефекти причинени от излагането на ЕМП е отвъд всякакво съмнение. Като цяло, доста изследователи вече идентифицираха много на брой установени биологични ефекти от излагането на ЕМП. Също така, ВЗКК бяха посочени като основна мишена на нейонизиращата ЕМП радиация и бе посочено как сензорите за напрежение на тези калциеви йонни канали биват активирани от излагането на ЕМП.
Най-накрая, ние показахме тук как голямото разнообразие от тези биологични ефекти може да бъде възпроизведено чрез активирането на ВЗКК ефектите надолу по веригата.
Сегашните препоръчителни стандарти по безопасност се основават единствено и само на топлинните (йонизиращите) биологични ефекти. Загряването на биологичната тъкан се получава предимно във водна среда, където клетъчните групи от елементи имат само по един електричен заряд, докато за сравнение ЕМП въздействието върху сензора за напрежение на ВЗКК е около 7,2 милиона пъти по-високо. Ето защо, сегашните препоръчителни стандарти по безопасност към момента позволяват да бъдем излагани на нейонизиращи електромагнитни полета, които са приблизително 7,2 милиона пъти по-високи от максимално допустимото. Тази цифра от 7.2 милиона е относително сходна с оценките дадени в докладите на Bioinitiative Group и Building Biologists, които от своя страна са основани на съвсем различен научен подход.
Би следвало да е ясно, че тези нейонизиращи електромагнитни полета:
 • атакуват нашите нервни системи, включително и мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата и на много други ефекти. АТАКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство.
 • атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст, основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните организми, са нервната система и ендокринната система – дори обикновените плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на тези научни открития би било една пълна пародия.
 • създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания.
 • атакуват ДНК-то на нашите клетки, и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това от своя страна води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата на мутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.
 • причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както на невродегенеративни болести, така и на безплодие.
 • намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.
 • произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.
 • атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, че този род атаки, се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на самия ракообразуващ процес.
Атакувайки всички важни биологични системи в организма ни, нейонизиращите ЕМП всъщност атакуват всичко, което е важно за нас, включително и нашето здраве по много начини, нашите репродуктивни системи, целостта на нашите геноми и способността ни да създаваме здравo потомство.
Има 79 различни научни изследвания, изброени в края на Глава 1, като всяко от тях документира съществуването на един или повече от тези различни нетермични ЕМП биологични ефекти.
Как биват коментирани тези 79 независими изследвания от двете организации ICNIRP и SCENIHR, на които разчитат властите от ЕС и САЩ? Отговорът е, че тези две организации не правят абсолютно никакъв коментар! Нито едно от техните 23 изследвания и коментари не се позовава на тези независими научни изследвания, за да преценят биологичните ефекти причинени от нейонизиращото ЕМП. Цялата тази проблематика е разгледана много по-подробно в Глава 5.