понеделник, 3 август 2015 г.

Многоизмерния строеж на Вселената

Нашата вселена е многоизмерна и се състои от множество пространства.Всяко пространство (октава) се състои от нива (равнища, обертонове), които на свой ред се състоят от под нива (подобертонове). Всички тези структури са свързани помежду си, проникват едно в друго, взаимодействат по между си и са свързани в едно цяло - единно енергийноинформацинно поле. Не случайно съществува понятието „Космическа музика на сферите" т.е всяко пространство има свое звучене (вибрационна честота).
Единното енергийноинформационно поле има холографска структура - всяка негова част съдържа информацията за цялото , макар че всъщност устройството му е много по-сложно. Единното енергийноинформационно поле съдържа в сгъстен вид всички възможни еволюции на Вселената. Всяка точка от това поле прилича на холографска картина и съдържа цялата информация за материята на това пространство. Ако се потопим в това информационно поле (в състояние „извън времето и пространството”), можем да съзрем миналото, настоящето, както и бъдещата еволюция на Вселената.

И така, нашата Вселена е многоизмерна и се състои от много
пространства. Всяко пространство има определени пространствени
измерения. Например, нашият физически свят (триизмерното
пространство) има три измерения (три вектора на транслационни
координати Х1, Х2, Х3),и съдържа 13 нива, всяко от които, на свой ред,
се дели на 13 поднива (измерения),т.е. има общо 13 х 13 = 169 поднива.
Тези 13 измерения съответстват на нашите 13 сетивни възприятия на
всяко от нивата: 1) зрение; 2) слух; 3) осезание; 4) обоняние; 5) вкус;6)
температура; 7) болка; 8) екстрарецепторно и 9) екстрасензорно
възприятие; останалите четири сетивни възприятия засега са недостъпни
за нас. Например, измерението, което съответства на зрението,
съществува във всяко от 13-е нива. Зрението може да бъде физическо.
етерно, астрално, ментално, каузално и т.н. -до 13-о ниво включително.
Измеренията-възприятия значително се отличават едно от друго по
вълновите си характеристики: амплитуда, честота, фаза и ритъм.
Характеристиките на многоизмерните пространства са дадени на рис. 4.3.3-1. В таблицата са представени във възходящ ред мате­матическите интерпретации и основните форми (енергийноинформационни матрици) на следните девет пространства:
1) Нулевоизмерна ((0D) точка;
2) Едноизмерна(1D) линия;
3) Двуизмерна (2D) плоскост;
4) Триизмерно (3D) пространство;

5) Четириизмерен (4D) пространствено-времеви свят(4D-КОНУС);
6) Петоизмерен (5D) свят (5D-КЪЛБО-ЗВЕЗДАТРОН);
7) Шестоизмерен (6D) свят (6D-ТОР);
8) Седмоизмерен (7D) свят (7D-ТОР);
9) Осмоизмерен (8D) свят (8D-ТОР).НУЛЕВОИЗМЕРНАТА ТОЧКА съдържа в непроявен, (сгъстен, свит) вид материята на всички други пространства от по-високите
измерения. Тъй като измеренията на това пространство са равни на нула, за математическото му описание не е нужно да се задават някакви координати (може да се каже, че такива няма или пък че са безкрайно много).
ЕДНОИЗМЕРНАТА ЛИНИЯ се описва с една транслационна пространствена координата Х1. Пример за формата (матрицата) на това пространство е отсечката.
За да се изрази материята на ДВУИЗМЕРНАТА ПЛОСКОСТ, са необходими вече три координати: две транслационни пространствени Х1, Х2 и една въртеливо ъглова ф1.
Като пример за форми от това пространство могат да се приведат всички плоски геометрични фигури – триъгълник, квадрат, кръг и т.н.
ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО се описва с шест независими координати: три транслационни пространствени Х1,Х2, X3и три въртящи, например ъглите на Ейлер ф1, ф2, ф3. Като пример за формите (матриците) на това пространство може да се приведе всяко триизмерно геометрично тяло, например тетраедър, куб и т.н. В ЧЕТИРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО (пространствено-времевия свят), наред с пространствените координати Х1,Х2, X3, времето t умножено на скоростта на светлината с, се разглежда като транслационна координата Х4 =сt. За да се опише изцяло този свят, трябва да се зададат десет координати: четири транслационни Х1,Х2, X3,Х4 =ct и шест ъглови-три пространствени ъгъла ф1,ф2, ф3 и трипсевдоевклидови ө1, ө2, ө3 определени в пространствено-времеви плоскости. Четириизмерното пространство представлява 4D-КОНУС, в който е навита свита материята на триизмерното пространство. На рис 4.3.3-3 е дадена схемата на разгръщане на материята на триизмерното пространство в материята на четириизмерното пространство - за пример е взета матрицата на земното кълбо.

 
ПЕТОИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО вече се описва с 15 независими координати: пет транслационни и десет ъглови. Към четирите транслационни координати Х1, Х2 Х3, Х4 се добавя векторът вечностХ5, а към шестте ъглови координати ф1, ф2, ф3, ө1, ө2, ө3 - още четири псевдоевклидови ъгъла ө4, ө5, ө6, ө7 , описващи въртенето в плоскостите (Х1, X5),(Х2, X5),(Х3, X5)и (Х4, X5). Устройството на петоизмерното пространство може да се представи като 5D-КЪЛБО-ЗВЕЗДАТРОН, който съдържа цяла система от огледални пространствено-времеви светове, всеки от които е „навит" в 4D-КОНУС (рис. 4.3.3-4).
За математическото описание на ШЕСТОИЗМЕРНОТО ПРО­СТРАНСТВО трябва да се зададат 21 координати: шест трансла­ционни и 15 ъглови. Шестоизмерното пространство е 6D-ТОР, в който влизат 13 паралелни свята-двойници, „свита" в 5D-КЪЛБА-ЗВЕЗДАТРОНИ (рис. 4.3.3-5).

СЕДМОИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВОсе описва с 28 ко­ординати: седем транслационни и 21 ъглови. Седмоизмерното пространство е 7D-ТОР, в шито влизат 21 паралелни шестоизмерни свята под формата на 6D-ТОРОВЕ, на рис. 4.3.3-6 са разположени вертикално. Всички тези паралелни светове са „нанизани" на още един хоризонтален 6D-ТОР (рис. 4.3.3-6).

Накрая, за пълното описание на ОСМОИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО трябва да се зададат 36 координати: осем транслационни и 28 ъглови. Осмоизмерното пространство е 8D-ТОР, в който влизат 34 паралелни седмоизмерни свята под формата на 7D-ТОРОВЕ които на рис. 4.3.3-7 са разположени вертикално. Всички тези паралелни 7D-свята са „нанизани" на един хоризонтален 6D-ТОР и всеки от тях на свой ред съдържа 21 паралелни 6D-свята, „свити” в 6D-ТОР (рис. 4.3.3-7).

По-подробно описание на устройството на многоизмерните пространства ще бъде дадено в новата книга на академик Е.Н.Вселенски. Тук ще отбележим, че „свитите" пространства символично се изобразяват във вид на меандър - геометричен орнамент във формата на спирала, създаден в Древна Гърция. Движението на спиралата меандъра обратно на часовниковата стрелка означава „навиване" пространствата, а движението на спиралата по часовниковата стрелка символизира „развиването" на пространствата.
Най-общо n-мерното пространство се описва с n (n+1)/2 независими координати, от които n са транслационни, а останалите) въртеливи (вж. рис 4.3.3-1).
На рис. 4.3.3-2 е дадена общата схема на разгръщане на материята на пространствата. На рисунката е показано как се осъществява процесът на телепортиране на материята от някое друго пространство в нашия свят и по-нататъшното „развиване" на тази материя.

При този процес материята от другото пространство отначало се „свива” и се проектира по перпендикуляра Х0 в дадена точка от повърхността на нашето пространство. След това тази материя последователно се развива в нашето пространство, като се започне от тази нулевоизмерна точка, през разгледаните по-горе форми (енергийноинформационни матрици) на пространствата: едноизмерна отсечка двуизмерен квадрат, триизмерен куб, четириизмерен 4D-КОНУС, петоизмерно 5 D-КЪЛБО-ЗВЕЗДАТРОН, шестоизмерен 6D-ТОР и т. н. Ще отбележим, че разгръщането на всяко от тези пространства се извършва по перпендикулярите (векторите на транслационните координати: Х1, Х2 Х3 Х4, Х5.. и т.н.) към предходните пространства (рис. 4.3.3-2). При това материята на триизмерното пространство се развива в материята на четириизмерното пространство по вектора Х4 като че ли „вътре” (рис. 4.3.3-3). На свой ред материята на четириизмерното пространство се развива в материята на петоизмерното пространство по вектора на Вечността Х5 вече „отвън” (рис. 4.3.3-4), а материята на петоизмерното пространство – в шестоизмерната материя по вектора Х6 отново „вътре” и т.н.

От книгата "Вселенските Матрици"

http://www.xnetbg.com/new/40/115/574-p?start=2 

същата информация ще намерите и в сайта на http://www.parallelreality-bg.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.